Hľadaj

Podľa Svätej rodiny objavme výchovnú hodnotu rodinného jadra

Pri modlitbe Anjel Pána v Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra pápež František vyzval k napodobňovaniu vzoru Nazaretskej rodiny. Ponúkol niekoľko rád, aby rodina dokázala prekonávať ťažkosti, odpúšťať si a predchádzať nedorozumeniam. Pamätal aj na dopad súčasnej pandémie na rodiny. Pri príležiosti Slávnosti Svätej rodiny ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ (Radosť lásky), ktorý bude venovaný reflexii nad rovnomennou posynodálnou apoštolskou exhortáciou o láske v rodine.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Aj tentoraz sa Svätý Otec prihovoril nie z okna Apoštolského paláca, ale z bibliotéky, keďže v Ríme ešte stále platilo obmedzenie pohybu na uliciach z dôvodu pandémie. V príhovore okrem iného pripomenul tri čarovné slovíčka na udržanie jednoty v rodine: „smiem?“, „ďakujem“ a „prepáč“, ako aj zásadu vzájomne sa uzmieriť ešte v ten istý deň, zakaždým keď sa vyskytne hádka.

Ako uviedol, osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ 

sa začne slávnosťou sv. Jozefa 19. marca 2021. Cieľom bude prehĺbiť sa v poznaní posynodálneho dokumentu a v evanjelizačnom poslaní rodiny pri 5. výročí vydania posynodálnej exhortácie. Program koordinovaný Dikastériom pre laikov, rodinu a život sa uzavrie v júni 2022 Svetovým stretnutím rodín naplánovaným v Ríme.

V deň Slávnosti Svätej rodiny pápež po udelení požehnania pripojil aj niekoľko osobitných myšlienok venovaných rodinám v súvislosti so súčasnou náročnou dobou:

„Moje myšlienky smerujú osobitne k rodinám, ktoré v týchto mesiacoch stratili niektorého člena, alebo na nich doľahli dôsledky pandémie. Myslím aj na lekárov, sestry a celý zdravotnícky personál, ktorých náročná služba v prvej línii boja proti šíreniu vírusu mala významné dôsledky na ich rodinný život.

A dnes zverujem Pánovi každú rodinu, zvlášť tie najviac skúšané ťažkosťami života a ranami neporozumenia a rozdelenia. Pán, narodený v Betleheme, nech ich všetky obdarí pokojom a silou kráčať v jednote po ceste dobra.“

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pár dní po Vianociach nás liturgia pozýva uprieť zrak na Svätú rodinu: Ježiša, Máriu a Jozefa. Je nádherné zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Boží Syn túžil, tak ako všetky deti, po rodinnom teple. Práve preto, že ide o Ježišovu rodinu, je nazaretská rodina vzorovou rodinou, v ktorej všetky rodiny sveta môžu nájsť pevný referenčný bod a bezpečnú inšpiráciu.

V Nazarete vzklíčila jar ľudského života Božieho Syna, vo chvíli, keď bol počatý z Ducha Svätého v panenskom lone Márie. Medzi pohostinnými múrmi domu v Nazarete sa v radosti odohrávalo detstvo Ježiša, obklopeného materskou opaterou Márie a starostlivosťou Jozefa, v ktorom mohol Ježiš vidieť nežnosť Boha. (porov. Apoštolský list Patris corde, 2)

Napodobňovaním Svätej rodiny sme povolaní objaviť výchovnú hodnotu rodinného jadra: to si žiada mať základ v láske, ktorá stále obnovuje vzťahy otvárajúc horizonty nádeje. V rodine sa dá zakusovať úprimné spoločenstvo, keď je domovom modlitby, keď sú vzťahy lásky úprimné, hlboké a čisté, keď odpustenie prevažuje nad nezhodami, keď sa drsnosť každodenného života zjemňuje vzájomnou nehou a spokojným priľnutím k Božej vôli.

Týmto spôsobom sa rodina otvára radosti, ktorou Boh obdarúva všetkých tých, ktorí vedia s radosťou dávať. Zároveň tiež rodina nachádza duchovnú silu otvoriť sa navonok ostatným, službe bratom, spolupráci na budovaní sveta, vždy nového a lepšieho; bude teda schopná stať sa nositeľkou pozitívnych podnetov; rodina evanjelizuje príkladom života.

Pravdaže, v každej rodine sú problémy a niekedy aj hádky. „Otče, pohádal som sa...“ – sme ľudia, sme slabí, a všetkým sa nám to stáva, že sa v rodine pohádame. Poviem vám jednu vec: ak sa v rodine pohádame, tak sa pomerne ešte v ten deň. „Áno, pohádal som sa“, ale skôr ako sa deň skončí, uzmier sa. A vieš prečo? Lebo tá studená vojna na druhý deň je veľmi nebezpečná. K ničomu nevedie.

A ďalej, v rodine sú tri slová, tri slová, ktoré treba zachovávať: „smiem?“, „ďakujem“, „prepáč“. „Smiem?“, aby sme nevstupovali bezohľadne do života ostatných. „Smiem: možem niečo urobiť? Mysliš, že by som to mohol spraviť?“ „Smiem.“ Aby sme nikdy neboli bezohľadní. „Smiem“, to je prvé slovko.

„Ďakujem“: je toľko toho, v čom si pomáhame, v čom si vzájomne slúžime v rodine. Vždy sa poďakujme. Vďačnosť je akoby krvou šľachetnej duše. „Ďakujem.“ A napokon to, čo je najťažšie povedať: „Prepáč.“ Lebo my neraz spravíme niečo nepekné, a koľkokrát to niekoho urazí. „Prepáč mi“, „prepáč“. Nezabudnite na tieto tri slová: „smiem?“, „ďakujem“, „prepáč“. Ak sú v nejakej rodine, v nejakom rodinnom prostredí prítomné tieto tri slová, tá rodina je v poriadku.

Dnešný sviatok nás pozýva k tomu, aby rodina príkladne evanjelizovala, keď nám nanovo predkladá vzor manželskej a rodinnej lásky, ako sa to zdôrazňuje v Apoštolskej exhortácii Amoris laetitia, ktorej piate výročie vyhlásenia bude 19. marca budúceho roka. A budeme mať rok uvažovania nad Amoris laetitia, ktorý bude príležitosťou prehĺbiť sa v obsahu tohoto dokumentu [19. marec 2021 – jún 2022].

Tieto úvahy budú k dispozícii cirkevným spoločenstvám a rodinám, aby ich sprevádzali na ich ceste. Už teraz pozývam všetkých, aby sa zapojili do iniciatív, ktoré sa budú organizovať v priebehu spomenutého roka a bude ich koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Zverujeme Svätej rodine z Nazareta, zvlášť sv. Jozefovi, vnímavému manželovi a otcovi, túto cestu  spoločne s rodinami celého sveta.

Panna Mária, na ktorú sa teraz obrátime v modlitbe Anjel Pána, nech vyprosí pre rodiny na celom svete, aby ich stále viac priťahoval evanjeliový vzor Svätej rodiny, a stávali sa tak kvasom novej ľudskosti a konkrétnej a univerzálnej solidárnosti.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Videozáznam
27 decembra 2020, 19:57