Hľadaj

Vatican News

Pápež František zaviedol pre budúcich diplomatov rok pastorácie v misiách

Od kandidátov na diplomatickú službu Svätej stolice sa z rozhodnutia pápeža Františka bude požadovať ročná misionárska skúsenosť v niektorej diecéze vo svete. Pravidlo sa premietne do formácie nových adeptov Pápežskej cirkevnej akadémie od budúceho akademického roka.

Požiadavka nadobudnutia misionárskej skúsenosti, avizovaná Svätým Otcom v záverečnom príhovore na Synode a Amazónii, sa dostala do konkrétnej podoby.  V liste z 11. februára 2020 adresovanom Mons. Josephovi Marinovi, prezidentovi Pápežskej cirkevnej akadémie slúžiacej na prípravu diplomatického personálu Svätej stolice, pápež František žiada, aby sa od akademického roka 2020-2021 zaradil do formačného programu rok absolvovaný v misii v niektorej miestnej cirkvi. 

Pápež František v liste vysvetľuje dôležitosť takejto skúsenosti:

„Som presvedčený, že taká skúsenosť bude môcť byť užitočná všetkým mladým, ktorí sa pripravujú, alebo začínajú kňazskú službu, ale obzvlášť tým, ktorí budú v budúcnosti povolaní spolupracovať s pápežskými zastupiteľmi a raz sa tak môžu stať vyslancami Svätej stolice pre jednotlivé národy a partikulárne cirkvi.“

Pápež cituje to, čo povedal vo svojom príhovore Pápežskej cirkevnej akadémii v júni 2015:

„Misia, ktorú budete jedného dňa povolaní vykonávať, vás zavedie do všetkých častí sveta. Do Európy, potrebujúcej prebudiť sa; do Afriky smädnej po zmierení; do Latinskej Ameriky, hladnej po výžive a zvnútornení; do Severnej Ameriky usilujúcej sa o znovuobjavenie koreňov identity, ktorá sa nedefinuje na základe vylúčenia; do Ázie a Oceánie, pre ktorých je výzvou byť kvasom v diaspóre a viesť dialóg s obsiahlosťou zdedených kultúr.“

V liste Svätý Otec dodáva, že „na to, aby sme pozitívne čelili týmto rastúcim výzvam pre Cirkev a pre svet, je potrebné, aby budúci diplomati Svätej stolice nadobudli okrem solídnej kňazskej a pastoračnej formácie a tej špecifickej“, ktorú poskytuje Pápežská akadémia, aj „osobnú misijnú skúsenosť mimo diecézy svojho pôvodu, keď budú zdieľať s misijnými cirkvami isté obdobie cesty spolu s ich spoločenstvom, zúčastňujúc sa na ich každodennej evanjelizačnej činnosti.“

Pápež sa preto obracia na Mons. Marina so žiadosťou, aby uskutočnil toto jeho  „želanie obohatiť študijný plán akademickej formácie jedným rokom venovaným naplno misionárskej službe v partikulárnych cirkvách rozptýlených vo svete.  Táto nová skúsenosť vstúpi do platnosti počnúc novými študentmi, ktorí začnú svoju formáciu v budúcom akademickom roku 2020/2021.“

Pre dôkladnejšie vypracovanie tohto projektu bude podľa slov pápeža Františka „potrebná predovšetkým úzka spolupráca so Štátnym sekretariátom, a presnejšie so Sekciou pre diplomatický personál Svätej stolice (Tretia sekcia – pozn. red.), ako aj s pápežskými zastupiteľmi, ktorí nepochybne poskytnú cennú pomoc pri vytypovaní partikulárnych cirkví pripravených prijať študentov, a pri ich sprevádzaní zblízka počas tejto skúsenosti.“   

Svätý Otec vyjadruje presvedčenie, že „že po zvládnutí možných počiatočných obáv pred týmto novým štýlom formácie pre budúcich diplomatov Svätej stolice, sa misionárska skúsenosť, o ktorej rozvinutie tu ide, stane užitočnou nielen mladým akademikom, ale aj jednotlivým cirkvám, s ktorými budú spolupracovať“.

Napokon pápež František vyjadruje nádej, že táto nová prax „vzbudí v ostatných kňazoch univerzálnej Cirkvi túžbu dať sa k dispozícii na nejakú dobu pre misionársku službu mimo vlastnej diecézy.“

-jb, mh-

17 februára 2020, 12:28