Hľadaj

1591529555121.jpg

Anjel Pána 7. júna: Trojica je Láska, celá v službe svetu

„Boh ma miluje: to je pocit z dnešného dňa.“ Týmito slovami vystihol pápež František slávnosť Najsvätejšej Trojice v poludňajšom príhovore v nedeľu 7. júna. V prvú júnovú nedeľu sa osobitne zameral na úctu k Ježišovmu Srdcu a odporúčal aj tradičnú formu strelnej modlitby.

Námestie sv. Petra z týždňa na týždeň stále viac ožíva. Na modlitbu Anjel Pána - „Angelus Domini“, ktorá po skončení veľkonočného liturgického obdobia vystriedala antifónu „Regina caeli laetare“ dnes prišlo niekoľko sto ľudí. V atmosfére už skoro letného sviatočného dňa sa im Svätý Otec prihovoril riadne naživo z okna Apoštolského paláca.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium (porov. Jn 3,16-18) dnešnej slávnosti Najsvätejšej Trojice nám súhrnným vyjadrovacím jazykom apoštola Jána ukazuje tajomstvo lásky Boha k svetu, jeho stvorenstvu. V krátkom rozhovore s Nikodémom sa Ježiš predstavuje ako ten, ktorý napĺňa Otcov plán spásy v prospech sveta. Hovorí: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (v. 16). Zámerom týchto slov je poukázať, že konanie troch Božských osôb – Otca, Syna a Ducha Svätého – je jedinečným prejavom lásky, ktorá zachraňuje ľudstvo a svet, je plánom našej spásy.

Boh stvoril svet ako dobrý a krásny, ale po hriechu je svet poznačený zlom a skazenosťou. My, muži a ženy, sme všetci hriešnikmi, a preto by Boh mohol zasiahnuť, aby nad svetom vykonal súd, zničil zlo a potrestal hriešnikov. Boh však svet miluje, aj napriek jeho hriechom; Boh miluje každého z nás aj vtedy, keď schybíme a vzdialime sa od neho. Boh Otec miluje svet natoľko, že pre jeho záchranu daruje to najvzácnejšie, čo má: svojho jednorodeného Syna, ktorý dá svoj život pre ľudí, vstane z mŕtvych a vracia sa k Otcovi, a spolu s ním posiela Ducha Svätého. Trojica je teda Láska, celá v službe svetu, ktorý chce zachrániť a obnoviť. Dnes, pri zamýšľaní sa nad Bohom Otcom a Synom i Duchom Svätým, myslime na Božiu lásku! A bude skutočne nádherné môcť precítiť, že sme milovaní. „Boh ma miluje“: to je pocit z dnešného dňa.

Keď Ježiš hovorí, že Otec dal svojho jednorodeného Syna, spontánne nám napadne Abrahám a obetovanie jeho syna Izáka, o ktorom hovorí Kniha Genezis (porov. 22,1-14): hľa, akú „bezhraničnú mieru“ má láska Boha. Tiež nám napadne i to, ako sa Boh zjavuje Mojžišovi: ako ten, ktorý je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný (porov. Ex 34,6). Stretnutie s takýmto Bohom bolo povzbudením pre Mojžiša, ktorý, ako to stojí v Knihe Exodus, sa nebál postaviť za ľud pred Pánom, hovoriac mu: „Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji“ (v. 9). A Boh tak urobil, keď poslal svojho Syna. My sme synmi v Synovi mocou Ducha Svätého! Sme Božím dedičstvom!

Drahí bratia a sestry, dnešný sviatok nás pozýva, aby sme sa nechali nanovo fascinovať krásou Boha; krásou, dobrotou a pravdou, ktorá je nevyčerpateľná. Ale zároveň krásou, dobrotou a pravdou, ktorá je pokorná a blízka, ktorá sa stala telom, aby vstúpila do nášho života, do našich dejín, do mojich dejín, do životného príbehu každého jedného z nás, aby sa každý muž či žena s ňou mohol stretnúť a mať večný život. A toto je viera: prijať Boha-Lásku, prijať tohto Boha-Lásku, ktorý sa darúva v Kristovi, ktorý nám dáva hýbať sa v Duchu Svätom; dovoliť mu, aby sa s nami stretol a dôverovať mu. Toto je kresťanský život. Milovať, stretať sa s Bohom, hľadať Boha; a on nás hľadá ako prvý, on sa s nami stretáva ako prvý.

Panna Mária, príbytok Trojice, nech nám pomáha prijímať s otvoreným srdcom Božiu lásku, ktorá nás napĺňa radosťou a dáva zmysel nášmu putovaniu v tomto svete, usmerňujúc ho stále v ústrety cieľu, ktorým je Nebo.“

Videozáznam

Akútna fáza pandémie je za nami, pamätajme na iné krajiny

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec vyjadril radosť z toho, že v Taliansku je akútna fáza epidémie už prekonaná, no zároveň pripomenul nutnosť dodržiavať predpisy. Všetci prítomní na námestí mali na tvárach rúško a zachovávali odstup. Pápež pamätal aj na tie krajiny, kde vírus ešte stále spôsobuje mnoho obetí:

„Zdravím vás všetkých, Rimanov i pútnikov: jednotlivých veriacich, rodiny i rehoľné komunity. A aj vaša prítomnosť na námestí je znamením, že v Taliansku je akútna fáza epidémie už prekonaná, aj keď zostáva nevyhnutnosť – ale dávajte pozor, nespievajte víťaznú pieseň v predstihu, nespievajte víťazne privčas! – zostáva nevyhnutnosť dôsledne dodržiavať platné predpisy. Pretože sú to predpisy, ktoré nám pomáhajú vyhnúť sa tomu, aby vírus ďalej pokračoval.

Vďaka Bohu sa dostávame von z toho najsilnejšieho stredu, ale stále s nariadeniami, ktoré nám dávajú autority. Avšak žiaľ v iných krajinách – myslím na niektoré - vírus ešte stále spôsobuje mnoho obetí. V piatok v jednej krajine zomierali ľudia každú minútu jeden! Strašné. Túžim vyjadriť moju blízkosť týmto národom, chorým a ich rodinným príslušníkom, ako aj všetkým, ktorí sa o nich starajú. Našou modlitbou si buďme vzájomne nablízku.“

Úcta k Ježišovmu Srdcu spája veľkých i malých

V mesiaci jún pápež František osobitne pripomenul úctu k Ježišovmu Srdcu a vyzval aj k dennej modlitbe tradičným vzývaním:

„Mesiac jún je osobitným spôsobom zasvätený Kristovmu Srdcu, zbožnosti, ktorá spája veľkých duchovných učiteľov a jednoduchých ľudí z Božieho ľudu. Veď ľudské a Božské srdce Ježiša je zdrojom, kde môžeme vždy načerpať milosrdenstvo, odpustenie a nehu Boha.

Môžeme tak urobiť pristaviac sa pri nejakom evanjeliovom úryvku, cítiac, že v centre každého Ježišovho gesta, každého jeho slova, je láska, láska Otca, ktorý nám poslal svojho Syna, láska Ducha Svätého, ktorý je v nás. A môžeme tak urobiť adorujúc Eucharistiu, kde je táto láska prítomná vo sviatosti. Vtedy sa aj naše srdce, kúsok po kúsku, stane trpezlivejším, veľkodušnejším, milosrdnejším, na obraz Ježišovho srdca.

Je jedna starobylá modlitba – ja som sa ju naučil od starej mamy –, ktorá znie takto: „Ježiš, urob moje srdce podobným tvojmu.“ Je to jedna krásna modlitba: „Urob moje srdce podobným tvojmu.“ Je to pekná a stručná modlitba, aby sme sa ju modlili v tomto mesiaci. Povieme ju teraz spoločne? - Ježiš, nech sa moje srdce podobá tvojmu...“

Po spoločnom zopakovaní vzývania sa pápež František rozlúčil s veriacimi zvyčajnou prosbou o modlitbu za neho a prianím dobrej chuti k obedu.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, zk, jb-

Aktualizované: 7.6.2020, 18:43

07 júna 2020, 17:40