Hľadaj

Pápež s členmi organizácie  FIDESCO Pápež s členmi organizácie FIDESCO 

Pápež povzbudil misijných dobrovoľníkov: Nadšene žiť evanjelium bratstva

Svätý Otec mal dnes dve stretnutia s katolíckymi misijnými organizáciami. Prijal skupinu dobrovoľníkov a členov mimovládnej organizácie FIDESCO spojenej s Komunitou Emmanuel, ako aj riaditeľa zdravotníckej organizácie CUAMM – „Lekári s Afrikou“.

Stretnutie s členmi a dobrovoľníkmi FIDESCO sa uskutočnilo pri príležitosti 40. výročia zrodu tejto mimovládnej organizácie, ktorú založila Komunita Emmanuel. Pápež František im adresoval príhovor, v ktorom ich vyzval čerpať pri misii z koreňov viery.

Dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli nejaký ten rok slúžiť núdznym s organizáciou FIDESCO v zahraničí, hľadajú dobro druhých, inšpirovaní Božou láskou, vysvetlil Svätý Otec slovami svojej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium:

„Nechať sa milovať Bohom [..] a milovať ho láskou, ktorú nám on sám prejavuje, vyvoláva v živote človeka a v jeho činnosti prvú a základnú reakciu: túžiť, snažiť sa a mať na srdci dobro druhých“ (EG,178).

V čase, keď Cirkev vstupuje do reflexie nad Kristovým utrpením, ktoré je prítomné aj v núdznych, pápež dobrovoľníkov vyzval dobre prežívať vzácny čas vrcholiaceho Pôstneho obdobia a čerpať z prameňov viery. Pripomenul:

„«Vyznávať, že Ježiš za nás vylial svoju krv, nám bráni, aby sme čo len zapochybovali o bezhraničnej láske, ktorá zušľachťuje každé ľudské bytie» (tamtiež). Každé ľudské bytie sa vyznačuje dôstojnosťou. Každé ľudské bytie je pre mňa bratom či sestrou.

Pozývam vás, keď budete naživo uprostred vašej misie, aby ste prostredníctvom vášho osobného vzťahu s Pánom a  vášho života viery naplno uchovali údiv, nadšenie a entuziazmus z žitia Evanjelia bratstva (porov. EG, 179). Potrebujeme to v tých najťažších momentoch osamelosti, malomyseľnosti či sklamania...“

Svätý Otec vyzval členov organizácie FIDESCO, aby pri svojej činnosti, ktorá hľadí na integrálny rozvoj núdznych, zostali zakorenení v sociálnej náuke Cirkvi. Vyzval ich k prejavovaniu nehy a súcitu:

„Dnes je viac než kedykoľvek dôležité, aby boli veriaci svedkami nežnosti a súcitu. Počúvať volanie chudobných, ktoré rezonuje v našom vnútri, nechať sa provokovať utrpením druhých a rozhodnúť sa ísť ďaleko, aby sme sa dotýkali ich rán – ktoré sú Kristovými ranami –, nielenže nás robí účastnými na budovaní krajšieho, bratskejšieho a evanjeliovejšieho sveta, ale posilňuje Cirkev v jej misii urýchliť nastolenie Božieho kráľovstva (porov. EG, 180).“

Misie v zahraničí sú osobitne pre mladých príležitosťou, ktorá im dáva rásť vo viere a v ľudskosti, skonštatoval napokon Svätý Otec.

V to isté dopoludnie prijal Svätý Otec na audiencii aj kňaza Danteho Carraru, ktorý je riaditeľom organizácie „Lekári s Afrikou - CUAMM“ (Medici con l’Africa - CUAMM). Talianska mimovládna zdravotnícka organizácia so 71-ročnou históriu sa zameriava na podporu zdravia v populáciách afrických krajín prostredníctvom dlhodobých projektov rozvoja. Venuje sa odbornej príprave personálu, šíreniu osvety vedeckými poznatkami a napĺňaniu práva na ochranu zdravia pre všetkých.  

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 marca 2021, 13:55