Hľadaj

Vo Svetový deň pokoja pápež František vyzval pestovať „kultúru starostlivosti“

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára, spojenej ako už tradične so Svetovým dňom pokoja, sa pápež František prostredníctvom médií prihovoril veriacim pri modlitbe Anjel Pána a udelil im požehnanie. Zvlášť sa modlil za mier pre Jemen a pamätal aj na nedávno uneseného nigérijského biskupa. Na diaľku pozdravil detských koledníkov, ktorí tento rok nemohli prísť do Vatikánu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Hoci pápež František zo zdravotných dôvodov vzhľadom na bolestivý zápal nervu nepredsedal pri dopoludňajšej omši v Bazilike sv. Petra, na poludnie sa už prihovoril zo Sály bibliotéky pri modlitbe Anjel Pána.

Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja

V príhovore sa venoval ústrednej myšlienke svojho posolstva na 54. svetový deň pokoja: kultúre starostlivosti ako ceste na vytváranie pokoja. Znamená to mať mier vo vlastnom vnútri, žiť v pokoji s blížnymi a ujímať sa tých, čo sú v núdzi, pestovať „mentalitu a kultúru starostlivosti“, s cieľom skoncovať s ľahostajnosťou, vyraďovaním a rivalitou:

„Bolestivé udalosti, ktoré poznačili cestu ľudstva v uplynulom roku, 

zvlášť pandémia, nás učia, ako veľmi je potrebné zaujímať sa o problémy ostatných a zdieľať s nimi ich obavy. Takýto postoj predstavuje cestu, ktorá vedie k pokoju, lebo napomáha budovaniu spoločnosti založenej na vzťahoch bratstva.“

Svätý Otec vyzval k aktívnej angažovanosti vo vytváraní pokoja:

„Mier nachádzajúci sa v ohrození sa stane možným a dosiahnuteľným, ak ho beriem ako úlohu, ktorú mi dal Boh.“

Zároveň však upozornil na nevyhnutnú podmienku, ktorou je opierať sa o pomoc zhora:

„Samotné ľudské sily nestačia, lebo pokoj je v prvom rade darom, 

darom od Boha; treba ho vyprosovať neustálou modlitbou, podporovať ho trpezlivým a úctivým dialógom, budovať ho spoluprácou otvorenou pravde a spravodlivosti a vždy pozornou na legitímne nároky jednotlivcov i národov.“

Svoje žičenie šťastlivého a pokojného roka 2021 spojil pápež František s nasledujúcou výzvou:

„Nech sa každý z nás pousiluje o to, aby to bol rok bratskej solidarity a pokoja pre všetkých; rok naplnený dôverou očakávania a nádejou, ktorý zverujeme pod ochranu Panny Márie, Matky Božej a našej Matky.“

Po modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania sa Svätý Otec najprv poďakoval talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi za novoročné blahoprianie, ktoré mu adresoval vo včerajšom slávnostnom príhovore na záver roka. Poďakoval sa tiež za všetky aktivity zorganizované virtuálnou formou v súvislosti s 54. svetovým dňom pokoja.

Mierová výzva a modlitba za Jemen

Pápež František vyslovil osobitnú výzvu na zastavnie násilia v Jemene 

a nájdenie vyriešenia konfliktu, ktoré prinesie úľavu obyvateľom tejto krajiny v ich obrovskom utrpení:

„Bratia a sestry, myslime na deti Jemenu! Bez vzdelávania, bez liekov, hladné. Modlime sa spolu za Jemen.“

Po týchto slovách zotrval Svätý Otec nejaký čas v tichej modlitbe. Ďalej sa modlil za vyslobodenie nigérijského biskupa Mosesa Chikweho, uneseného v uplynulých dňoch spolu s jeho šoférom. Svätý Otec vyprosoval Nigérii, aby opäť dospela k bezpečnosti, svornosti a pokoju.

Hoci tento rok do Vatikánu nemohli prísť tradiční detskí koledníci zo stredoeurópskych krajín vrátane erkárskej Dobrej noviny zo Slovenska, Svätý Otec ich pozdravil na diaľku a pochválil za to, že si našli aj iné formy ako ľudí osloviť s vianočnou radostnou zvesťou a zorganizovať zbierku pre svojich vrstovníkov v chudobných krajinách.

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný nový rok!

Začíname nový rok odovzdaním sa materskému a milujúcemu pohľadu najsvätejšej Panny Márie, ktorú dnešná liturgia oslavuje ako Bohorodičku. Nanovo sa tak vydávame na púť cestami času, zverujúc naše obavy a naše trápenia tej, ktorá môže všetko. Mária na nás hľadí s materskou nehou, tak ako hľadela na svojho Syna Ježiša.

A keď si všimneme tieto jasličky [tu v sále], vidíme, 

že Ježiško nie je v kolíske, lebo - ako mi vravia - Panna Mária povedala: „Dáte mi ho na chvíľu do náručia, toto moje dieťa?“ A takáto je Panna Mária aj k nám: chce nás držať v náručí, chrániť si nás, tak ako chránila a milovala svojho Syna.

Ubezpečujúci a utešujúci pohľad svätej Panny je povzbudením vynasnažiť sa, aby sme tento čas, ktorý nám Pán dáva, vynaložili na náš ľudský a duchovný rast, aby bol časom na urovnanie svárov a rozdelení – ktorých je veľa –, aby bol časom na pocítenie, že sme všetci viac bratmi, aby bol časom budovania, a nie rúcania, starostlivosti o seba navzájom a o stvorenstvo. Aby bol časom rastu, časom pokoja.

A práve starostlivosti o blížneho a o stvorenstvo je venovaná téma Svetového dňa pokoja, ktorý dnes slávime: Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja. Bolestivé udalosti, ktoré poznačili cestu ľudstva v uplynulom roku, zvlášť pandémia, nás učia, ako veľmi je potrebné zaujímať sa o problémy ostatných a zdieľať s nimi ich obavy. Takýto postoj predstavuje cestu, ktorá vedie k pokoju, lebo napomáha budovaniu spoločnosti založenej na vzťahoch bratstva.

Každý z nás, mužov i žien tejto doby, je povolaný vytvárať pokoj: každý z nás, nebuďme voči tomu ľahostajní. Všetci sme povolaní vytvárať pokoj, a to každý deň a v každom prostredí života, podaním ruky bratovi, ktorý potrebuje slovo útechy, prejav nehy, solidárnu pomoc. Toto je pre nás úloha, ktorú nám dáva Boh. Pán nám zveruje úlohu byť tvorcami pokoja.

A pokoj sa dá budovať, ak začneme tým, že budeme v pokoji sami so sebou – mier vo vnútri, v srdci – a v pokoji s tým, kto je nám na blízku, odstrániac prekážky, ktoré nám bránia ujať sa tých, čo sú v núdzi a chudobe. Znamená to rozvíjať mentalitu a kultúru „starostlivosti“, s cieľom skoncovať s ľahostajnosťou, skoncovať s vyraďovaním a s rivalitou – ľahostajnosť, vyraďovanie, rivalita –, ktoré žiaľ prevažujú. Zbaviť sa týchto postojov.

A takto mier nie je iba absenciou vojny. Mier nikdy nie je sterilný, neexistuje mier z laboratória. Mier je prítomný v živote: nie je iba absenciou vojny, ale je životom naplneným zmyslom, založeným na osobnej realizácii a bratskom delení sa s ostatnými. A tak ten veľmi vytúžený pokoj, vždy ohrozený nebezpečenstvom násilia, egoizmu a zlovôle, tento mier nachádzajúci sa v ohrození sa stane možným a dosiahnuteľným, ak ho beriem ako úlohu, ktorú mi dal Boh.

Panna Mária, ktorá priviedla na svet „Knieža pokoja“ (Iz 9,6) a s veľkou nehou si ho láska vo svojom náručí, nech nám vyprosí z neba to vzácne dobrodenie pokoja, ktoré sa ľudskými silami nedá naplno dosiahnuť. Samotné ľudské sily nestačia, lebo pokoj je v prvom rade darom, darom od Boha; treba ho vyprosovať neustálou modlitbou, podporovať ho trpezlivým a úctivým dialógom, budovať ho spoluprácou otvorenou pravde a spravodlivosti a vždy pozornou na legitímne nároky jednotlivcov i národov.

Mojím žičením je, nech pokoj zavládne v srdciach ľudí a v rodinách; na pracoviskách i na miestach zábavy; v spoločenstvách i národoch. V rodinách, v práci, v národoch: mier, pokoj. A teraz pomyslime na to, že dnešný život je určovaný vojnami, nepriateľstvami, množstvom toho, čo ničí...  Chcime pokoj. A ten je darom.

Na prahu tohto začiatku sa na všetkých obraciam so svojím srdečným prianím šťastlivého a pokojného roka 2021. Nech sa každý z nás pousiluje o to, aby to bol rok bratskej solidarity a pokoja pre všetkých; rok naplnený dôverou očakávania a nádejou, ktorý zverujeme pod ochranu Panny Márie, Matky Božej a našej Matky.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

01 januára 2021, 20:17