Hľadaj

1583066847589.jpg

Anjel Pána 1. pôstnej nedele: Pokušenia alternatívnych ciest voči tým Božím

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel Pána v Prvú pôstnu nedeľu 1. marca 2020.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto prvú pôstnu nedeľu evanjelium (porov. Mt 4,1-11) hovorí, že po krste v rieke Jordán, „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (v. 1). Ježiš sa pripravuje na začiatok svojej misie ohlasovateľa Nebeského kráľovstva a  tak ako už pred ním Mojžiš a Eliáš v Starom zákone (porov. Ex 24,18; 1 Kr 19,8), robí to štyridsaťdenným pôstom. Vstupuje do „Veľkého pôstu“.

Na konci tohto obdobia pôstu sa vynára pokušiteľ, diabol, ktorý sa tri razy snaží dostať Ježiša do úzkych. Prvé pokušenie naráža na to, že Ježiš cíti hlad. Diabol mu navrhuje: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby“ (v. 3). Je to výzva. Ale Ježišova odpoveď je jasná: „Napísané je: «Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst»“ (v. 4). Odvoláva sa na Mojžiša, ktorý pripomína izraelskému ľudu dlhé putovanie púšťou, pri ktorom sa naučil, že jeho život je závislý od Božieho slova (porov. Dt 8,3).

Potom diabol robí druhý pokus, a to prefíkanejšie (v. 5-6); 

už aj on cituje Sväté písmo. Stratégia je jasná: ak máš takú dôveru v Božiu moc, tak si to vyskúšaj, veď i Písmo samotné hovorí, že ťa zachránia anjeli (v. 6). No ani v tomto prípade sa Ježiš nenechá zmiasť, lebo ten, kto verí, vie, že sa nepatrí Boha podrobovať skúške, ale treba sa zveriť do jeho dobroty. Preto na slová Písma, účelovo interpretované satanom, Ježiš odpovedá inou citáciou: „Ale je aj napísané: «Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha»“ (v. 7).

Nakoniec tretie pokušenie (v. 8-9) odhaľuje skutočné zmýšľanie diabla: keďže príchod Nebeského kráľovstva značí začiatok jeho porážky, diabol by chcel Ježiša odradiť od jeho poslania, ponúkajúc mu perspektívu politického mesianizmu. Ale Ježiš odmieta idolatriu moci a ľudskej slávy a nakoniec odoženie pokušiteľa hovoriac: „Odíď, satan, lebo je napísané: «Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť»“ (v. 10). A v tom momente k Ježišovi, ktorý je verný tomu, čo mu zveril Otec, prišli anjeli, aby mu posluhovali (porov. v. 11).

Toto nás učí jednej veci: Ježiš s diablom nediskutuje. Ježiš odpovedá diablovi Božím slovom, nie svojím slovom. V pokušení neraz začíname diskutovať s pokušením, viesť dialóg s diablom: „Áno, veď môžem spraviť to či ono, potom sa vyspovedám; a ešte toto, aj to ďalšie...“ Nikdy neveďme dialóg s diablom. Ježiš má na diabla dva spôsoby: zaháňa ho preč, alebo, ako v tomto prípade, odpovedá Božím slovom. Buďte na pozore: nikdy nediskutujme s pokušením, nikdy neveďme dialóg s diablom.

Aj dnes Satan vstupuje do života ľudí, aby ich pokúšal svojimi lákavými návrhmi; mieša svoj hlas s mnohými inými hlasmi, ktoré sa snažia „domestikovať si“ svedomie. Z viacerých strán prichádzajú odkazy, ktoré navádzajú „nechať sa pokúšať“ kvôli opojnému zážitku z previnenia. Ježišova skúsenosť nás učí, že pokušenie je pokus vydať sa cestami alternatívnymi voči Božím cestám:

„Ale veď to urob, to nie je problém, Boh ti potom odpustí! Dopraj si deň obveselenia...“ – „Ale to je hriech!“ – „Nie, to nič nie je.“ To sú tie alternatívne cesty, cesty, ktoré nám dávajú pocit sebestačnosti, baživého užívania si života. Ale toto všetko je iba ilúzia: veľmi skoro prídeme na to, že čím viac sme vzdialení od Boha, tým viac sa cítime bezbranní a bezmocní pred veľkými problémami existencie.

Panna Mária, matka toho, ktorý rozšliapal hlavu hadovi, nech nám pomáha v tomto čase štyridsaťdenného pôstu, aby sme boli ostražití voči pokušeniam, nepodľahli žiadnej modle tohto sveta a nasledovali Ježiša v boji proti zlu. A aj my víťazne obstojíme tak ako Ježiš.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

01 marca 2020, 16:40