Hľadaj

Pápež daňovým pracovníkom: Zákonnosť, nestrannosť a transparentnosť

„Existuje tzv. „remeslo spoločného dobra“, o ktorom by sa malo hovoriť pretože čestné svedomie je skutočným bohatstvom spoločnosti“. To je myšlienka z príhovoru pápeža Františka delegácii Finančnej správy - Daňového úradu Talianska (Agenzia delle entrate), ktorú prijal v pondelok 31. januára na audiencii. V príhovore tiež vyzval k zachovaniu bezplatnej zdravotnej starostlivosti financovanej z daní.

Taliansky úrad finančnej správy sa venuje daniam a daňovej kontrole. Svätý Otec v príhovore pripomenul, že ani v Biblii nechýbajú zmienky na tému daní. V evanjeliách sa spomínajú tzv. vyberači daní, ktorí v Izraeli nemali dobrú povesť, lebo spolupracovali s Rimanmi. Boli nimi Zachej i Lévi – čiže Matúš, ktorého si Ježiš povolal. Stretnutie s Ježišom oboch premenilo.

„Biblia nedémonizuje peniaze, ale vyzýva nás, aby sme ich správne využívali, aby sme neboli ich otrokmi a neuctievali ich ako modly“, skonštatoval Svätý Otec a dodal: „Nie je ľahké dobre používať peniaze, to teda nie“. V príhovore venoval pozornosť trom hlavným princípom talianskeho Daňového úradu. Sú nimi: zákonnosť, nestrannosť a transparentnosť.

Prvým princípom je zákonnosť. Ako skonštatoval Svätý Otec, dnes, rovnako ako v biblických časoch, vyberači daní nie sú vnímaní práve najpozitívnejšie. Rovnako s podozrením sa hľadí aj na osoby zabezpečujúce zákonnosť. Avšak zákonnosť nás všetkých chráni, zdôraznil pápež a dodal:

„[Zákonnosť] je záruka rovnosti. Zákony umožňujú zachovať princíp rovnosti tam, kde logika záujmov vytvára nerovnosti. Zákonnosť v daňovej oblasti je spôsob, ako vyvážiť spoločenské vzťahy, odstrániť sily korupcie, nespravodlivosti a nerovnosti. To si však vyžaduje istú odbornú prípravu a kultúrnu zmenu.

Ako sa často hovorí, zdaňovanie sa považuje za „strkanie rúk do vreciek“ ľudí. V skutočnosti je zdanenie znakom zákonnosti a spravodlivosti. Musí podporovať prerozdeľovanie bohatstva a chrániť dôstojnosť chudobných a tých posledných, ktorým vždy hrozí, že ich nakoniec mocní rozdrvia. Ak je daň spravodlivá, slúži spoločnému dobru. Pracujme na tom, aby rástla kultúra spoločného dobra - to je dôležité! -, aby sa bralo vážne univerzálne určenie dobier, ktoré je primárnym cieľom dobier: univerzálne určenie, ktoré sociálna náuka Cirkvi naďalej učí aj dnes, dediac ho od Svätého písma a cirkevných otcov.“

Svätý Otec tu vyzval k zachovaniu systému zdravotnej starostlivosti plateného z daní:

„Prosím, pokračujte v systéme bezplatnej zdravotnej starostlivosti! A ten pochádza z daní. Chráňte ho. Lebo nesmieme upadnúť do systému platenej zdravotnej starostlivosti, v ktorom chudobní nemajú nárok na nič. Jednou z pekných vecí, ktoré má Taliansko, je práve toto: zachovajte to, prosím.“

Ohľadom druhého princípu- nestrannosti – pápež delegácii talianskeho daňového úradu povedal:

„Vaša práca sa zdá byť nevďačná v očiach spoločnosti, ktorá stavia súkromné vlastníctvo do centra ako absolútno a nedokáže ho podriadiť štýlu spoločenstva a zdieľania pre dobro všetkých. Každopádne, popri prípadoch daňových únikov, platbách načierno a rozšírenej nezákonnosti však môžete hovoriť aj o čestnosti mnohých ľudí, ktorí sa nevyhýbajú svojim povinnostiam, platia svoje odvody a prispievajú tak k spoločnému dobru. Na pliagu daňových únikov odpovedá jednoduchá poctivosť mnohých daňových poplatníkov, a to je vzor sociálnej spravodlivosti.

Nestrannosť vašej práce potvrdzuje, že neexistujú občania, ktorí by boli lepší než ostatní na základe ich spoločenskej príslušnosti, ale že všetkým je priznaná dobrá vôľa byť lojálnymi budovateľmi spoločnosti. Existuje tzv. „remeslo spoločného dobra“, o ktorom by sa malo hovoriť, pretože čestné svedomie je skutočným bohatstvom spoločnosti.

Pokiaľ ide o nestrannosť, stále je aktuálny pokyn svätého Pavla kresťanom v Ríme: «Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť» (13,7). Nejde o to, aby sme legitimizovali akúkoľvek moc, ale aby sme každému pomohli «robiť dobre pred všetkými ľuďmi» (Rim 12,17). “

Treťou zásadou práce finančnej správy a daňových úradov je transparentnosť:

„Dane sú často vnímané negatívne, ak nie je jasné, kde a ako sa míňajú verejné peniaze. Riskujeme tak, že budeme živiť podozrievanie a nespokojnosť. Tí, ktorí spravujú majetok všetkých, majú vážnu zodpovednosť za to, aby sa neobohacovali.  ...

Transparentnosť v hospodárení s peniazmi, ktoré pochádzajú z obetí mnohých pracujúcich mužov a žien, odhaľuje slobodu mysle a formuje ľudí k väčšej motivovanosti platiť dane, najmä ak výber daní prispieva k prekonávaniu nerovností, k investovaniu, aby bolo viac práce, k zabezpečeniu dobrej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania pre všetkých, k vytvoreniu infraštruktúr, ktoré uľahčia spoločenský život a hospodárstvo.“

Svätý Otec v závere audiencie zveril pracovníkov Finančnej správy a daňového úradu Talianska pod ochranu sv. apoštola Matúša, aby chránil a podporoval ich prácu na ceste zákonnosti, nestrannosti a transparentnosti.

-zk-

31 januára 2022, 15:05