Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vyšlo posolstvo k 29. svetovému dňu chorých: Vzťah dôvery je základom

„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia (Mt 23,8). Vzťah dôvery je základom starostlivosti o chorých“. Takto znie motto posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, 11. februára.

Slávenie 29. svetového dňa chorých bude príležitosťou venovať osobitnú pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už na špecializovaných miestach starostlivosti, ako aj v rodinách a spoločenstvách, píše v úvode pápež František. Zvlášť pamätá na tých, čo v celom svete pociťujú dôsledky pandémie koronavírusu: „Všetkým, zvlášť chudobným a vytisnutým vyjadrujem moju duchovnú blízkosť a uisťujem ich o starostlivosti a láske Cirkvi“.

V piatich bodoch pápež František približuje tému posolstva: „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia (Mt 23,8). Vzťah dôvery je základom starostlivosti o chorých“. Vysvetľuje, že pri výbere témy sa inšpiroval evanjeliovým úryvkom, kde Ježiš kritizuje pokrytectvo tých, ktorí hovoria, ale nekonajú (porov. Mt 23,1-12).

„Ak sa viera zredukuje na neplodné slovné cvičenia, bez osobného ponoru do príbehu a potrieb blížneho, potom sa vytratí integrita vyznávanej viery s prežívanou skutočnosťou,“ poznamenáva pápež František. Ukazuje, ako Ježiš čelí tomuto pokrytectvu ponúknutím „opačného modelu správania“ v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi: zastaviť sa, načúvať, nadviazať osobný vzťah, vcítiť sa do človeka a starostlivo sa ho ujať (porov. Lk 10,30-35).

„Skúsenosť choroby nám dáva pocítiť našu zraniteľnosť, a zároveň vrodenú potrebu druhého človeka“, pripomína pápež.  Pri chorobe „jasne zakusujeme ako závisíme na Bohu“ ako jeho stvorenia. A s otázkou o zmysle sa vo viere obraciame k Bohu, nanovo hľadajúc životný smer.

V tejto súvislosti pápež František reflektuje biblickú postavu Jóba. Ten práve uprostred svojej maximálnej krehkosti, keď v opustenosti a nepochopení druhými „odmieta každé pokrytectvo a volí si cestu úprimnosti voči Bohu i voči iným“, dostáva vo svojom výkriku k Bohu odpoveď, ktorá „mu potvrdzuje, že jeho utrpenie nie je trestom či káraním, a nie je ani stavom vzdialenosti od Boha či znakom jeho ľahostajnosti.“

Svätý Otec si všíma, ako súčasná pandémia odhalila mnohé nedostatky zdravotníckych systémov v pomoci chorým, no zároveň zvýraznila aj „obetavosť a veľkodušnosť zdravotníkov, dobrovoľníkov, iných pracovníkov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí s profesionalitou, sebazaprením, zmyslom pre zodpovednosť a s láskou k blížnemu pomohli, starali sa, utešovali a slúžili mnohým chorým a ich rodinám.“

Pápež v posolstve kladie dôraz na vzťahový rozmer, na ktorom spočíva holistický liečebný prístup k chorému. Ide tu podľa jeho slov o vytvorenie puta dôvery, „spojenectva založeného na dôvere a vzájomnej úcte, úprimnosti a ochote, aby sa tak prekonala každá defenzívna bariéra, dala sa do centra dôstojnosť chorého, dbalo sa o profesionalitu zdravotníkov a udržiavali sa dobré vzťahy s rodinami pacientov“.

Takýto vzťah s chorým človekom má svoj „nevyčerpateľný zdroj motivácie a sily v Kristovej láske“, pripomína Svätý Otec a poukazuje na príklady v evanjeliu, kde „Ježišove uzdravenia nie sú magické gestá, ale sú vždy plodom stretnutia, medziosobného vzťahu“. Vtedy Boh uzdravuje chorého cez jeho vieru slovami Ježiša: „Tvoja viera ťa zachránila“.

Na záver posolstva k 29. svetovému dňu chorých pápež František poznamenáva, že „spoločnosť je o to ľudskejšia, o čo viac sa vie postarať o svojich krehkých a trpiacich členov“. A napokon Svätý Otec zveruje všetkých chorých, a tých, čo sú im po boku, Márii ako „Matke milosrdenstva“ a „Uzdraveniu chorých“:

„Nech z Lurdskej jaskyne a jej nespočetných svätýň po celom svete udržiava našu vieru a našu nádej, a pomáha nám starať sa o seba navzájom s bratskou láskou.“

Svetový deň chorých ustanovil sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Ako napísal  v ustanovujúcom apoštolskom liste, tento deň je „osobitným časom modlitby a delenia sa, obetovania utrpenia pre dobro Cirkvi a pripomína každému, aby videl vo svojom chorom bratovi či sestre tvár Krista, ktorý svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykonal spásu ľudstva“.

-mh, jb-

Text posolstva na 29. svetový deň chorých - vo svetových jazykoch

12 januára 2021, 12:29