Hľadaj

1589710951472.JPG

Regina caeli v 6. veľkonočnú nedeľu: Duch Svätý nás učí milovať

Duch Svätý nám pomáha stať sa slobodnými ľuďmi, ktorí chcú a vedia milovať. To je odkaz pápeža Františka z poludňajšieho príhovoru pri modlitbe „Raduj sa, Nebies kráľovná“ v 6. veľkonočnú nedeľu 17. mája. Svätý Otec pripomenul zajtrajšiu storočnicu narodenia sv. Jána Pavla II. a osobitne povzbudil deti, ktoré si pre pandémiu musia ešte nejaký čas počkať na prvé sväté prijímanie.

Svätý Otec František sa pri poludňajšej mariánskej modlitbe Regina caeli prihovoril zo Sály bibliotéky týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium dnešnej nedele (porov. Jn 14,15-21) v sebe nesie dve posolstvá: dodržiavanie prikázaní a prísľub Ducha Svätého.

Ježiš spája lásku k nemu s dodržiavaním prikázaní, a prízvukuje to vo svojej rozlúčkovej reči: „ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (v. 15); „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje“ (v. 21). Ježiš nás žiada, aby sme ho milovali, no vysvetľuje, že pre naplnenie tejto lásky nestačí len túžba po ňom alebo nejaký pocit, ale vyžaduje si to neustálu ochotu riadiť sa jeho cestou, čiže vôľou Otca.

A tá je obsiahnutá v prikázaní vzájomnej lásky – [udržiavania] prvotnej lásky –, ktorý dal sám Ježiš: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13,34). Nepovedal: „Milujte ma, ako som ja miloval vás“, ale „milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“.

On nás miluje bez žiadania niečoho na oplátku. Ježišova láska je nezištná, nikdy od nás nepožaduje revanš. A chce, aby sa táto jeho nezištná láska pretavila do konkrétneho života našich vzájomných vzťahov. Jeho vôľou je toto.

Aby učeníkom pomohol kráčať po tejto ceste, Ježiš dáva prísľub, že bude prosiť Otca, aby poslal „iného Tešiteľa“ (v. 16), čiže Zástancu, ktorý zaujme jeho miesto a dá im chápavosť v počúvaní a odvahu v zachovávaní jeho slov. Toto je Duch Svätý, ktorý je darom Božej lásky, ktorý zostupuje do srdca kresťana.

Po tom, čo Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, jeho láska sa dáva tým, ktorí veria v neho a sú pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sám Duch ich vedie, osvecuje, posilňuje, aby každý mohol kráčať životom, aj naprieč strasťami a ťažkosťami, v radostiach i žiaľoch zotrvať na Ježišovej ceste. Toto je možné práve tým, že si pestujeme poddajnosť voči Duchu Svätému, aby svojou aktívnou prítomnosťou mohol nielen potešovať, ale aj premieňať srdcia, otvoriť ich pravde a láske.

Pri skúsenosti s pochybením a hriechom – čo zažívame všetci –, Duch Svätý nám pomáha nepodľahnúť a dáva nám chápať a naplno žiť význam Ježišových slov: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (v. 15). Prikázania nám neboli dané ako nejaký druh zrkadla, v ktorom by sme mali vidieť odraz našich pokleskov, našich nezrovnalostí. Nie na to slúžia. Božie slovo nám bolo dané ako Slovo života, ktoré premieňa srdce a život, ktoré obnovuje, ktoré nesúdi aby odsúdilo, ale ozdravuje a za cieľ si kladie odpustenie.

Také je Božie milosrdenstvo. Slovo, ktoré je svetlom pre naše kroky. A toto všetko je dielom Ducha Svätého! On je Darom Božím, je Boh sám, ktorý nám pomáha stať sa slobodnými ľuďmi, ľuďmi, ktorí chcú a vedia milovať, ľuďmi, ktorí pochopili, že život je poslanie ohlasovať úžasné veci, ktoré Pán uskutočňuje v tom, kto mu dôveruje.

Panna Mária, vzor Cirkvi, ktorá vie počúvať Božie slovo a prijímať dar Ducha Svätého, nech nám pomáha radostne žiť Evanjelium, vo vedomí, že nás podopiera Duch, Boží oheň, ktorý zohrieva srdcia a osvetľuje naše kroky.“

Videozáznam

Po spoločnej modlitbe antifóny Raduj sa nebies kráľovná a udelení požehnania pripomenul Svätý Otec niekoľko významných momentov začínajúceho sa týždňa:

„Na zajtra pripadá storočnica narodenia sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciach v Poľsku. Pamätáme naňho s veľkou láskou a uznaním. Zajtra ráno o 7. hodine budem celebrovať svätú omšu, ktorá bude vysielaná do celého sveta, od oltára, kde odpočívajú jeho telesné pozostatky. Nech sa z neba aj naďalej prihovára za Boží ľud i za pokoj vo svete.

V niektorých krajinách sa obnovili liturgické slávenia za účasti veriacich; v iných sa táto možnosť prehodnocuje; v Taliansku sa od zajtra bude môcť sláviť svätá omša s ľudom; no prosím vás, poďme ďalej držiac sa noriem a predpisov, ktoré nám dávajú, aby sme tak chránili zdravie každého jednotlivca i celého ľudu.

V mesiaci máj je v mnohých farnostiach tradíciou sláviť omše Prvého svätého prijímania. Je zrejmé, že v dôsledku pandémie sa tento pekný sviatočný moment viery odložil na neskôr. Chcem preto vrúcne pozdraviť chlapcov a dievčatá, ktorí by mali po prvýkrát prijať Eucharistiu. Moji najdrahší, pozývam vás prežívať tento čas očakávania ako príležitosť, aby ste sa lepšie pripravili: modlitbou, čítaním katechizmu pre ešte lepšie spoznanie sa s Pánom Ježišom, aby ste rástli v dobrom a v službe druhým. Veľa zdaru!

Dnes sa začína „Týždeň Laudato si´“, ktorý sa skončí na budúcu nedeľu, keď si pripomenieme piate výročie zverejnenia encykliky. V týchto časoch pandémie, v ktorých si viac uvedomujeme dôležitosť starostlivosti o náš spoločný domov, nech všetka tá reflexia a spoločné úsilie pomôžu vytvoriť a upevniť konštruktívne postoje k starostlivosti o stvorenstvo.“

Na záver pápež František prešiel k oknu Apoštolského paláca a ponad prázdne námestie požehnal niekoľkým desiatkam ľudí stojacich za oblúkom zábradlia.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, zk, jb-

17 mája 2020, 16:40