Hľadaj

Po ročnej odmlke sú v Ríme hostia z Konštantínopolu na slávnosť sv. Petra a Pavla

Na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sa v Ríme zúčastní na slávení pápeža Františka v Bazilike sv. Petra pravoslávna delegácia z Konštatnínopolu vedená chalcedónskym metropolitom Emmanuelom. Minulý rok sa z dôvodu pandémie delegácia Ekumenického patriarchátu nemohla zúčastniť.

Tradičná bratská výmena delegácií oboch cirkví sa koná na sviatky hlavných patrónov. Na slávnosť sv. apoštola Andreja 30. novembra podobne prichádza do Konštantínopolu delegácia z Vatikánu.

Metropolitu Emmanuela vyslaného ekumenickým patriarchom Bartolomejom v delegácii sprevádzajú grécko-pravoslávny metropolita Buenos Aires Iosif a diakon Barnabas Grigoriadis.

Svätý Otec prijal konštantínopolskú delegáciu v pondelok 28. júna na osobitnej audiencii vo Vatikáne. Prostredníctvom jej členov vyjadril vďaku ekumenickému patriarchovi a Svätej synode za tento prejav bratských vzťahov. Patriarchovi Bartolomejovi odkázal, že v októbri srdečne očakáva jeho návštevu v Ríme.

Pri stretnutí pápež František v príhovore venoval priestor aj úvahe nad výzvou krízy pandémie. V odpovedi na ňu bude podľa jeho slov nápomocné utuženie ekumenických vzťahov. Svätý Otec okrem iného uviedol:

„Každá kríza nás stavia pred rázcestie s dvoma cestami: 

buď je to cesta zamerania sa na seba samých v hľadaní vlastných istôt a príležitostí, alebo cesta otvorenia sa k druhým, s rizikami, ktoré to prináša, ale predovšetkým s ovocím milosti, ktoré garantuje Boh. Bratia, nenastala azda hodina, aby sme dali, s pomocou Ducha Svätého, ďalší rozmach našej ceste k odstráneniu starých predsudkov a definitívnemu prekonaniu škodlivých rivalít?“

„Svedectvo rastúcej jednoty medzi nami kresťanmi bude aj znamením nádeje pre mnohých ľudí, ktorí tým pocítia povzbudenie k podporovaniu univerzálnejšieho bratstva a k zmiereniu schopnému liečiť krivdy minulosti. To je jediná cesta vedúca k pokojnej budúcnosti. Krásnym prorockým znamením bude aj užšia spolupráca medzi pravoslávnymi a katolíkmi v dialógu s inými náboženskými tradíciami, v oblasti, v ktorej sa Vy, drahá Eminencia Emanuel, veľmi angažujete“.

Pri záverečnom poďakovaní za návštevu pápež František požiadal delegáciu, aby odovzdala odkaz patriarchovi Bartolomejovi:

„Prosím, aby ste láskavo odovzdali môj vrúcny a úctivý pozdrav 

Jeho Svätosti Bartolomejovi, ktorého cítim ako svojho opravdivého brata, a aby ste mu odkázali, že ho s radosťou očakávam v októbri tu v Ríme, čo bude príležitosť vzdať vďaku Bohu pri tridsiatom výročí jeho zvolenia.“

Po stretnutí s pápežom Františkom sa členovia delegácie presunuli z Apoštolského paláca do priestorov Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, kde program pokračoval rozhovormi s predstaviteľmi dikastéria.

-jb-

28 júna 2021, 15:11