Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätý Otec zmenil predpisy o mimoriadnej forme rímskej liturgie

Apoštolským listom motu proprio Traditionis custodes (Uchovávatelia tradície) pápež František zmenil normy o možnosti sláviť Rímsku liturgiu podľa misála z roku 1962. Urobil tak po vyhodnotení skúseností Cirkvi s aplikovaním motu proprio Summorum Pontificum z roku 2007 o takomto liturgickom slávení v mimoriadnej forme.

Motu proprio Traditionis custodes bolo publikované 16. júla 2021 spolu so sprievodným listom všetkým biskupom sveta, v ktorom Svätý Otec vysvetľuje dôvody a ciele svojho rozhodnutia. Ako píše, vyhodnotenie rozsiahlej konzultácie s biskupským zborom počas minulého roka ho utvrdilo, že je nevyhnutné zasiahnuť. Z genézy povolenia používať predkoncilový misál pápež František pripomína,  že to „bolo motivované predovšetkým vôľou napomôcť zaceleniu schizmy s hnutím vedeným Mons. Lefebvrom“.

V liste písanom „s dôverou a paréziou“ Svätý Otec poukazuje na potrebu upevnenia jednoty Cirkvi vzhľadom na stále evidentnejšie „správanie, ktoré protirečí jednote, živiac tú štiepnu tendenciu – «Ja som Pavlov; ja Apollov; ja zasa Kéfasov; a ja Kristov» –, proti ktorej s rozhodnosťou reagoval apoštol Pavol (1 Kor 1,12-13). Práve kvôli obrane jednoty Tela Kristovho som nútený odvolať fakultu udelenú mojimi predchodcami. Pokrivený spôsob jej využívania sa protiví dôvodom, ktoré ich viedli k udeleniu slobody celebrovať svätú omšu s Rímskym misálom z roku 1962,“ vysvetľuje pápež svoje rozhodnutie.

Čo hovorí motu proprio Traditionis custodes

V úvode motu proprio pápež František poukazuje na významnú úlohu biskupov, ktorí ako „uchovávatelia tradície v jednote s Rímskym biskupom tvoria viditeľný princíp a základ jednoty v ich partikulárnych cirkvách“. Ďalej pripomína, že dôvodom povolenia používať Rímsky misál z roku 1962 zo strany sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI. bolo „podporenie svornosti a jednoty Cirkvi“.

Svätý Otec vysvetľuje, že v línii s iniciatívou svojho predchodcu Benedikta XVI., ktorý pozval biskupov k prevereniu aplikácie motu proprio Summorum Pontificum z roku 2007, Kongregácia pre náuku viery vykonala v roku 2020 detailnú konzultáciu s biskupmi, ktorej výsledky boli svedomito zvážené vo svetle skúsenosti vyzretej v posledných rokoch.

V 1. článku pápež František ustanovuje, že „liturgické knihy promulgované svätými pápežmi Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. v zhode s dekrétmi II. vatikánskeho koncilu sú jediným vyjadrením lex orandi Rímskeho obradu.”

V ďalších článkoch Svätý Otec stanovuje, že ponechať konkrétnym kňazom povolenie sláviť liturgiu podľa Missale Romanum z roku 1962 bude odteraz právomocou diecézneho biskupa, ktorý „ako moderátor, promótor a kustód celého liturgického života partikulárnej cirkvi“ urobí rozhodnutie na základe zváženia potrieb veriacich, riadiac sa smernicami Svätej stolice.

Biskup sa musí v prvom rade „uistiť, že skupiny späté s predkoncilovým misálom nepopierajú legitímnosť liturgickej reformy, ustanovení II. vatikánskeho koncilu a učiteľského úradu pápežov“.

V prípade, že v diecéze už existujú skupiny sláviace podľa Rímskeho misála z roku 1962, biskup im na ich stretávanie sa určí kostoly, avšak nie farské. Nebudú sa vytvárať nové personálne farnosti. Biskup určí aj dni slávení.  Liturgické čítania sa budú prednášať v reči ľudu podľa úradného prekladu schváleného miestnou biskupskou konferenciou.

Biskup vymenuje pre pastoračnú starostlivosť o tieto skupiny svojho delegáta, kňaza s požadovanými schopnosťami, pastoračnou láskou a zmyslom pre cirkevnú jednotu. V prípade už kánonicky zriadených farností pre týchto veriacich biskup vyhodnotí ich užitočnosť pre duchovný rast a zváži, či ich treba zachovať. Bude tiež dbať o to, aby sa neautorizovalo vytváranie nových skupín.

Vyhovieť žiadosti o fakultu celebrovať podľa starého misála predloženej zo strany kňaza vysväteného po dnešnom vstupe normy do platnosti, bude môcť biskup až po konzultácii so Svätou stolicou. Kňazi, ktorí už doposiaľ takýmto spôsobom celebrovali, musia požiadať biskupa o potvrdenie ďalšieho trvania tejto fakulty.

Motu proprio Traditionis custodes hovorí aj o rehoľných inštitútoch, ktoré kedysi zriadila Pápežská komisia Ecclesia Dei, ktorá v minulosti slúžila pre vzťahy s lefébvristami a v roku 2019 bola zrušená, pričom jej kompetencie prešli na Kongregáciu pre náuku viery. Tieto inštitúty zasväteného života teraz prechádzajú pod kompetenciu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení motu proprio Traditionis custodes budú mať, podľa predmetu veci, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí alebo vyššie spomenutá kongregácia pre zasvätený život.

-jb-

Oficiálny slovenský preklad motu proprio Traditionis custodes

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 júla 2021, 21:22