Hľadaj

Svätý Alfonz Maria de Liguori Svätý Alfonz Maria de Liguori 

Pápež k jubileu sv. Alfonza: Načúvať realite, ísť v ústrety krehkým a vzdialeným

Pred 150 rokmi, 23. marca 1871, pápež Pius IX. vyhlásil za učiteľa Cirkvi sv. Alfonza Máriu de’ Liguori – biskupa a zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František osobitné posolstvo generálnemu predstavenému redemptoristov a moderátorovi Pápežskej akadémie Alfonsiana pátrovi Michaelovi Brehlovi. Svätý Otec v ňom vyzýva podľa vzoru svätca načúvať realite a formovať u ľudí zrelé svedomie pre „dospelú“ Cirkev.

Petrov nástupca v súvislosti s jubileom vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi píše:

„Stopäťdesiat rokov od tejto radostnej udalosti posolstvo sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, patróna spovedníkov a morálnych teológov a vzoru pre celú Cirkev v misionárskom vychádzaní, ešte stále silne ukazuje majstrovskú cestu na priblíženie svedomí k prijímajúcej tvári Otca, pretože «spása, ktorú nám Boh ponúka, je dielom jeho milosrdenstva» (Evangelii gaudium - EG, 112).“

Načúvať realite

„Alfonzovský teologický prínos sa rodí z načúvania a prijímania krehkosti tých duchovne najopustenejších mužov a žien. Svätý učiteľ, sformovaný v morálne rigoristickej mentalite, sa obrátil k „dobrotivosti“ prostredníctvom načúvania realite.“

Sv. Alfonz sa stal „otcom a učiteľom milosrdenstva“ prostredníctvom svojich skúseností. Bol ľudovým misionárom na existenciálnych perifériách vtedajšej doby, hľadal vzdialených, vysluhoval sviatosť zmierenia, bol zakladateľom rehole i biskupom, „obnoviteľom morálnej teológie“ a „advokátom tých posledných, ľudí krehkých a vyradených spoločnosťou“.

Svätý Otec kňazov i teológov vyzýva:

„Podľa Alfonzovho príkladu pozývam morálnych teológov, misionárov a spovedníkov, aby vstúpili do živého vzťahu s členmi Božieho ľudu a hľadeli na život vychádzajúc z ich uhla pohľadu, aby tak pochopili ich reálne ťažkosti, s ktorými sa potýkajú a pomáhali uzdravovať rany, pretože len skutočné bratstvo «dokáže vnímať svätú veľkosť svojho blížneho, dokáže spoznať Boha v každom človeku, znášať ťažkosti spoločného života, spoliehajúc sa na lásku Boha, a otvárať tejto Božej láske svoje srdce, hľadajúc šťastie druhých podľa vzoru dobrého Otca» (EG 92).“

„Morálna teológia sa nemôže venovať uvažovaniu čisto len nad formuláciou princípov, noriem, ale je treba, aby sa pozitívne ujala skutočnosti, ktorá prevyšuje akúkoľvek ideu (porov. EG, 231). Toto je priorita (porov. EG 34-39), pretože jedine poznanie teoretických princípov, ako nám to pripomína sv. Alfonz, nestačí na sprevádzanie a podporu svedomí pri rozlišovaní dobra, ktoré treba uskutočniť.“

Formovať zrelé svedomia pre dospelú Cirkev

„Evanjeliová radikálnosť sa nemá stavať do protikladu k slabosti človeka. Je vždy nevyhnutné nachádzať cestu, ktorá neoddiali, ale priblíži srdcia k Bohu, tak ako to robil Alfonz prostredníctvom svojho duchovného a morálneho učenia.“

Pápež František v posolstve zdôrazňuje „prednostnú opciu“ pre chudobných a vyzýva „ísť v ústrety ľudu ako apoštolské spoločenstvo, ktoré nasleduje Vykupiteľa medzi opustenými“. Píše:

„Toto vyjdenie v ústrety tomu, kto je bez duchovnej pomoci, pomáha prekonávať individualistickú etiku a podporovať morálnu  zrelosť schopnú voliť si skutočné dobro. Formovaním ľudských svedomí k zodpovednosti a milosrdenstvu budeme mať Cirkev dospelú, schopnú konštruktívne odpovedať na spoločenské krehkosti so zreteľom na Božie kráľovstvo.“

Svätý Otec spomenul aj mnohé výzvy dnešnej doby, akými sú pandémia, problém práce v post-covidovom svete, obrana života, umelá inteligencia, ochrana stvorenstva, ohrozenia pre demokraciu či naliehavá potreba bratstva.

„Alfonz de’ Liguori, učiteľ a patrón spovedníkov a morálnych teológov, ponúkol odpovede na výzvy spoločnosti svojich čias prostredníctvom ľudovej evanjelizácie, ukazujúc štýl morálnej teológie schopnej dať dohromady nároky Evanjelia a ľudské krehkosti.

Pozývam vás podľa príkladu svätého učiteľa na úrovni morálnej teológie seriózne čeliť «Božiemu výkriku adresovanému všetkým: „Kde je tvoj brat?“ (Gn 4, 9). Kde je tvoj brat otrok? Kde je ten, ktorého každý deň zabíjaš v malej nelegálnej továrni, v sieti prostitúcie, v deťoch zneužívaných na žobranie, v tom, ktorý musí pracovať tajne, pretože nemá možnosť svoju prácu legalizovať? (EG, 211).“

Pápež radí formovať svedomie veriacich k postoju Dobrého Samaritána.

„Pozývam vás, tak, ako to urobil sv. Alfonz, aby ste šli v ústrety krehkým bratom a sestrám našej spoločnosti. To v sebe obnáša rozvíjanie takej morálnej teologickej reflexie a pastoračnej činnosti, ktorá je schopná nasadiť sa pre všeobecné dobro a má svoj koreň v ohlasovaní kerygmy, ktorá má rozhodné slovo na obranu života, smerom k stvorenstvu a k bratstvu.“

Na záver Svätý Otec zveril redemptoristov i Pápežskú akadémiu Alfonziánu pod ochranu Panny Márie - Matky ustavičnej pomoci.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 marca 2021, 16:47