Hľadaj

Vatican News

Ratzingerovu cenu si z rúk pápeža Františka prevzali Charles Taylor a Paul Béré

V Apoštolskom paláci vo Vatikáne si v sobotu 9. novembra z rúk Svätého Otca Františka prevzali Ratzingerovu cenu dve osobnosti: kanadský filozof a sociológ prof. Charles Taylor, ktorý je bádateľom fenoménu sekularizácie, a jezuitský teológ z Burkiny Faso páter Paul Péré, odborník v biblickej exegéze.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Mená oboch tohtoročných lauréatov Ratzingerovej ceny predstavila Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. už koncom septembra. Cena sa udeľuje akademikom, ktorí sa mimoriadne vyznačili na vedeckom poli.

Ocenením kanadského filozofa a odborníka na sociálne vedy, 87-ročného profesora Charlesa Margrave Taylora a 53-ročného teológa profesora Paula Béré SJ, pôvodom z Burkiny Faso, sa porota rozhodla vyzdvihnúť úlohu filozofie v jej reflexii o viere v súčasnom svete a zviditeľniť africkú inkulturáciu Evanjelia. Na čele vedeckého výboru Ratzingerovenj ceny je kardinál Angelo Amato.

Na ceremónii udeľovania Ratzingerovej ceny boli dnes napoludnie 

v Klementínskej sále prítomní aj príbuzní a priatelia dvoch laureátov. Pápež František hneď v úvode vyjadril obdiv, aký prechováva voči svojmu predchodcovi, emeritnému pápežovi Benediktovi XVI.:

„Sme mu vďační za učenie a príklad, ktorý nám dal službou Cirkvi reflektovaním, premýšľaním, štúdiom, počúvaním, vedením dialógu, modlitbou, aby sa naša viera udržala živou a vedomou aj napriek zmenám časov a okolností, a aby si veriaci vedeli uvedomiť svoju vieru jazykom schopným porozumieť svojim súčasníkom a vstúpiť do dialógu s nimi, aby spoločne hľadali cesty stretnutia s Bohom v našich časoch.“

S poukázaním na dialóg u Josepha Ratzingera ako teológa pápež František uviedol, že zostať v aktívnom dialógu s kultúrami, ktoré sa v priebehu času menia a v rôznych častiach sveta nadobúdajú rozmanité podoby, je povinnosťou teológie, ako aj nevyhnutnou podmienkou na životaschopnosť kresťanskej viery pre jej evanjelizačnú misiu:

„Toto bolo vždy silným želaním Josepha Ratzingera teológa a pastiera, ktorý sa nikdy neuzavrel do rámca nejakej čisto konceptuálnej a nevtelenej  kultúry, ale dal nám príklad bádania pravdy, v ktorom sú rozum a viera, inteligencia a duchovnosť neustále v jednote. Všetky disciplíny a umenia sa v tom zmysle zbiehajú, aby dali svoj príspevok k ľudskému rastu k jeho plnosti. Táto sa napokon nachádza len v stretnutí so živou osobou Ježiša Krista, vteleným Slovom (Logos), zjavením Boha, ktorý je láska.“

Osobitne sa Svätý Otec prihovoril aj každému z ocenených. Profesorovi Taylorovi poďakoval za hĺbkovú analýzu rozvoja západnej kultúry a skúmanie fenoménu sekularizácie.  Ocenil a povzbudil aj prácu pátra Paula Béré, ako prvého Afričana, ktorý získal Ratzingerovu cenu.

Pápež František v súvislosti s inkulturáciou viery pripomenul aj osobnosť sv. Pavla VI.:

„Vo svojej veľkej apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi svätý pápež Pavol VI. uviedol: «Evanjelizovať pre Cirkev znamená prinášať Blahozvesť do všetkých sfér ľudstva, ľudí vnútorne pretvárať a vytvárať z nich nové ľudstvo» (č. 18). To platí pre všetky kultúry: úsilie dostať sa k rozličným dimenziám ľudstva túžiaceho po vykúpení treba vyvíjať vo všetkých smeroch, s tvorivosťou, predstavivosťou, musí sa vyjadriť primeranými jazykmi vo všetkých oblastiach a priestoroch, kde ľudstvo prežíva svoje útrapy, svoje radosti a svoje nádeje.“

Na záver príhovoru, pred samotným udelením ceny Svätý Otec poblahoželal laureátom, ktorí sú z odlišných kontinentov i kultúr, avšak ich poslanie je vlastne rovnaké:

„V tomto zmysle, hoci dvaja ocenení pochádzajú z odlišných kontinentov a kultúrnych oblastí, ich posolstvo je oveľa podobnejšie, než ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. V rozmanitosti kultúr, v ich diferenciácii v čase a priestore, sa môže a musí vždy hľadať a nachádzať prístupová cesta k Bohu a k stretnutiu sa s Kristom. Toto bolo a je úsilím profesora Taylora i pátra Béré, toto je poslanie všetkých, ktorí sa nasledujúc učenie teológa Josepha Ratzingera a emeritného pápeža Benedikta XVI. predstavujú ako tí, ktorí sú „spolupracovníkmi Pravdy“.

Spomenutý výraz „spolupracovníci Pravdy“ (Cooperatores Veritatis) predstavuje biskupské motto emeritného pápeža Benedikta XVI. už od čias jeho pôsobenia ako arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorým sa stal v roku 1977. Emeritný pápež tradične prijíma laureátov ceny nesúcej jeho meno hneď po ceremónii na súkromnej návšteve v jeho rezidencii v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách.

09 novembra 2019, 19:51