Hľadaj

Pápež cez video povzbudil kňazov a biskupov Venezuely v náročnej dobe

V utorok 19. januára sa pápež František cez videoposolstvo prihovoril biskupom a kňazom Venezuely, ktorí sa v tento deň spojili vo virtuálnej konferencii. V náročnej situácii krajiny, ktorá sa prepadla do biedy v dôsledku politickej a sociálnej krízy a dráma obyvateľstva je ešte umocnená pandémiou, Svätý Otec povzbudil tamojších duchovných pastierov v plnení ich poslania.

V ich evanjeliovej misii lásky a služby prijatej od Ježiša – Dobrého Pastiera pápež František zdôraznil venezuelským kňazom a biskupom nevyhnutnosť pestovať „sviatostné bratstvo“ v komunikácii s Ježišom i medzi sebou navzájom. S vďačnosťou ocenil ich nasadenie v pomoci trpiacim, chorým a sociálne vylúčeným a tiež ich osobné sprevádzanie zdravotníckych pracovníkov v zápase s pandémiou.

Stretávať sa vo sviatostnom bratstve

Vo svojom videoposolstve sa pápež František obracia na venezuelských biskupov a členov diecézneho i rehoľného kléru týmito slovami:

„Drahí bratia biskupi a kňazi, ďakujem Pánovi za príležitosť obrátiť sa na vás v tento deň, keď začínate virtuálne stretnutie, pretože si uvedomujete ťažkosti, ktoré sužujú mnohých našich bratov a sestry vo Venezuele a v celom svete. Toto je príležitosťou podeliť sa, v duchu bratstva v službe, o vaše kňazské skúsenosti, vaše námahy, vaše neistoty, ako aj vaše túžby a vaše odhodlanie napredovať v diele Cirkvi, ktoré je dielom Pána.

V týchto ťažkých časoch mi prichádza na myseľ pasáž Markovho evanjelia (porov. Mk 6, 30-31), ktorá hovorí ako sa apoštoli po návrate z misie, na ktorú ich Ježiš poslal,  zišli okolo neho. Rozprávali mu všetko, čo robili, všetko čo vyučovali. Potom ich Ježiš vyzval, aby sa spolu s ním odobrali na osamelé miesto trochu si odpočinúť.

Byť pastiermi Cirkvi, i v súčasnom kontexte, si od nás vyžaduje konať takýmto spôsobom. Nemôžeme konať sami, osamotene, sebestačne, držiac si svoj program v skrytosti. Je nevyhnutné, aby sme sa vždy vracali k Ježišovi, aby sme sa stretávali v sviatostnom bratstve, aby sme vyrozprávali jemu i medzi sebou „všetko to, čo sme robili a učili“, vo vedomí, že to nie je naše dielo, ale Božie. To on nás zachraňuje, my sme iba nástrojmi v jeho rukách.“

Láskou a službou sa podobať Dobrému Pastierovi

Po týchto slovách pápež František poukázal na cieľ stretnutia, ktorého virtuálnu formu si vynútila pandémia COVID-19. Tým cieľom je „umožniť stretnutie tých, ktorí prijali misiu dosvedčovať a šíriť otcovský vzťah Pána uprostred veriaceho Božieho ľudu“. Vo svojom videoposolstve Svätý Otec pokračuje zdôraznením spojenia lásky so službou:  

„V tejto súvislosti by som vás chcel upozorniť na dva princípy, ktoré by sme nemali nikdy stratiť zo zreteľa, a ktoré zaručujú rast Cirkvi, ak sme verní: láska k blížnemu a služba jeden druhému. Tieto dva princípy sú zakotvené v dvoch ustanoveniach, ktoré Ježiš dáva pri poslednej večeri, a ktoré sú takpovediac základom jeho posolstva: Eucharistia, ktorá učí láske a umývanie nôh, ktoré učí službe. Láska a služba spolu, inak to nepôjde.

Takýchto nás chce mať Pán: špecialistov v úlohe milovať druhých a schopnými ukazovať im v jednoduchých malých gestách každodennej láskavej pozornosti pohladenie božej nežnosti. Chce v nás tiež mať služobníkov našich bratov, ale služobníkov pokorných, pretože je to Ježiš, ktorý nás posiela a pripomína nám, že sluha nie je väčší ako jeho Pán, ani ten, čo je poslaný nie je väčší ako ten, čo ho poslal. Je potrebné roznietiť v živote túžbu pripodobniť sa Dobrému Pastierovi a naučiť sa byť „sluhami“ všetkých, zvlášť tých bratov a sestier, ktorým sa menej pošťastilo a neraz sú odpisovaní, aby sa v tomto čase krízy cítili sprevádzaní, podporovaní, milovaní.“

Poďakovanie za obetavosť

Venezuelským duchovným pastierom spojeným vo videokonferencii cez Zoom pápež František venoval aj tieto slová povzbudenia a vďaky:

„Drahí bratia biskupi a kňazi, pozývam vás napredovať, pracovať s radosťou a odhodlaním vo vašom pastoračnom diele. Obnovovať vaše sebadarovanie Pánovi a jeho svätému ľudu. Ďakujem vám za svedectvo lásky a služby bratom a sestrám vo Venezuele, preukazované vašou pozornosťou k chorým, ktorým prinášate silu Božieho slova a Eucharistiu; i vaším sprevádzaním lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o pacientov v tejto pandémii; a tiež vašou horlivosťou v pomáhaní chudobným a vylúčeným, tým, ktorým chýba to najnutnejšie, aby prežili a dôstojne vykročili vpred. Vďaka, za toto všetko vám ďakujem.“

Na záver Svätý Otec ubezpečuje všetkých o svojej modlitbe a zveruje ich do príhovoru Panny Márie z Coromota (Nuestra Señora de Coromoto), patrónky Venezuely, a sv. Jozefa.

-mh, jb-

19 januára 2021, 15:07