Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: pápež František v modlitbe pred hrobom sv. Petra Ilustračná snímka: pápež František v modlitbe pred hrobom sv. Petra  

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

Prinášame v celkovom prehľade úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec František schválil na rok 2020.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

Január

Evanjelizačný úmysel: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej  vôle  zasadzovali  za mier  a spravodlivosť vo svete.

Úmysel našich biskupov: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota  medzi  kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

Február

Všeobecný  úmysel: Aby  bol  vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorí  padli  do rúk  obchodníkov  s ľuďmi.

Úmysel našich biskupov: Aby  nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní svojich ťažkostí.

Marec

Evanjelizačný  úmysel: Za  cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.

Úmysel našich biskupov: Aby  rodiny  s láskou  vítali  každé  počaté  dieťa  a láskou obklopovali chorých i starých.

Apríl

Všeobecný  úmysel: Za  všetkých,  ktorí  trpia  rozličnými  závislosťami,  aby  dostali účinnú pomoc a nezostali osamotení.

Úmysel  našich  biskupov: Aby  Cirkev  pravdivým  ohlasovaním  evanjelia  zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

Máj

Evanjelizačný  úmysel: Za  diakonov, aby svojou vernou službou Božiemu  slovu a  chudobným boli podnetným príkladom pre celú Cirkev.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci ľudia rešpektovali identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť.

Jún

Evanjelizačný  úmysel: Za  všetkých  trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.

Úmysel našich biskupov: Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania.

Júl

Všeobecný úmysel: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny.

Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú na dôstojný život a zabezpečenie rodín.

August

Evanjelizačný  úmysel: Za  všetkých, ktorí pracujú a žijú na mori; za námorníkov, rybárov a ich rodiny.

Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

September

Všeobecný  úmysel: Aby  nebolo  drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.

Úmysel našich biskupov: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.

Október

Evanjelizačný  úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných  miestach v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

November

Všeobecný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.

Úmysel našich biskupov: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.

December

Všeobecný  úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí  rodičia  trpezlivo  odovzdávali  vieru mladším generáciám.

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho)

-jb-

11 novembra 2019, 12:47