Hľadaj

Vatican News

Pri Anjel Pána cez televíziu pápež povzbudil v boji s vírusom a modlil sa za Sýriu

V nedeľu 8. marca sa Svätý Otec František prihovoril veriacim mimoriadne nie z okna Apoštolského paláca, ale zo Sály bibliotéky cez televízny prenos, ktorý mohli sledovať na veľkoplošných obrazovkách. Vyjadril solidaritu s obyvateľstvom Sýrie na úteku pred vojnou a uistil o svojej blízkosti všetkých, čo zápasia s koronavírusom, so slovami povzbudenia vo chvíľach skúšky.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V biblickom zamyslení pápež František rozobral evanjelium Druhej pôstnej nedele o Ježišovom premenení na hore.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Táto dnešná modlitba Anjel Pána, s pápežom „uväzneným“ v knižnici, je trochu zvláštna, ale vidím vás a som blízko vás. Chcel by som začať aj poďakovaním tej skupinke [prítomnej na námestí], ktorá drží transparent a bojuje „Za zabudnutých v Idlibe“. Ďakujem! Ďakujem za to, čo robíte.

Nuž dnes sa pomodlíme Anjel Pána takýmto spôsobom z dôvodu dodržania preventívnych nariadení, aby sa vyhlo vytváraniu hlúčikov ľudí, ktoré by mohli prispieť k šíreniu vírusu.

Evanjelium tejto Druhej pôstnej nedele (porov. Mt 17,1-9) nám ponúka príbeh Ježišovho premenenia. Ježiš berie so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystupuje na vysoký vrch, symbol blízkosti s Bohom, aby ich otvoril pre plnšie pochopenie tajomstva svojej osoby, že bude musieť trpieť, umrieť a potom vstane z mŕtvych. Ježiš im totiž začal hovoriť o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, ktoré ho čakajú, ale učeníci nedokázali prijať túto perspektívu. A preto, keď prídu na vrchol hory, Ježiš sa pohrúži do modlitby a pred trojicou učeníkov sa premení: ako hovorí Evanjelium, „tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo“ (v. 2).

Touto nezvyčajnou udalosťou Premenenia sú traja učeníci povolaní rozpoznať v Ježišovi Božieho Syna žiariaceho slávou. Týmto sa posunuli v poznaní svojho Učiteľa a uvedomili si, že ľudský výraz nevyjadruje celú jeho podstatu; ich očiam bol zjavený nadpozemský a božský rozmer Ježiša. A zhora zaznieva hlas, ktorý hovorí: „Toto je môj milovaný Syn […]; počúvajte ho.“ (v. 5). To nebeský Otec takto potvrdzuje Ježišovo „uvedenie do úradu“ – nazvime to tak –, uskutočnené už v deň krstu v Jordáne, a pozýva učeníkov počúvať ho a nasledovať.

Treba zdôrazniť, že zo skupiny Dvanástich si Ježiš vyberá a berie so sebou na vrch Petra, Jakuba a Jána. Vyhradzuje im privilégium byť prítomní pri jeho premenení. Ale prečo si volí práve týchto troch? Lebo sú svätejší? Nie. Veď Peter ho v hodine svojej skúšky zaprie; a dvojica bratov Jakub a Ján si bude žiadať prvé miesta v jeho kráľovstve (porov. Mt 20,20-23). Ježiš ale nerobí výber podľa našich kritérií, ale podľa svojho plánu lásky.

Ježišova láska je bez hraníc: je to láska a on si vyberá v súlade s týmto plánom lásky. Ide teda o gratuitnú, ničím nepodmienenú voľbu, o slobodnú iniciatívu, božské priateľstvo, ktoré nežiada nič na oplátku. A tak ako povolal tých troch učeníkov, tak aj dnes volá niektorých, aby mu boli blízko, aby mohli vydávať svedectvo. Byť svedkami Ježiša je dar, ktorý sme si nezaslúžili: cítime sa ho nehodní, no nemôžeme sa stiahnuť späť s ospravedlnením, že sme neschopní.

My sme neboli na hore Tábor, nevideli sme na vlastné oči žiariť Ježišovu tvár ako slnko. Napriek tomu aj nám bolo odovzdané Slovo spásy, bola nám darovaná viera a zakúsili sme, rozličnými spôsobmi, radosť zo stretnutia s Ježišom. Aj nám Ježiš hovorí: „Vstaňte a nebojte sa“ (Mt 17,7).

Na tomto svete, poznačenom egoizmom a chamtivosťou, Božie svetlo zatieňujú každodenné starosti. Často hovoríme: nemám čas na modlitbu, nie som schopný vykonávať nejakú službu vo farnosti, odpovedať na žiadosti ostatných... Avšak nesmieme zabúdať, že krstom, ktorý sme prijali, sme sa stali svedkami, nie pre naše schopnosti, ale skrze dar Ducha Svätého.

Nech nám v tomto príhodnom čase Veľkého pôstu Panna Mária vyprosí tú poddajnosť Duchu Svätému, ktorá je nevyhnutná k ráznemu vykročeniu na cestu obrátenia.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Podpora Sýrčanom vyhnaným vojnou

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil apoštolské požehnanie prostredníctvom priameho prenosu. Podobne ako na úvod, tak aj po udelení požehnania a pozdravoch určených niekoľkým skupinám na námestí pápež Frantšek osobitne pripomenul osud trpiaceho obyvateľstva Sýrie, zvlášť v oblasti Idlibu, ktoré je na úteku pred vojnou. Vyzval k pozornosti voči tejto humanitárnej kríze a ocenil úsilie združení a skupín, ktoré sa angažujú v solidarite s trpiacimi a vyzval k modlitbe:

„Zdravím združenia a skupiny, ktoré sa angažujú v solidarite so sýrskym ľudom a osobitne s obyvateľmi mesta Idlib a severozádu Sýrie – vidím vás tu –, prinútenými k úteku posledným vývojom vojny.

Drahí bratia a sestry, opätovne vyjadrujem svoje veľké znepokojenie, moju bolesť nad touto neľudskou situáciou týchto bezbranných osôb, medzi ktorými je mnoho detí, ktoré sú v ohrození života.

Nemožno odvracať pohľad pred touto humanitárnou krízou, ale treba jej dať prioritu pred každým iným záujmom. Modlime sa za týchto ľudí, týchto našich bratov a sestry, ktorí tak veľmi trpia na severozápade Sýrie, v meste Idlib.“

Po týchto slovách Svätý Otec zotrval sklonený v tichom geste modlitby.

Solidarita v zápase s koronavírusom

Dôvodom mimoriadneho spôsobu komunikácie pápeža Františka boli protiepidemiologické opatrenia Talianskej republiky na zamedzenie šírenia Covid-19 pri zhlukovaní ľudí pri bezpečnostných kontrolách. Pápež venoval pozornosť tejto náročnej situácii, ktorá zvlášť postihla viaceré oblasti Talianska, keď povedal:

„Som nablízku v modlitbe tým, čo trpia súčasnou epidémiou 

koronavírusu a všetkým, ktorí sa o nich starajú. Pripájam sa k mojim bratom biskupom v povzbudení veriacich, aby prežívali tento náročný moment so silou viery, s istotou nádeje a s horlivosťou lásky. Nech nám doba Veľkého pôstu pomôže dať všetkým evanjeliový zmysel aj v tejto chvíli skúšky a bolesti.“

Na Námestí sv. Petra bolo počas poludňajšej modlitby prítomných niekoľko sto ľudí. Svätý Otec, ktorého príhovor sledovali na veľkoplošných obrazovkách, ich na záver prišiel pozdraviť z okna zamávaním rukou a požehnaním znakom kríža.

Aktualizované: 8.3.2020, 17:55

08 marca 2020, 13:08