Hľadaj

1579432656265.jpg

Anjel Pána: Ján Krstiteľ nás učí objavovať a spoznávať Ježiša

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána 19. januára pápež František komentoval evanjeliový text 2. nedele cezročného obdobia o svedectve Jána Krstiteľa: „Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn“. Podporil tiež úsilie o zastavenie násilia v Líbyi a vyjednanie riešenia, ktoré krajine zaručí mier a stabilitu. Svätý Otec osobitne pozval k modlitbe za zdravotné sestry a pripomenul súčasný „Rok zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán  

Pri nedeľnom stretnutí s veriacimi na Vatikánskom námestí Svätý Otec František vyzval k úsiliu o dôverné poznanie Ježiša Krista meditovaním Evanjelia a rozjímavým nazeraním ikony jeho Svätej Tváre. Odporúčal inšpirovať sa svedectvom Jána Krstiteľa a vždy nanovo začínať od osobného stretnutia sa s Ježišom:

„Svedectvo Jána Krstiteľa nás pozýva k neustálemu novému začiatku na našej ceste viery: nanovo vychádzať od Ježiša Krista, Baránka plného milosrdenstva, ktorého Otec dal za nás. Nechať sa nanovo prekvapiť Božou voľbou stáť na našej strane, byť solidárnym s nami hriešnikmi a zachrániť svet od zla vezmúc ho úplne na seba. Naučme sa od Jána Krstiteľa nemyslieť si, že Ježiša už poznáme, že o ňom už všetko vieme.“

Podpora mierového procesu v Líbyi

Po udelení požehnania z okna Apoštolského paláca pápež František osobitnou výzvou podporil aktuálne snahy o mierový proces v Líbyi:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa v Berlíne koná konferencia s cieľom prediskutovať krízu v Líbyi. Veľmi žičím tomu, aby toto stretnutie na najvyššej úrovni, ktoré je tak významné, rozbehlo cestu k utíchnutiu násilia a vyjednaniu riešenia, ktoré povedie k mieru a tak veľmi želanej stabilite krajiny.“ 

Rok zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky

Svätý Otec po pozdravoch jednotlivých skupín pútnikov osobitne vyzdvihol prácu zdravotných sestier a ošetrovateľov:

„S potešením pripomínam, že rok 2020 bol na medzinárodnej úrovni vyhlásený za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“. Zdravotné sestry a ošetrovatelia sú najpočetnejšími zdravotníckymi pracovníkmi a sú pri chorých najbližšie, a pôrodné asistentky vykonávajú azda tú najušľachtilejšiu z profesií. Modlime sa za nich všetkých, aby mohli vykonávať čo najlepšie ich drahocennú prácu.“       

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Táto druhá nedeľa v Období cez rok nadväzuje na Zjavenie Pána a sviatok Ježišovho krstu. Evanjeliová stať (porov. Jn 1,29-34) opäť hovorí o Ježišovom ukázaní sa navonok. Totiž po tom, ako bol pokrstený v rieke Jordán, bol posvätený Duchom Svätým, ktorý na neho zostúpil, a hlas nebeského Otca o ňom prehlásil, že je Božím Synom (porov. Mt 3,16-17 a paralely). Evanjelista Ján, na rozdiel od ostatných troch evanjelistov, túto udalosť neopisuje, ale podáva nám svedectvo Jána Krstiteľa. On sa stal prvým svedkom Krista. Pre toto ho Boh povolal a pripravoval.

Ján Krstiteľ v sebe nemôže zadržať naliehavú túžbu vydať svedectvo o Ježišovi a vyhlasuje: „Ja som to videl a vydávam svedectvo“ (v. 34). Ján videl niečo uchvacujúce, t. j. milovaného Božieho Syna solidárneho s hriešnikmi; a Duch Svätý mu dal pochopiť tú neslýchanú novosť, skutočný obrat. Totiž zatiaľ čo vo všetkých náboženstvách človek ponúka a obetuje niečo Bohu, v udalosti Ježiša je to Boh, kto obetuje vlastného Syna na záchranu ľudstva. Ján dáva najavo svoj údiv a svoje potvrdenie tejto novosti, ktorú prináša Ježiš, a robí to priliehavým vyjadrením, ktoré opakujeme pri každej svätej omši: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (v. 29).

Svedectvo Jána Krstiteľa nás pozýva k neustálemu novému začiatku na našej ceste viery: nanovo vychádzať od Ježiša Krista, Baránka plného milosrdenstva, ktorého Otec dal za nás. Nechať sa nanovo prekvapiť Božou voľbou stáť na našej strane, byť solidárnym s nami hriešnikmi a zachrániť svet od zla vezmúc ho úplne na seba.

Naučme sa od Jána Krstiteľa nemyslieť si, že Ježiša už poznáme, že o ňom už všetko vieme (porov. v. 31). Nie je to tak. Zastavme sa nad Evanjeliom, možno i rozjímavým nazeraním ikony Ježiša Krista, jeho „Svätej Tváre“. Rozjímajme zrakom a ešte viac srdcom; a nechajme sa vyučovať Duchom Svätým, ktorý nám vo vnútri hovorí: To je on! To je Boží Syn, ktorý sa stal Baránkom obetovaným z lásky. On, on jediný niesol, trpel a odčinil hriech každého z nás, hriech sveta, a aj moje hriechy. Všetky. Všetky ich niesol na sebe a z nás ich sňal, aby sme mohli byť konečne slobodní, už nie viac otrokmi zla. Áno, ešte stále sme úbohí hriešnici, ale nie otroci. Nie, nie sme otrokmi: sme synmi a dcérami, Božími deťmi!

Nech nám Panna Mária vyprosí silu vydávať svedectvo o jej Synovi Ježišovi; radostne ho ohlasovať životom oslobodeným od zla a slovom plným žasnúcej a vďačnej viery.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Aktualizované: 19.01.2020, 17:26

19 januára 2020, 14:56