Hľadaj

Vyšlo posolstvo k Svetovému dňu misií: „Pošli mňa“ (Iz 6,8)

Príznačne v nedeľu Zoslania Ducha Svätého vyšlo posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií. Jeho téma je citátom z proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8). Misijný deň sa bude sláviť v tretiu októbrovú nedeľu.

Pápež František začína posolstvo poďakovaním za osoh z mimoriadneho misijného podujatia, ktoré Cirkev slávila v jeseni:

„Chcem sa poďakovať Pánovi za nasadenie, s akým sa v celej Cirkvi prežíval Mimoriadny misijný mesiac v októbri minulého roku. Som presvedčený, že to prispelo k podnieteniu misijného obrátenia v mnohých spoločenstvách, spôsobom naznačeným v téme «Pokrstení a poslaní: Kristova cirkev na misiách vo svete».“

Prechod od ustráchanej uzavretosti k sebadarovaniu

Svätý Otec reaguje na bolestnú krízu ktorou dnes svet trpí v dôsledku pandémie, a práve v tejto situácii poukazuje na dôležitosť misijného ducha. Misionárske povolanie pramení v Božej láske a prejavuje sa v ľudskej odpovedi sebadarovania, vysvetľuje pápež František:

„V tejto situácii sa povolanie na misie, výzva vyjsť zo seba samých z lásky k Bohu a blížnemu, javí ako príležitosť deliť sa, slúžiť, prihovárať sa v modlitbe.  Poslanie, ktoré Boh zveruje každému, nás núti prejsť od ustráchaného a uzavretého „ja“ k „ja“ nájdenému a obnovenému sebadarovaním.“

Ježiš je Otcovým misionárom

Misie sú slobodnou a vedomou odpoveďou na Božie volanie, a zdrojom misijnej sily je sám Boh, pripomína v posolstve Svätý Otec. Okrem iného píše:

„Z lásky k ľuďom poslal Boh Otec svojho Syna Ježiša. Ježiš je Otcovým misionárom. A Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný a vstal z mŕtvych, nás priťahuje svojím pohybom lásky, svojím vlastným Duchom, ktorý oživuje Cirkev, robí z nás Kristových učeníkov a posiela nás na misie do sveta a k rôznym národom.

Misie – ,Cirkev vychádzajúcaʻ – nie sú programom, zámerom, ktorý treba realizovať silou vôle. To Kristus umožňuje Cirkvi vychádzať zo seba samej. V poslaní hlásať evanjelium si v pohybe, lebo ťa Duch pohýna a vedie.“

Sme pripravení byť kamkoľvek poslaní?

V posolstve kladie pápež František viacero otázok, ktoré idú aj „na telo“ ohľadom opravdivosti našej viery a lásky:

„Pýtajme sa: sme pripravení prijať prítomnosť Ducha Svätého v našom živote, počuť volanie na misie, či už v manželstve, v zasvätenom panenstve alebo sviatostnom kňazstve, a kdekoľvek v bežnom každodennom živote? Sme pripravení byť kamkoľvek poslaní, aby sme svedčili o našej viere v milosrdného Boha Otca, aby sme hlásali evanjelium spásy Ježiša Krista, aby sme mali účasť na božskom živote Ducha Svätého pri budovaní Cirkvi? Sme tak, ako Mária, Ježišova matka, pripravení dať sa bezvýhradne do služby Božej vôli?“

Pochopiť, čo Boh hovorí v časoch pandémie

Takýto vnútorný postoj je dôležitý, vysvetľuje Svätý Otec, aby sme mohli Bohu povedať slovami Izaiáša: „Hľa, tu som, Pane, pošli mňa“ (porov. Iz 6,8). A má to byť odpoveď v konkrétnej situácii dneška, zdôrazňuje pápež:

„Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie, Boh hovorí, je úlohou aj pre misie Cirkvi. Choroba, utrpenie, strach, izolácia sú pre nás výzvou. Bieda tých, čo zomierajú sami, tých, čo sú  ponechaní sami na seba, prišli o prácu a o zárobok, čo nemajú domov a jedlo, apeluje na naše svedomie. V povinnosti dodržiavať fyzickú vzdialenosť a ostávať doma máme znovu objaviť vlastnú potrebu sociálnych vzťahov a tiež spoločného vzťahu k Bohu.“

Tretia októbrová nedeľa

Na záver svojho posolstva pápež František pripomína, že slávenie Svetového dňa misií nám pomáha aktívne sa podieľať na Ježišovej misii v jeho Cirkvi, a to modlitbou, reflexiou i materiálnym darom:

„Bratská láska prejavená v zbierkach počas liturgických slávení tretej októbrovej nedele má za cieľ podporiť misionársku činnosť, ktorú v mojom mene konajú Pápežské misijné diela, aby odpovedali na duchovné a materiálne potreby národov a cirkví v celom svete, na spásu všetkých.“

-jb, ms-

03 júna 2020, 11:30