Hľadaj

1579256847317.JPG

Fínska delegácia vo Vatikáne: Ekumenické úsilie o svätosť

V piatok 17. januára prijal Svätý Otec František na audiencii ekumenickú delegáciu z Fínska pri príležitosti sviatku sv. Henricha. Vyzdvihol hodnotu ekumenického dialógu a najmä „duchovného ekumenizmu“ v spoločnom úsilí kresťanov o svätosť na základe ich krstu.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Zástupcovia Evanjelickej luteránskej cirkvi Fínska prišli na každoročnú púť do Ríma na čele s evanjelickým biskupom Helsinskej diecézy Teemu Laajasalom. Pápež František ich privítal slovami sv. Pavla: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista“ (Rim 1,7).

V príhovore fínskej ekumenickej delegácii sa pápež inšpiroval nedávnym sviatkom Pánovho krstu. Pripomenul, že sme všetci „na ceste spoločenstva viery, aby sme sa povzbudzovali a posilňovali navzájom v nasledovaní Krista“:

„Kresťan je človek, ktorý môže ďakovať za svoj krst; a táto vďačnosť nás spája v spoločenstve všetkých pokrstených. „Krst na odpustenie hriechov“, ktorý vyznávame v Nicejsko-carihradskom kréde, je aj jasnou výzvou k svätosti.

Report skupiny katolícko-luteránskeho dialógu pre Švédsko a Fínsko s názvom „Ospravedlnenie v živote Cirkvi“ (Justification in the Life of the Church) správne uvádza: «Tí, ktorí sú už pokrstení, môžu spolu so svojimi bratmi a sestrami rozvíjať svoje príležitosti pre svätosť, ktorá vyplýva zo spoločného ospravedlnenia v Kristovi. Ako členovia jediného a toho istého mystického Kristovho tela sú kresťania navzájom spojení a musia si navzájom niesť bremená. Pretože Kristus prišiel, aby vykúpil celý svet, aj Cirkev a jednotliví kresťania, či už laici, alebo vysvätení, majú poslanie svedčiť o Dobrej zvesti vo svojom každodennom živote» (č. 203).“

Svätý Otec František pripomenul motto týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začína už zajtra, v sobotu 18. januára a materiály k nemu pripravili kresťanské komunity z Malty:

„«Preukázali nám neobyčajnú láskavosť» (Sk 28,2), čítame v knihe Skutkov apoštolov o obyvateľoch ostrova Malta, ktorí privítali veľmi pohostinne apoštola Pavla spolu so stovkami stroskotancov.

Ako pokrstení kresťania veríme, že Kristus sa s nami chce stretnúť práve v tých ľuďoch, ktorí vo svojom živote doslova či obrazne stroskotali. Kto ponúkne pohostinnosť, nestáva sa chudobnejším, ale bohatším. Každý, kto dáva, zo svojej strany dostáva. V skutočnosti ľudskosť, ktorú preukazujeme ostatným, nás robí tajuplne účastnými na dobrote Boha, ktorý sa stal človekom.“

Spoločenstvo pokrstených neznamená byť čisto „jedni povedľa druhých“, ale znamená to stále hlbší zmysel „bytia pospolu“, pripomenul pápež František:

„Duchovný ekumenizmus a ekumenický dialóg pomáhajú prehlbovať túto vospolnosť. Nech vo Fínsku táto vospolnosť naďalej rastie, rozvíja sa a prináša svoje ovocie.“

Upravené: 18.01.2020, 9:37

17 januára 2020, 17:44