Hľadaj

1589792854169.JPG

Pápež František slávil omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.: Muž modlitby, blízkosti a spravodlivosti milosrdenstva

V deň 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. 18. mája slávil pápež František svätú omšu nad jeho hrobom v Bazilike sv. Petra. V homílii vyzdvihol tri črty svätosti Karola Wojtylu: intenzívny život modlitby, blízkosť ľuďom a zmysel pre spravodlivosť, ktorá ide ruka v ruke s milosrdenstvom.

Boh miloval a navštívil svoj ľud, keď poslal Cirkvi sv. Jána Pavla II. a zveril mu jej vedenie. Svätý Otec takto v homílii rozvinul myšlienku responzóriového žalmu: „Pán, Boh, miluje svoj ľud“ (Ž 149): „Dnes môžeme povedať: pred sto rokmi Pán navštívil svoj ľud, poslal tohto muža, pripravil ho, aby bol biskupom a viedol Cirkev“.

Muž modlitby, blízkosti a spravodlivosti milosrdenstva

Spomedzi mnohých čŕt dobrého pastiera, ktoré možno nájsť u sv. Jána Pavla II. vybral pápež František osobitne tri: jeho život modlitby, ktorá je prvoradou úlohou biskupa, jeho blízkosť k ľuďom, tým blízkym a rovnako i tým vzdialeným, a do tretice jeho lásku k spravodlivosti.

Sv. Jána Pavla II. nazval pápež František „mužom spravodlivosti a milosrdenstva“ a pripomenul, že mu išlo o plnú spravodlivosť, vrátane tej sociálnej, ktorá zažehnáva vojny. Spravodlivosť a milosrdenstvo nemožno vzájomne oddeľovať, patria spolu, zdôraznil pápež František:

„Toto je dar, ktorý nám zanechal: milosrdenstvo spravodlivosti a spravodlivé milosrdenstvo“ (tal. orig.: „la giustizia-misericordia e la misericordia giusta“).

Liturgická spomienka sv. Faustíny bude platiť pre celú Cirkev

Pápež pripomenul zásluhy Jána Pavla II. na tom, aby sa u ľudí prehĺbilo chápanie významu Božieho milosrdenstva, súčasťou čoho bolo aj jeho rozvinutie úcty ku sv. Faustíne Kowalskej. Liturgická spomienka krakovskej rehoľníčky a mystičky bude od tohto dňa platiť pre celú Cirkev, oznámil v rámci homílie pápež František.    

V kaplnke sv. Šebastiána so Svätým Otcom koncelebrovali kardinál Angelo Comastri, ktorý je generálnym vikárom pápeža pre Mestský štát Vatikán a arcikňazom Vatikánskej baziliky, pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski a Mons. Piero Marini, ktorý bol 18 rokov hlavným ceremoniárom Jána Pavla II. Koncelebroval aj poľský arcibiskup Jan Romeo Pawłowski, šéf Tretej sekcie štátneho sekretariátu, ktorý sa zaoberá diplomatickým personálom Svätej stolice.

Okrem rehoľných sestier, ktoré spevom animovali slávenie, bolo prítomných i niekoľko ďalších veriacich. Medzi spevmi, ktoré počas omše zazneli v podaní zboru sestier, bola aj známa pieseň zo stretnutia mládeže v roku 2000 v Ríme: „Jesus Christ you are my life“ či „Pán zastavil sa na brehu“ (Barka) v poľštine.

Od pondelka 18. mája sú v Taliansku povolené verejné sväté omše. Z tohto dôvodu sa dnešným slávením uzavrelo obdobie živých prenosov ranných omší Svätého Otca, ktoré vatikánske médiá prinášali denne od začiatku karantény 9. marca.

Videozáznam

Plné znenie homílie Svätého Otca

«Pán, Boh, miluje svoj ľud» (Ž 149,4) - takto sme spievali v refréne žalmu, a tie slová sú aj pravdou, ktorú izraelský ľud so záľubou opakoval: «Pán, Boh, miluje svoj ľud», i v krušných chvíľach je toto «Pán miluje» vždy prítomné, a musíme čakať na to, ako sa táto láska ukáže. Keď Pán v tejto láske poslal proroka, Božieho muža, reakcia ľudu znela: «Boh navštívil svoj ľud» (Lk 7,16 porov. Lk 1,68 Ex 4,31), navštívil ho, pretože ho miluje. A to isté hovoril zástup, ktorý Ježiša nasledoval, keď videl jeho činy: „Boh navštívil svoj ľud“.

A dnes môžeme povedať: pred sto rokmi Pán navštívil svoj ľud, poslal tohto muža, pripravil ho, aby bol biskupom a viedol Cirkev. Pri spomienke na sv. Jána Pavla II. opäť hovoríme: «Pán miluje svoj ľud», Pán navštívil svoj ľud, poslal pastiera. A aké sú tie črty dobrého pastiera, ktoré môžeme nájsť u sv. Jána Pavla II.? Je ich mnoho! No spomeňme len tri z nich. Tak ako sa vraví, že jezuiti zvyčajne hovoria „tri veci“, spomenieme teda tri: modlitba, blízkosť k ľudu a láska k spravodlivosti.

Svätý Ján Pavol II. bol Božím mužom, pretože sa modlil a modlil sa veľa. No ako to, že človek, ktorý má toho toľko, mnoho práce pri vedení Cirkvi..., strávi toľký čas v modlitbe? On dobre vedel, že prvoradou úlohou biskupa je modliť sa. A toto nepovedal Druhý vatikánsky koncil, povedal to svätý Peter, keď spoločne s Dvanástimi pri ustanovení diakonov povedali: My sa budeme celkom venovať modlitbe a hlásaniu slova (porov. Sk 6,4). Prvoradou úlohou biskupa je modliť sa. A on to vedel, robil tak. Je vzorom biskupa, ktorý sa modlí, ako prvoradú úlohu. A naučil nás, že keď si biskup večer spytuje svedomie, musí si položiť otázku: Koľko hodín som sa dnes modlil? Muž modlitby.

Druhá črta: muž blízkosti. Nebol človekom oddeleným od ľudu, naopak vyhľadával ľudí a precestoval celý svet, navštevujúc svoj ľud, hľadajúc svoj ľud, prejavujúc mu blízkosť. A blízkosť je jedna z charakteristík Boha vo vzťahu k svojmu ľudu. Spomeňme si, ako Pán hovorí ľudu Izraela: „Pozri, ktorý ľud mal svojich bohov tak nablízku, ako som ja pri tebe?“ (porov. Dt 4,7). Je to blízkosť Boha voči svojmu ľudu, ktorá sa potom stáva bezprostrednou v Ježišovi, v ňom je v plnej sile. Pastier je blízky k ľudu, a naopak, ak tak nerobí, nie je pastierom, je hierarchom, správcom, možno dobrým, no nie je pastierom. Blízkosť k ľudu. A svätý Ján Pavol II. nám dal príklad tejto blízkosti: bol nablízku veľkým i malým, blízkym i ďalekým, vždy nablízku, vždy dával pocítiť blízkosť.

Tretia črta, láska k spravodlivosti. Ale k plnej spravodlivosti! Muž, ktorému išlo o spravodlivosť, o sociálnu spravodlivosť, o spravodlivosť národov, o spravodlivosť, ktorá zažehnáva vojny. Ale plnú spravodlivosť! Preto bol sv. Ján Pavol II. mužom milosrdenstva, pretože spravodlivosť a milosrdenstvo idú ruka v ruke, nemôžu sa líšiť, sú spolu: spravodlivosť je spravodlivosťou, milosrdenstvo je milosrdenstvom, no niet jedno bez druhého. A keď hovoríme o mužovi spravodlivosti a milosrdenstva, pomyslime, koľko toho urobil sv. Ján Pavol II., aby ľudia pochopili milosrdenstvo Boha. Pomyslime, ako rozvíjal úctu k svätej Faustíne, ktorej liturgická spomienka bude od dnešného dňa pre celú Cirkev. On vycítil, že Božia spravodlivosť má túto tvár milosrdenstva, tento postoj milosrdenstva. A toto je dar, ktorý nám zanechal: milosrdná spravodlivosť a spravodlivé milosrdenstvo.

Prosme ho dnes, aby nám všetkým sprostredkoval, zvlášť pastierom Cirkvi, ale všetkým, milosť modlitby, milosť blízkosti a milosť spravodlivosti-milosrdenstva, milosrdenstva-spravodlivosti.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk, jb-

Aktualizované: 18.5.2020, 14:04

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 mája 2020, 11:36