Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež hudobníkom: Hudba v službe evanjelizácie i univerzálneho bratstva

„To ticho, ktoré prežívame, je prázdnom, alebo sme vo fáze načúvania?“ – túto otázku inšpirovanú situáciou pandémie položil pápež František vo videopozdrave účastníkom 4. medzinárodného sympózia o hudbe, ktoré organizuje Pápežská rada pre kultúru virtuálnou formou 4. - 5. februára.

Na organizácii medzinárodného podujatia s témou: „Cirkev a hudba: texty a kontexty“ sa podieľali aj Pápežský inštitút pre posvätnú hudbu a Pápežský liturgický inštitút Univerzity sv. Anzelma.

Hudobná oblasť je veľmi dôležitá pre liturgiu i evanjelizáciu, pripomenul vo videu Svätý Otec:

„Ako je známe, Biblia inšpirovala nespočetné množstvo hudobných vyjadrení, medzi nimi aj základné kapitoly dejín hudby - pomyslime na gregoriánsky chorál, na Palestrinu, na Bacha -, inšpirovala pestrú paletu skladieb na piatich kontinentoch, a aj rozliční súčasní autori sa konfrontovali s posvätnými textami.

Mnohé cirkevné spoločenstvá dokázali v posledných rokoch interpretovať tieto texty či už v duchu nových hudobných foriem, ako aj valorizovaním starobylého dedičstva. Hudobné dedičstvo Cirkvi, je totiž veľmi rozmanité a môže slúžiť okrem liturgie aj v koncertnej činnosti, v škole a katechéze, a aj v divadle.“

Pandémia silne poznačila sektor hudby a mnohí z hudobníkov prišli o prácu. Svätý Otec im vyjadril svoju blízkosť a zároveň ocenil mnohých, ktorí sa dokázali vynájsť a s novou kreatívnosťou preukázali službu spoločenstvu prostredníctvom hudby.

„Dúfam, že aj tento aspekt spoločenského života sa bude môcť znovuzrodiť, že sa opäť bude spievať a hrať a spoločne si môcť vychutnať hudbu i spev. Miguel Cervantes v Donovi Quijotovi napísal: «Tam, kde je hudba, nemôže byť nič zlého». Mnohé texty a skladby prostredníctvom sily hudby stimulujú osobné svedomie a vytvárajú aj univerzálne bratstvo.“

„Dobrý hudobník pozná hodnotu ticha a hodnotu pauzy“, pripomína Svätý Otec a dodáva, že to isté platí aj pre dialóg. V oboch prípadoch je rozhodujúce vzájomné načúvanie. Načúvať Božiemu slovu nás pozýva liturgia, a podobne sa načúvanie týka aj hudby, pokračuje pápež:

„Dobrý hudobník pozná hodnotu ticha, hodnotu pauzy. Vzájomné striedanie sa zvuku a ticha je plodným a umožňuje počúvanie, ktoré má zásadnú rolu v každom dialógu. Drahí hudobníci, spoločnou výzvou je počúvať sa navzájom.

V liturgii sme pozvaní načúvať Božiemu slovu. Božie slovo je naším „textom“, tým hlavným textom; komunita je naším „kontextom“. Božie slovo je zdrojom zmyslu, osvetľuje a vedie cestu komunity.

Vieme ako veľmi je potrebné vyrozprávať príbeh spásy v rečiach a jazykoch, ktoré sú dobre pochopiteľné. Aj hudba môže pomôcť biblickým textom „hovoriť“ v nových a odlišných kultúrnych kontextoch, aby sa tak Božie slovo mohlo účinným spôsobom dostať k mysliam a srdciam.“

Pápež poukázal na súvis hudby s étosom jednotlivých kultúr a miestnych komunít a vyjadril presvedčenie, že predovšetkým u domorodých národov zohráva hudba veľkú rolu pri evanjelizácii. V rámci programu sympózia sa bude hovoriť aj na tému etnických aspektov vnímania sakrálnej hudby v spojitosti s tancom:

„Celostná skúsenosť hudobného umenia zahŕňa aj telesnú dimenziu. V ľudovej tradícii sa často nachádza paralelizmus: «Mať sa dobre znamená dobre spievať, a dobre spievať znamená mať sa dobre!».“

Svoj príhovor účastníkom 4. medzinárodného sympózia o hudbe Svätý Otec ukončil výzvou zamyslieť sa v aktuálnej situácii pandémie nad nasledujúcou otázkou:

„To ticho, ktoré prežívame, je prázdnom, alebo sme vo fáze načúvania? ... Umožníme, aby sa následne rozoznel nový spev? Ten text a kontext, ktoré sú prítomné už v novej forme, nech nás podnietia nanovo pokračovať v našej spoločnej ceste, aby «sa jednota sŕdc ešte viac prehĺbila jednotou hlasov» (Inštrukcia Musicam sacram, 5). Nech hlasy, hudobné nástroje i skladby naďalej vyjadrujú aj v aktuálnom kontexte harmóniu Božieho hlasu, privádzajúc k tej „symfónii“, ktorou je univerzálne bratstvo.“

-zk, jb- 

05 februára 2021, 10:45