Hľadaj

Vyšlo posolstvo na 55. svetový deň pokoja: Dialóg generácií, vzdelávanie a práca

Stávať sa remeselníkmi pokoja, kráčajúc po troch cestách, ktorými sú: medzigeneračný dialóg, vzdelávanie a práca – k tomuto vyzýva pápež František vo svojom posolstve k 55. svetovému dňu pokoja, ktoré zverejnili v utorok 21. decembra.

Text, ktorý dnes predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne, nesie názov: „Dialóg medzi generáciami, vzdelávanie a práca: nástroje na budovanie trvalého pokoja“. V Tlačovom stredisku vystúpili prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson, saleziánska sestra Alessandra Smerilliová vo funkcii sekretára ad interim spomenutého dikastéria, ďalej scalabriniánsky páter Fabio Baggio ako podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov, a ako štvrtý Dr. Aboubakar Soumahoro, predseda Ligy nádenníkov (sezónnych robotníkov) a hovorca združenia Neviditeľní v pohybe (Invisibili in Movimento).

  

Svätý Otec začína posolstvo útešnými slovami proroka Izaiáša adresovanými izraelskému ľudu sužovanému vo vyhnanstve: «Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj» (Iz 52,7).

Tak ako za čias starovekých prorokov, aj dnes je stále počuť volanie chudobných a zeme, prosiace o spravodlivosť a pokoj, píše pápež. „Cesta mieru, ktorú svätý Pavol VI. nazval novým menom integrálny rozvoj, zostáva žiaľ, aj dnes vzdialená od skutočného života mnohých mužov a žien, a teda aj ľudskej rodiny, ktorá je dnes plne prepojená.“

Okrem neustávajúcich vojen a nepokojov zem sužuje aj pandémia, zhoršovanie prejavov klimatických zmien a úpadku životného prostredia, zhoršuje sa dráma hladu a smädu vo svete a aj naďalej dominuje ekonomický model založený na individualizme namiesto solidárneho delenia sa, konštatuje pápež. Zároveň v posolstve naznačuje východisko:

„Chcel by som navrhnúť tri cesty budovania trvalého mieru. Predovšetkým dialóg medzi generáciami ako základ pre realizáciu spoločných projektov. Po druhé, vzdelanie ako faktor slobody, zodpovednosti a rozvoja. Nakoniec práca pre plnú realizáciu ľudskej dôstojnosti. Ide o tri prvky, nevyhnutné pre «oživenie spoločenskej dohody», bez ktorej je každý mierový projekt nesúdržný.“

Medzigeneračný dialóg pre budovanie pokoja

Ohľadom dialógu medzi generáciami pápež píše:

„Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spolu. Podporovať to všetko medzi generáciami znamená obrábať tvrdú a neúrodnú pôdu konfliktov a skartovania, aby v nej vypestovali semená trvalého a vzájomného mieru.

Hoci technologický a hospodársky rozvoj často rozdeľoval generácie, súčasné krízy ukazujú naliehavosť ich spojenectva. Na jednej strane mladí ľudia potrebujú existenciálne, sapienciálne a duchovné skúsenosti starších ľudí, na druhej strane starší ľudia potrebujú podporu, lásku, tvorivosť a dynamiku mladých ľudí.“

„Globálna kríza, ktorú prežívame, poukazuje na stretnutie a dialóg medzi generáciami ako na hnaciu silu zdravej politiky, ktorá sa neuspokojí s riešením existujúcej situácie prostredníctvom «záplat či rýchlych riešení», ale ktorá sa ponúka ako vynikajúca forma lásky k druhému pri hľadaní spoločných a udržateľných projektov.“

Vzdelávanie a výchova ako motory pokoja

Treba vkladať prostriedky do výchovy k ľudskej zrelosti, a nie do zbrojenia, vyzýva pápež. V súvislosti so vzdelávaním, ktoré je primárnym hybným mechanizmom integrálneho ľudského rozvoja, poukazuje na slabé investovanie do tohto sektoru. „Na druhej strane sa však zvýšili vojenské výdavky, ktoré prekročili úroveň zaznamenanú na konci „studenej vojny“, a zdá sa, že sa budú ďalej nadmerne zvyšovať“, píše Svätý Otec a vyzýva:

„Preto je naliehavo potrebné, aby tí, ktorí majú vládnu zodpovednosť, vypracovali hospodárske politiky, ktoré by urobili zvrat vo vzťahu medzi verejnými investíciami do vzdelávania a prostriedkami vyčlenenými na zbrojenie. Na druhej strane, snaha o skutočný proces medzinárodného odzbrojenia môže priniesť len veľké výhody pre rozvoj ľudí a národov, pretože uvoľní finančné zdroje, ktoré sa môžu vhodnejšie použiť na zdravotníctvo, vzdelávanie, infraštruktúru, starostlivosť o územie atď.“

„Dúfam, že investície do vzdelávania bude sprevádzať väčší záväzok v prospech kultúry starostlivosti“,  píše pápež.

Svätý Otec poukazuje aj na nevyhnutnosť „vytvoriť novú kultúrnu paradigmu prostredníctvom globálneho vzdelávacieho spojenectva pre mladé generácie a spolu s nimi, ktorý zaangažuje rodiny, komunity, školy a univerzity, inštitúcie, náboženstvá, vládnych predstaviteľov, celé ľudstvo, k formovaniu zrelých ľudí“. 

Zamestnanosť a sociálne zabezpečenie buduje mier

„Práca je nevyhnutným faktorom pri budovaní a zachovávaní mieru“, píše pápež a poukazuje na to, ako pandémia Covid-19 zhoršila situáciu vo svete práce.

„Kríza mala ničivý vplyv najmä na neformálnu či tieňovú ekonomiku, ktorá často zahŕňa migrujúcich pracovníkov“ a iba tretina svetovej populácie v produktívnom veku má plné či čiastočné sociálne zabezpečenie, upozorňuje pápež.

„V mnohých krajinách narastá násilie a organizovaný zločin, ktoré potláčajú slobodu a dôstojnosť ľudí, kontaminujú ekonomiku a bránia rozvoju spoločného dobra. Odpoveďou na túto situáciu môže byť len rozšírenie príležitostí na dôstojnú prácu.“

„Viac ako kedykoľvek predtým je naliehavo potrebné podporovať dôstojné pracovné podmienky na celom svete, zamerané na spoločné dobro a ochranu stvorenstva. Je potrebné zabezpečiť a podporovať slobodu podnikateľských iniciatív a zároveň podporovať obnovenú sociálnu zodpovednosť, aby zisk nebol jediným riadiacim kritériom.“

Zároveň „sa nesmieme snažiť čoraz viac nahrádzať ľudskú prácu technickým pokrokom: to by poškodilo samotné ľudstvo. Práca je nevyhnutnosťou, je súčasťou zmyslu života na tejto zemi, cestou k zrelosti, ľudskému rozvoju a osobnému naplneniu,“ píše pápež.

V závere svojho posolstva k 55. svetovému dňa pokoja vyslovuje nasledovný apel:

„Vyzývam vedúcich predstaviteľov a tých, ktorí majú politickú a sociálnu zodpovednosť, duchovných pastierov a vedúcich cirkevných spoločenstiev, ako aj všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby sme spoločne kráčali po týchto troch cestách: dialóg medzi generáciami, vzdelávanie a práca. S odvahou a tvorivosťou. A nech je stále viac ľudí, ktorí sa v tichosti, pokore a húževnatosti stávajú deň čo deň remeselníkmi mieru. A nech ich vždy sprevádza požehnanie Boha pokoja!“

Z vystúpení, ktoré zazneli pri prezentácii v Tlačovom stredisku Svätej stolice spomeňme príspevok sestry Alessandry Smerilliovej, ktorá informovala, že Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj prostredníctvom Komisie pre COVID-19 a v spolupráci s ďalšími dikastériami začalo projekt s názvom „Práca pre všetkých“ (Lavoro per tutti):

„Bude to významná práca načúvania všetkým tým, ktorí na rozličných miestach hľadajú kreatívne riešenia problému práce. Načúvanie, rozlišovanie, podelenie sa, vytváranie podmienok, aby nastalo niečo nové“, vysvetlila sekretárka dikastéria.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 decembra 2021, 14:48