Hľadaj

Svätý Otec František v príhovore k modlitbe Regina Caeli vo Veľkonočný pondelok Svätý Otec František v príhovore k modlitbe Regina Caeli vo Veľkonočný pondelok 

Regina Caeli na Veľkonočný pondelok: Nech nám Pán dá odvahu žien

Prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou „Raduj sa, nebies Kráľovná“ na Veľkonočný pondelok 13. apríla 2020, ako aj jeho slová, ktoré adresoval veriacim na záver prostredníctvom priameho televízneho prenosu z bibliotéky Apoštolského paláca.

Príhovor pred poludňajšou modlitbou Regina Caeli

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, na Veľkonočný pondelok, zaznieva radostná zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní. Evanjeliová stať (porov. Mt 28,8-15) hovorí o ženách, ktoré – vystrašené – rýchlo opúšťajú Ježišov hrob, ktorý našli prázdny;  na ich ceste sa im ale zjavuje sám Ježiš a hovorí: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia“ (v. 10). Týmito slovami Zmŕtvychvstalý ženám zveruje misionárske poslanie vo vzťahu k apoštolom. Ony totiž vydali pozoruhodný príklad vernosti, oddanosti a lásky ku Kristovi v čase jeho verejného účinkovania, ako aj počas umučenia; teraz sa im týmto gestom pozornosti a náklonnosti od neho dostáva odmeny. Ženy sú vždy na začiatku: Mária – je na začiatku; tieto ženy – sú na začiatku.

Najprv ženy, potom učeníci a osobitne Peter konštatujú realitu vzkriesenia. Ježiš im viackrát predpovedal, že po umučení a ukrižovaní vstane z mŕtvych, ale učeníci to nechápali, pretože na to ešte neboli pripravení. Ich viera musela postúpiť na inú kvalitatívnu úroveň, ktorú mohol podnietiť iba Duch Svätý, dar Zmŕtvychvstalého.

Na začiatku knihy Skutkov apoštolov počúvame ako Peter otvorene, s odvahou a priamosťou vyhlasuje: „Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami“ (Sk 2,32). Je to akoby povedal: „Dám za neho ruku do ohňa. Dám za neho svoj život.“ A neskôr ho i za neho položí. Od tej chvíle sa ohlasovanie, že Kristus vstal z mŕtvych, rozšírilo všade a dorazilo do každého kúta zeme, stalo sa posolstvom nádeje pre všetkých. Ježišovo zmŕtvychvstanie nám hovorí, že posledné slovo nemá smrť, ale život. Vzkriesením jednorodeného Syna Boh Otec v plnosti zjavil svoju lásku a milosrdenstvo voči ľudstvu všetkých čias.

Ak Kristus vstal z mŕtvych, potom je možné s dôverou pozerať na každú udalosť nášho života, aj na tie najťažšie a najviac zaťažené úzkosťou a neistotou. Toto je to veľkonočné posolstvo, ktoré sme povolaní ohlasovať slovami a najmä dosvedčovať svojím životom. Kiež v našich domovoch a našich srdciach zaznieva táto správa: „Kristus, moja nádej, vstal z mŕtvych!“ (Veľkonočná sekvencia). Nech táto istota posilňuje vieru každého pokrsteného a dodáva odvahu najmä tým, ktorí čelia veľkým utrpeniam a ťažkostiam.

Panna Mária, tichý svedok smrti a zmŕtvychvstania svojho syna Ježiša, nech nám pomáha pevne veriť tomuto tajomstvu spásy: ak sa prijme s vierou, môže premeniť život. Toto je veľkonočné želanie, ktoré opätovne adresujem vám všetkým. Zverujem ho jej, našej Matke, ktorú teraz vzývajme modlitbou Regina Caeli (Raduj sa, nebies Kráľovná).“

Nech nám Pán dá odvahu žien ísť vždy napred

 

Po modlitbe Regina Caeli a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec pripojil tieto slová:

„Drahí bratia a sestry, počuli sme, že ženy učeníkom odovzdali zvesť o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Dnes by som s vami chcel pamätať na to, koľko toho robia ženy, aj v tomto čase zdravotnej pohotovosti, aby sa postarali o ostatných: ženy lekárky, zdravotné sestry, príslušníčky poriadkových a väzenských zložiek, pracovníčky v obchodoch s nevyhnutným tovarom... a mnoho mám, sestier a starých mám, ktoré sa nachádzajú uzavreté v dome s celou rodinou, s deťmi, starými ľuďmi či osobami s postihnutím. Niekedy im hrozí násilie, kvôli príliš zaťažujúcemu spolužitiu, ktoré znášajú.

Modlime sa za ne, aby im Pán daroval silu a aby im naše komunity mohli byť oporou, ako aj ich rodinám. Nech nám Pán dá odvahu žien, ísť vždy napred.

V tomto veľkonočnom týždni by som chcel s blízkosťou a láskou pripomenúť všetky krajiny silne postihnuté koronavírusom, niektoré s veľkým počtom nakazených a zomrelých, osobitne Taliansko, USA, Španielsko, Francúzsko... zoznam je dlhý! Modlím sa za nich všetkých. Nezabudnite, že pápež sa za vás modlí, je vám nablízku.

Zo srdca obnovujem moje veľkonočné prianie pre všetkých. Zostaňme spojení v modlitbe a v úsilí vzájomne si pomáhať ako bratia. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“

Celkom na záver pápež prešiel k oknu pracovne a znakom kríža požehnal Večné mesto ponad prázdne námestie.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, zk, jb-

13 apríla 2020, 15:10