Hľadaj

1590322969835.jpg

Regina caeli: Po nanebovstúpení je Ježiš naďalej a stále medzi nami

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred poludňajšou modlitbou Regina caeli – Raduj sa, nebies Kráľovná – v 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája 2020. Svätý Otec sa prihovoril cez médiá zo Sály bibliotéky Apoštolského paláca.

Po mariánskej antifóne pápež udelil špeciálne požehnanie čínskym veriacim na sviatok Panny Márie zo Šešanu. V deň Panny Márie Pomocnice kresťanov Svätý Otec zablahoželal aj saleziánom. Pripomenul aj Deň médií spojený s touto nedeľou a napokon vyhlásil Osobitný rok Laudato si´ pri 5. výročí vydania encykliky.

Svätý Otec zároveň ubezpečil taliansku diecézu Acerra, že príde na prisľúbenú návštevu, ktorá sa v čase pandémie nemohla uskutočniť. Na záver prešiel k oknu a pozdravil asi stovku veriacich na námestí, ktorým umožnili vstup pri zachovaní bezpečnostných rozostupov. 

Príhovor pred modlitbou Regina caeli

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa v Taliansku i ďalších krajinách slávi Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Evanjeliová stať (porov. Mt 28,16-20) nám ukazuje apoštolov, ktorí sa zišli do Galiley, „na vrch, kam im Ježiš rozkázal“ (v. 16). Tu, na vrchu, sa odohráva posledné stretnutie vzkrieseného Pána so svojimi učeníkmi. „Vrch“ má v sebe mnoho symboliky a odkazov. Na vrchu Ježiš vyslovil blahoslavenstvá (porov. Mt 5,1-12); na vrch sa chodieval modliť (porov. Mt 14,23); tam sa stretával so zástupmi a uzdravoval chorých (porov. Mt 15,29). No tentoraz už na vrchu nie je Učiteľ, ktorý koná a učí, ale Zmŕtvychvstalý, ktorý žiada od učeníkov, aby konali a ohlasovali, zverujúc im poverenie pokračovať v jeho diele.

Ustanovuje im poslanie týkajúce sa všetkých ľudí. Hovorí: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (v. 19-20). Obsah poslania zvereného apoštolom je nasledovný: ohlasovať, krstiť, učiť a kráčať cestou vytýčenou Učiteľom, čiže živým Evanjeliom. Z tohto posolstva spásy vyplýva v prvom rade povinnosť svedectva – bez svedectva nemožno ohlasovať –, ku ktorému  sme i my, učeníci dneška, povolaní, aby sme zdôvodňovali našu vieru.

Pred takouto náročnou úlohou, a uvedomujúc si naše slabosti, sa cítime nehodní, ako sa iste cítili byť aj samotní apoštoli. No netreba sa zľaknúť, pamätajúc na slová, ktoré Ježiš adresoval učeníkom pred tým, než vystúpil do Neba: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (v. 20).

Tento prísľub nás ubezpečuje o Ježišovej ustavičnej a utešujúcej prítomnosti medzi nami. No akým spôsobom sa táto prítomnosť uskutočňuje? Skrze jeho Ducha, ktorý vedie Cirkev kráčať dejinami ako spoločníčka na ceste pre každého človeka. Je to ten Duch, ktorý, poslaný od Krista a Otca, pôsobí odpúšťaním hriechov a posväcovaním všetkých, ktorí sa ako kajúcnici v dôvere otvárajú pre prijatie jeho daru.

Prísľubom, že s nami zostane až do konca čias, Ježiš nastoľuje spôsob svojej prítomnosti vo svete ako Vzkriesený. Ježiš je prítomný vo svete, ale odlišným spôsobom, spôsobom Vzkrieseného, to znamená, že jeho prítomnosť sa zjavuje v Božom slove, vo sviatostiach, v stálom a vnútornom účinkovaní Ducha Svätého.

Slávnosť Nanebovstúpenia nám hovorí, že Ježiš, hoci vystúpil do neba, aby prebýval v sláve po pravici Otca, je naďalej a stále medzi nami: z tohto pramení naša sila, naša vytrvalosť a naša radosť, práve z prítomnosti Ježiša medzi nami so silou Ducha Svätého.

Nech nás Panna Mária sprevádza na našej ceste svojou materskou ochranou: od nej sa učme vľúdnosti a odvahe, aby sme boli vo svete svedkami vzkrieseného Pána.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Videozáznam

Pápež požehnal čínskych katolíkov na sviatok Patrónky Číny

Po spoločnej modlitbe a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec predniesol niekoľko pozdravov a aktuálnych výziev. Prihovoril sa týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, duchovne sa spojme s katolíckymi veriacimi v Číne, ktorí dnes s osobitnou úctou slávia sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Pomocnice kresťanov a Patrónky Číny, uctievanej vo svätyni Šešan v Šanghaji. Zverme do vedenia a ochrany našej nebeskej Matky duchovných pastierov a veriacich Katolíckej cirkvi v tejto veľkej krajine, aby boli silní vo viere a pevní v bratskej jednote, radostní svedkovia a šíritelia dobročinnej lásky a bratskej nádeje i dobrí občania.

Milovaní bratia a sestry katolíci v Číne, túžim vás uistiť, že univerzálna Cirkev, ktorej ste integrálnou súčasťou, zdieľa vaše nádeje a podporuje vás v životných skúškach. Sprevádza vás modlitbou za nové vyliatie Ducha Svätého, aby vo vás mohlo žiariť svetlo a krása Evanjelia, Božia moc na spásu každého, kto verí. V opätovnom vyjadrení vám všetkým svojej veľkej a úprimnej náklonnosti, udeľujem vám osobitné apoštolské požehnanie. Nech vás Matka Božia stále ochraňuje!

Zverme nakoniec príhovoru Panny Márie všetkých učeníkov Pána a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí v tomto ťažkom čase v každej časti sveta so zanietenosťou a nasadením pracujú pre mier, pre dialóg medzi národmi, pre službu chudobným, pre ochranu stvorenstva a pre víťazstvo ľudstva nad každou chorobou tela, srdca i duše.“

Deň médií, pozdrav saleziánom a diecéze Acerra

„Na dnes pripadá Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, tento rok venovaný téme rozprávania, narácie. Nech nás táto príležitosť povzbudí k vyrozprávaniu a podeleniu sa s konštruktívnymi príbehmi ktoré nám pomáhajú pochopiť, že sme všetci súčasťou jedného príbehu, väčšieho než my sami, a môžeme s nádejou hľadieť do budúcnosti, ak si skutočne bratsky preukazujeme vzájomnú starostlivosť.

V dnešný deň Panny Márie Pomocnice zdravím z vrúcneho srdca saleziánov a saleziánky. S vďačnosťou pamätám na duchovnú formáciu, ktorú som dostal od synov dona Bosca.

Dnes som mal ísť do Acerry, aby som podporil vieru tamojších obyvateľov a úsilie tých, ktorí sa angažujú v boji proti dráme znečistenia takzvanejZeme ohňov“. Moja návšteva bola síce odložená, no každopádne posielam biskupovi, kňazom, rodinám a celému diecéznemu spoločenstvu môj pozdrav, moje požehnanie a moje povzbudenie, v očakávaní, že sa stretneme len čo to bude možné. Prídem, to je isté!"

Začal sa Osobitný rok Laudato si´

„Dnes je aj piate výročie encykliky Laudato si´, ktorej zámerom bolo vyzvať k pozornosti voči výkriku Zeme a chudobných. Vďaka iniciatíve Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vyústi „Týždeň Laudato si´“, ktorý sme práve slávili, do Osobitného roka na uvažovanie nad encyklikou, od 24. mája tohto roku až do 24. mája budúceho roka. Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili, ujali sa starostlivosti o náš spoločný domov a o našich krehkejších bratov a sestry. Na internetovej stránke bude zverejnená modlitba venovaná tomuto Roku. Bude pekné, keď sa ju budeme modliť.“

Tlačové stredisko Svätej stolice publikovalo text Modlitby na Osobitný rok Laudato si´ pri 5. výročí encykliky:

Láskavý Bože, stvoriteľ neba, zeme a všetkého čo je v nich, otvor naše mysle a dotkni sa našich sŕdc, aby sme mohli byť súčasťou stvorenstva, tvojho daru.

Stoj pri núdznych v týchto ťažkých časoch, osobitne pri tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. Pomáhaj nám preukazovať kreatívnu solidárnosť pri čelení dôsledkom tejto globálnej pandémie. Urob nás odvážnymi v prijímaní zmien sledujúcich úsilie o spoločné dobro. Teraz, keď viac než inokedy cítime, že sme všetci vzájomne prepojení a na sebe závislí.

Zariaď, aby sme dokázali počúvať a odpovedať na volanie zeme a na volanie chudobných. Kiež sa súčasné utrpenia stanú pôrodnými bolesťami bratskejšieho a udržateľnejšieho sveta.

Pred láskyplným pohľadom Panny Márie Pomocnice ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, zk, jb-

Aktualizované: 24.5.2020, 20:47

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

24 mája 2020, 16:27