Hľadaj

1577624095683.jpg

Anjel Pána s pápežom Františkom: Svätá rodina je vzor komunikácie

V nedeľu Svätej rodiny sa pápež František pri poludňajšom stretnutí s veriacimi zameral na význam komunikácie v rodine. Vyjadril tiež solidaritu Somálsku po krvavom atentáte z predchádzajúceho dňa.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Ovál vatikánskeho námestia bol v nedeľu 29. decembra napoludnie takmer celkom zaplnený. Bohatá účasť na modlitbe Anjel Pána a požehnaní Svätého Otca bola dôkazom živého kontaktu celých rodín mesta Ríma so svojím biskupom vo sviatok Svätej rodiny, uprostred Vianočnej oktávy.

V úvodnom príhovore dal pápež František Máriu a Jozefa spolu s Ježišom za vzor rodiny, ktorá sa spolu modlí, pracuje a vzájomne komunikuje. „Kiež môže byť Svätá rodina vzorom našich rodín, aby sa rodičia a deti navzájom podporovali vo vernosti Evanjeliu, ktorá je základom svätosti rodiny,“ zaželal veriacim z okna Apoštolského paláca.

Po udelení požehnania vyjadril pápež František sústrasť a solidaritu obyvateľstvu Somálska po sobotňajšom teroristickom útoku v Mogadiši s vyše 70 obeťami. Na tento úmysel sa pomodlil s prítomnými jeden Zdravas.

Svätý Otec sa s veriacimi rozlúčil prianím pokojného vstupu do Nového roka - s pokojom v srdci a so vzájomnou komunikáciou v rodinách. Na záver nezabudol poprosiť o modlitbu za seba.

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Máme dnes skutočne krásny deň... Dnes slávime sviatok svätej Nazaretskej rodiny. Označenie „svätá“ zaraďuje túto rodinu do oblasti svätosti, ktorá ako taká je Božím darom, no zároveň aj slobodným a zodpovedným súhlasom s Božím plánom. To bol prípad Nazaretskej rodiny: bola plne k dispozícii Božej vôli.

Ako nezostať žasnúť napríklad nad Máriinou poddajnosťou konaniu Ducha Svätého, ktorý od nej žiada, aby sa stala matkou Mesiáša? Veď Mária, tak ako každá mladá žena tej doby, mala práve pred sebou realizáciou svojho životného plánu, čiže vydať sa za Jozefa. Keď si ale uvedomí, že ju Boh povoláva k osobitnej úlohe, neváha sa nazvať jeho „služobnicou“ (porov. Lk 1,38). Jej veľkosť Ježiš vyzdvihne nie tak pre jej úlohu matky, ale pre jej poslušnosť Bohu. Ježiš hovorí: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11,28), tak ako Mária. A aj keď Mária úplne nechápe udalosti, ktoré sa jej dotýkajú, nad konaním Boha potichu rozjíma, uvažuje a adoruje ho. Jej prítomnosť pod krížom napokon posväcuje túto jej úplnú odovzdanosť.

Ďalej, pokiaľ ide o Jozefa, evanjelium nám nezachytáva ani jedno jeho slovo. On nehovorí, ale v poslušnosti koná. Je to muž mlčania, muž poslušnosti. V dnešnej evanjeliovej stati (porov. Mt 2,13-15.19-23) je táto poslušnosť spravodlivého Jozefa zachytená až trikrát - pri úteku do Egypta a pri návrate do Izraela. Pod vedením Boha, zastúpeného anjelom, Jozef berie svoju rodinu z dosahu Herodesových hrozieb a zachraňuje ju. Svätá rodina sa tak solidárne stotožňuje so všetkými rodinami sveta, ktoré sú prinútené emigrovať, stotožňuje sa so všetkými, ktorí sú prinútení opustiť vlastnú zem kvôli útlaku, násiliu a vojne.

Napokon, treťou postavou Svätej rodiny je Ježiš. On je tou Otcovou vôľou: v ňom, hovorí sv. Pavol, nie je aj „áno“ aj „nie“, ale iba „áno“ (porov. 2 Kor 1,19). A toto sa prejavilo v mnohých okamihoch jeho pozemského života. Napríklad pri udalosti v chráme, keď svojim rodičom, ktorí ho ustarostene hľadali, odpovedá: „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49); či jeho opakovane vyhlásenie: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 4,34); alebo jeho modlitba v záhrade na Olivovej hore: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa“ (Mt 26,42). Všetky tieto udalosti sú dokonalou realizáciou samotných Kristových slov, ktorý hovorí: „Nechcel si obetu ani dar… Vtedy som povedal: ‘Hľa, prichádzam..., aby som plnil tvoju vôľu, Bože.’“ (Hebr 10,5-7; Ž 40,7-9).

Mária, Jozef, Ježiš: to je Svätá rodina z Nazareta, ktorá predstavuje zborovú odpoveď na Otcovu vôľu: traja členovia tejto rodiny si navzájom pomáhajú objavovať Boží plán. Modlili sa, pracovali, vzájomne komunikovali. A ja sa opýtam: Vieš vo svojej rodine komunikovať, alebo si ako tie decká, ktoré sú pri stole a každý s mobilom v ruke četuje? Pri takom stole vládne ticho ako pri omši... ale medzi sebou nekomunikujú. Musíme v rodinách nanovo nadviazať dialóg: rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci musia navzájom komunikovať... Toto je dnešná domáca úloha, práve v deň Svätej rodiny. Kiež môže byť Svätá rodina vzorom našich rodín, aby sa rodičia a deti navzájom podporovali vo vernosti Evanjeliu, ktorá je základom svätosti rodiny.

Zverme Panne Márii, „Kráľovnej rodiny“, všetky rodiny sveta, zvlášť tie, ktoré sú skúšané utrpením alebo ťažkosťami, a vyprosujme im jej materskú ochranu.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

29 decembra 2019, 12:44