Hľadaj

V Jaskyni sv. Pavla v Rabate pápež vyprosoval dar dobrého srdca

Prvým verejným bodom nedeľňajšieho programu pápeža Františka na Malte bola návšteva miest spätých s pobytom sv. Pavla na tomto ostrove. „Dobrý Otče, udeľ nám milosť dobrého srdca, ktoré pulzuje láskou k bratom a sestrám,“ prosil v modlitbe, ktorú predniesol k Bohu milosrdenstva.

V roku 60 sa apoštol Pavol zachránil vďaka pohostinnosti Malťanov spolu s celou posádkou po stroskotaní lode, ktorou sa plavil do Ríma. Udalosť opisuje sv. Lukáš v 27. a 28. kapitole Skutkov apoštolov. Pavol vtedy strávil na ostrove tri mesiace, počas ktorých ohlasoval evanjelium, krstil a uzdravoval chorých. Malta si ho preto ctí ako svojho prvého evanjelizátora.

Pápež František začal nedeľu 3. apríla, druhý a záverečný deň svojej apoštolskej návštevy Malty krátkym stretnutím s miestnou komunitou jezuitov. Prijal ich v priestoroch nunciatúry, kde je ubytovaný. Z nunciatúry sa presunul na pútnické miesto v Rabate, uchovávajúce pamiatku sv. Pavla.

Zostrih 1 min.

V Jaskyni sv. Pavla, ktorá sa nachádza pod bazilikou, 

Svätý Otec zapálil votívnu lampu a predniesol modlitbu k Bohu milosrenstva:

„Bože milosrdenstva, vo svojej obdivuhodnej prozreteľnosti si chcel, aby apoštol Pavol ohlasoval tvoju lásku obyvateľom Malty,  ktorí ťa ešte nepoznali. On im zvestoval tvoje slovo a uzdravoval ich neduhy.

Keď sa zachránili pri stroskotaní, svätý Pavol a jeho spoločníci na ceste tu našli prijatie u pohanských ľudí dobrého srdca, ktorí sa k nim správali so vzácnou ľudskosťou, uvedomujúc si, že potrebujú útočisko, bezpečie a pomoc. Nikto nepoznal ich mená, pôvod alebo spoločenské postavenie; vedeli len jedno: že potrebujú pomoc.

Nebol čas na diskusie, na úsudky, analýzy a kalkulácie: bola to chvíľa podať pomoc. Nechali bokom svoje zamestnanie a urobili tak. Zapálili veľký oheň, a dali im osušiť sa a zohriať sa. Prijali ich s otvoreným srdcom, a spolu s Publiom, prvým vo vláde i v milosrdenstve, našli im nocľah.

Dobrý Otče, udeľ nám milosť dobrého srdca, ktoré pulzuje láskou k bratom a sestrám. Pomôž nám rozpoznať z diaľky potreby  tých, ktorí zápasia v morských vlnách, po náraze na skaly neznámeho pobrežia.

Daj, aby náš súcit nezostal pri prázdnych slovách, 

ale zapaľoval oheň pohostinnosti, ktorý dáva zabudnúť na nečas, zohrieva srdcia a spája ich do jednoty: krb domu postaveného na skale, ako jedna rodina tvojich detí, kde sú všetci sestrami a bratmi.

Miluješ ich bez rozdielu a chceš, aby sa zjednotili s tvojím Synom Ježišom Kristom, naším Pánom, silou ohňa zoslaného z neba, tvojho Svätého Ducha, ktorý spaľuje každé nepriateľstvo a v noci osvetľuje cestu k tvojmu kráľovstvu lásky a pokoja. Amen.“

Pri návšteve pútnického miesta, nad ktorým dnes stojí bazilika, sa Svätý Otec podpísal do čestnej knihy. Napísal do nej aj krátky odkaz: 

„Na tomto posvätnom mieste, ktoré pripomína svätého Pavla, apoštola národov a otca vo viere tohto ľudu, ďakujem Pánovi a modlím sa, aby Malťanom vždy udeľoval Ducha útechy a zápal pre ohlasovanie.“

Už pred pápežom Františkom navštívili Jaskyňu sv. Pavla dvaja pápeži: v roku 1990 sv. Ján Pavol II. a v roku 2010 Benedikt XVI., ktorý prišiel ako pútnik pri 1950. výročí pobytu sv. Pavla na ostrove.

V Bazilike sv. Pavla v Rabate sa pápež František pozdravil so 14 náboženskými predstaviteľmi. Potom sa prišiel pokloniť pred svätostánok, kde predniesol aj krátku modlitbu za posilnenie viery v Cirkvi:

„Ó, Bože, tvoje milosrdenstvo je bez hraníc 

a nevyčerpateľný je poklad tvojej dobroty: láskavo rozhojňuj vieru ľudu, ktorý je ti zasvätený, aby všetci s múdrosťou chápali, aká láska ich stvorila, aká Krv ich vykúpila, aký Duch ich znovuzrodil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Ešte pred odchodom pápež František požehnal tri desiatky ľudí v núdzi, ktorí sú v starostlivosti rozličných zložiek miestnej Katolíckej charity: chorých, bezdomovcov a osôb liečiacich sa z drogovej závislosti.

Z Rabatu pokračoval pápež do Floriany na ďalší bod programu apoštolskej cesty, ktorým je o 10.15 slávenie svätej omše na námestí. Popoludní o 16.45 sa Svätý Otec stretne s dvoma stovkami migrantov v stredisku „Laboratórium pokoja sv. Jána XXIII.“ v lokalite Hal Far. Bude načúvať ich svedectvám, prihovorí sa im a prednesie modlitbu. Odlet pápeža z Malty do Ríma je naplánovaný krátko po 18. hodine.

-jb-

Aktualizované: 3.4.2022, 11:30

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 apríla 2022, 10:08