Hľadaj

1581251879833.jpg

Pápež sa modlil za Sýriu a vyzval k výchovnej prevencii obchodovania s ľuďmi

V nedeľu 9. februára pri modlitbe Anjel Pána pápež František hovoril o poslaní kresťana byť svetlom a soľou uprostred sveta napriek riziku, ktoré si to vyžaduje. Pozval k osobitnej modlitbe za Sýriu, ktorá zažíva vojenskú eskaláciu v severozápadnej časti územia. Apeloval tiež na spájanie síl v boji proti novodobým formám otroctva.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V úvodnom príhovore veriacim pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec zameral na Ježišove slová učeníkom o vydávaní svedectva: „Vy ste soľ zeme..., vy ste svetlo sveta“:

„Soľou je ten učeník, ktorý nevyhľadáva pochvalu a potlesk, ale usiluje sa, aby jeho prítomnosť bola pokornou, konštruktívnou, vernou učeniu Ježiša, ktorý neprišiel na svet, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil. A takýto postoj je veľmi potrebný!“

„Ježišov učeník je svetlom, keď vie žiť svoju vieru aj v napätom prostredí, keď prispieva k odstraňovaniu predsudkov, ohovárania, a umožňuje svetlu pravdy vniknúť do situácií zamorených pokrytectvom a klamstvom.“

Modlitba za Sýriu opäť zasiahnutú bojmi

Pápež František reagoval na správy zo severozápadnej časti Sýrie o civilnom obyvateľstve prinútenom k úteku v dôsledku zintenzívnenia bojových operácií. Vyzval medzinárodné spoločenstvo a všetkých zainteresovaných aktérov, aby využívali diplomatické prostriedky a rešpektovali medzinárodné humanitárne právo na ochranu životov civilistov. Spolu s prítomnými na Námestí sv. Petra sa za „milovanú a strýznenú Sýriu“ pomodlil jeden Zdravas:

„Naďalej prichádzajú bolestné správy zo severozápadu Sýrie, zvlášť pokiaľ ide o podmienky, v ktorých sa ocitajú mnohé ženy a deti, ľudia prinútení k úteku z dôvodu vojenskej eskalácie. Obnovujem môj naliehavý apel na medzinárodné spoločenstvo a na všetkých zainteresovaných aktérov, aby využili diplomatické prostriedky, dialóg a rokovania, pri rešpektovaní medzinárodného humanitárneho práva, na záchranu života a osudov civilistov.

Modlime sa za túto milovanú a strýznenú Sýriu: Zdravas, Mária...“   

Čeliť obchodovaniu s ľuďmi výchovou k používaniu médií

Svätý Otec pri poludňajšej modlitbe pripomenul aj Svetový deň modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa slávil v deň sv. Jozefíny Bakhity v sobotu 8. februára. Osobitne upozornil na potrebu spojiť sily výchovných inštitúcií a sústrediť sa na oblasť moderných komunikačných prostriedkov, ktoré obchodníci s ľuďmi často využívajú na podvodné lákanie obetí. Okrem výchovy k správnemu používaniu týchto prostriedkov sa žiada aj bdelý dohľad a zodpovednosť výrobcov, povedal pápež:

„Včera, pri liturgickej spomienke svätej Jozefíny Bakhity, sa slávil Svetový deň modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi. Na uzdravenie tejto pliagy – pretože je to opravdivá pliaga! –, ktorá vykorisťuje tých najslabších, je potrebné úsilie všetkých: inštitúcií, združení a všetkých, ktorí sú činní vo výchove a vzdelávaní.

Na poli prevencie treba signalizovať, ako to dokazujú mnohé výskumy, že zločinecké organizácie používajú stále viac moderné prostriedky komunikácie, aby nalákali obete podvodom. Preto je nevyhnutné na jednej strane vychovávať k zdravému používaniu technologických prostriedkov, na druhej strane ostražito bdieť a apelovať na zodpovednosť poskytovateľov komunikačných služieb.“

Celý príhovor pred Anjel Pána: Soľ zeme a svetlo sveta

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom Evanjeliu (porov. Mt 5,13-16) Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme […]. Vy ste svetlo sveta“ (v. 13.14). Používa obraznú reč, aby tým, ktorí ho chcú nasledovať, naznačil niekoľko kritérií ich prítomnosti vo svete a vydávania svedectva.

Prvý obraz: soľ. Soľ je prvok, ktorý dodáva chuť a uchováva a chráni potraviny pred pokazením. Učeník je teda povolaný, aby držal spoločnosť ďaleko od nebezpečenstiev, od kaziacich zárodkov, ktoré znečisťujú život ľudí. Ide tu o odolávanie morálnemu úpadku, hriechu, dosvedčujúc hodnotu poctivosti a bratskej lásky, nepoddávajúc sa svetským zvodom karierizmu, moci a bohatstva.

„Soľou“ je ten učeník, ktorý napriek každodenným zlyhaniam – lebo tie máme všetci –, sa opäť zdvihne z prachu vlastných pochybení a s odvahou a trpezlivosťou sa denne nanovo usiluje o dialóg a stretnutie s druhými. „Soľou“ je ten učeník, ktorý nevyhľadáva pochvalu a potlesk, ale usiluje sa, aby jeho prítomnosť bola pokornou, konštruktívnou, vernou učeniu Ježiša, ktorý neprišiel na svet, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil. A takýto postoj je veľmi potrebný!

Druhým obrazom, ktorý Ježiš predkladá svojim učeníkom, je obraz svetla: „Vy ste svetlo sveta“. Svetlo rozháňa temnotu a umožňuje vidieť. Ježiš je svetlom, ktoré zahnalo temnoty, no tie ešte stále prebývajú vo svete a v jednotlivých ľuďoch. Úlohou kresťana je tieto temnoty rozptyľovať tým, že dáva zažiariť Kristovmu svetlu a ohlasuje jeho Evanjelium. Ide o vyžarovanie, ktoré môže pochádzať aj z našich slov, ale v prvom rade musí vyvierať z našich „dobrých skutkov“ (porov. v. 16).

Učeník a kresťanské spoločenstvo sú vo svete svetlom, keď nasmerúvajú ostatných k Bohu, pomáhajú každému zakúsiť Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Ježišov učeník je svetlom, keď vie žiť svoju vieru aj v napätom prostredí, keď prispieva k odstraňovaniu predsudkov, ohovárania, a umožňuje svetlu pravdy vniknúť do situácií zamorených pokrytectvom a klamstvom.

Osvetľovať. No nie mojím svetlom, ale Ježišovým svetlom: my sme prostriedkami na to, aby Ježišovo svetlo mohlo prísť ku všetkým.

Ježiš nás pozýva nebáť sa žiť vo svete, aj keď sa v ňom neraz vyskytnú situácie poznačené konfliktom a hriechom. Voči násiliu, nespravodlivosti a útlaku sa kresťan nemôže uzatvoriť do seba alebo sa skryť do bezpečia vlastnej ohrady. Ani Cirkev sa nemôže uzavrieť sama do seba, nemôže zanechať svoju misiu evanjelizácie a služby.

Ježiš pri Poslednej večeri prosil Otca, aby nebral učeníkov preč zo sveta, ale ponechal ich v ňom, no aby ich chránil pred duchom sveta. Cirkev sa rozdáva s veľkodušnosťou a citom pre maličkých a chudobných: toto nie je duch sveta, toto je jej svetlo, toto je soľ. Cirkev počúva volanie posledných a vyradených, lebo si je vedomá, že je putujúcim spoločenstvom, povolaným predlžovať v dejinách spásnu prítomnosť Ježiša Krista.

Nech nám Svätá Panna pomáha byť soľou a svetlom uprostred ľudí, prinášajúc všetkým životom i slovom Dobrú zvesť o Božej láske.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

09 februára 2020, 16:55