Hľadaj

2020.02.20 Plenaria della Congregazione Educazione Cattolica 2020.02.20 Plenaria della Congregazione Educazione Cattolica 

Výchova znamená pohyb - pápež sa stretol s Kongregáciou pre katolícku výchovu

Vo štvrtok 20. februára prijal Svätý Otec vo Vatikáne účastníkov plenárneho zhromaždenia Kongregácie pre katolícku výchovu. Pri tejto príležitosti opäť hovoril o dôvodoch a cieli zvolania celosvetového stretnutia na vytvorenie „globálnej výchovnej dohody“, ktoré je naplánované na termín 14. mája v Ríme.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Prefekt kongregácie, kardinál Giuseppe Versaldi predstavil pápežovi Františkovi hutnú trojročnú prácu, ktorú zhodnocujú na plenárnom stretnutí. Pápež ich povzbudil pokračovať s otvoreným srdcom a nádejou.

„Edukácia je dynamickou realitou, je to pohyb, ktorý vedie ľudí na svetlo“, povedal Svätý Otec v úvode príhovoru, ktorý venoval práve niekoľkým črtám dynamiky vzdelávania a výchovy: ekologický pohyb, inkluzívny pohyb, uzmierujúci pohyb a pohyb tímový.

Štyri pohyby v dynamike výchovy a vzdelávania

Z citácie svojej encykliky Laudato si´ pápež František vysvetlil prvý – ekologický pohyb edukácie, keď uviedol:

„Tento pohyb, ako som napísal v encyklike Laudato si´, prispieva k obnove «rôznych úrovní ekologickej rovnováhy: tej vnútornej so sebou samými, tej solidárnej s druhými, tej prírodnej so všetkými živými bytosťami a tej duchovnej s Bohom». To prirodzene vyžaduje vychovávateľov, «ktorí sú schopní zostavovať pedagogické osnovy ekologickej etiky tak, aby účinne pomáhali rásť v solidarite, zodpovednosti a v starostlivosti založenej na súcite»“ (č. 210).

Pri „inkluzívnom pohybe“ v rámci dynamiky edukácie Svätý Otec hovoril o tom, že je to pohyb v smere ku všetkým vyradeným: chudobným, zraniteľným kvôli vojnám, biedam a prírodným katastrofám, sociálne vylúčeným a pod. Ako uviedol, dnes je potrebné „urýchliť tento inkluzívny pohyb edukácie, aby sa zastavila kultúra skartovania, vychádzajúca z odmietnutia bratstva ako konštitučného základu ľudstva.“

Tretí pohyb – uzmierujúci, ktorý je „nositeľom pokoja“ – vysvetlil pápež František slovami: „Edukácia je povolaná svojou zmierovacou silou formovať ľudí schopných pochopiť, že rozdiely neprekážajú jednote, naopak sú nevyhnutné pre bohatstvo vlastnej identity i identity ostatných.“

Potreba globálnej výchovnej dohody a stretnutie 14. mája v Ríme

V edukácii nikdy nejde o činnosť jednej osoby alebo inštitúcie – poznamenal pápež František k poslednému z aspektov dynamiky edukácie, ktorým je „tímový pohyb“. Upozornil aj na to, že tento pohyb je v „krízovom stave. Vysvetlil, že práve z tohto dôvodu pocítil potrebu usporiadať 14. mája deň pre tzv. „globálnu výchovnú dohodu“ a jeho organizáciu zveriť práve Kongregácii pre katolícku výchovu.

„Je to výzva adresovaná všetkým, ktorí majú politickú, administratívnu, náboženskú a výchovno-vzdelávaciu zodpovednosť, aby nanovo dali dohromady „výchovnú dedinu“ – uviedol Svätý Otec.

Stretnúť sa spolu nemá podľa jeho slov za cieľ vypracovávať programy, ale znovu nájsť spoločný krok: „znovu oživiť úsilie v prospech mladších generácií a spolu s nimi, obnovením vášne pre otvorenejšiu a inkluzívnejšiu edukáciu, schopnú trpezlivého načúvania, konštruktívneho dialógu a vzájomného porozumenia.“

Vzhľadom na pripravované stretnutie 14. mája v Ríme a vytvorenie širokospektrálneho výchovného spojenectva Svätý Otec znovu zdôraznil potrebu zjednotiť sily a mať odvahu: odvahu dať do stredu človeka, odvahu vložiť do toho najlepšie energie, a odvahu formovať ľudí ochotných dať sa do služby komunite.

Na záver stretnutia s Kongregáciou pre katolícku výchovu pápež František  poďakoval jej členom za ich každodennú prácu a vyprosil im Ducha Svätého, aby im dal silu pre ich citlivé ministérium v prospech výchovy a vzdelávania.

20 februára 2020, 18:11