Hľadaj

or111119wq.jpg

Pápež hovoril o „inkluzívnom kapitalizme“ a morálnom rozmere ekonomiky

Nejde o „viac mať“, ale o „viac byť“ – to sú slová Svätého Otca Františka členom Rady pre inkluzívny kapitalizmus, ktorých prijal vo Vatikáne v pondelok 11. novembra. Ide o neziskovú organizáciu s podporou veľkých svetových finančníkov v rámci hnutia tzv. „inkluzívneho kapitalizmu“.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Dve desiatky členov Rady pre inkluzívny kapitalizmus (Council for Inclusive Capitalism) sprevádzal pri návšteve Vatikánu kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Svätý Otec ich prijal v sále bibliotéky, kde zvyčajne prijíma hlavy štátov.

Na úvod pápež František pripomenul, ako pred troma rokmi pri stretnutí s účastníkmi podujatia s názvom Fortune-Time Global Forum 2016 hovoril „o nevyhnutnosti inkluzívnejších a rovnejších ekonomických modelov, ktoré umožnia každému človeku mať účasť na zdrojoch tohto sveta a môcť rozvíjať vlastný potenciál“.

„Fórum 2016 umožnilo výmenu ideí a informácií ohľadom vytvárania ľudskejšej ekonomiky a prispievania k odstráneniu chudoby na globálnej úrovni,“ skonštatoval Svätý Otec. Členom Rady pre inkluzívny kapitalizmus sa ďalej prihovoril týmito slovami:    

„Vaša Rada je jeden z výsledkov Fóra 2016. Prijali ste výzvu realizovať víziu Fóra hľadaním spôsobov ako učiniť z kapitalizmu inkluzívnejší nástroj pre integrálny ľudský blahobyt. Zahŕňa to prekonanie ekonómie vylúčenia a zníženie priepasti, ktorá oddeľuje väčšinu ľudí od prosperity, z ktorej sa teší len málo ľudí (porov. Ap. exh. Evangelii Gaudium, 53-55).

Nárast úrovní chudoby v globálnom meradle svedčí o tom, že nerovnosť prevláda nad harmonickou integráciou osôb a národov. Nevyhnutne a urgentne potrebný je spravodlivý ekonomický systém, spoľahlivý a schopný odpovedať na najradikálnejšie výzvy, ktorým ľudstvo a planéta musia čeliť. Povzbudzujem vás, aby ste vytrvali na ceste veľkorysej solidarity a pracovali na návrate ekonómie a finančníctva k etickému prístupu, ktorý uprednostňuje ľudské bytosti (porov. tamtiež, 58).

Pohľad na nedávnu históriu, zvlášť na finančnú krízu v roku 2008, nám ukazuje, že zdravý ekonomický systém nemôže byť založený na krátkodobých ziskoch na úkor dlhodobého rozvoja a produktívnych, udržateľných a sociálne zodpovedných investícií.

Je pravdou, že podnikateľská činnosť „je vznešeným poslaním zameraným na produkciu bohatstva a zlepšovanie sveta pre všetkých“ a  „môže byť veľmi plodným spôsobom podpory regiónu, v ktorom uskutočňuje svoje aktivity, ak chápe, že vytváranie pracovných miest je neoddeliteľnou súčasťou jej služby pre spoločné dobro“ (Enc. Laudato si´, 129).

Predsa však, ako spomenul sv. Pavol VI., opravdivý rozvoj sa nemôže obmedzovať iba na rast ekonomiky, ale musí povznášať celého človeka a každého človeka (porov. Enc. Populorum progressio, 14). To znamená omnoho viac než len vyrovnávať rozpočty, zlepšovať infraštruktúry alebo ponúkať širšiu paletu spotrebného tovaru. Ide predovšetkým o obnovu, očistenie a posilnenie platných ekonomických modelov, založené na našom osobnom obrátení a štedrosti voči núdznym.

Ekonomický systém bez starostlivého dbania o etiku nevedie k spravodlivejšiemu spoločenskému poriadku, ale skôr ku kultúre „použi a odhoď“, ku konzumu a odpadu. Naopak, ak uznáme morálny rozmer ekonomického života, čo je jeden z mnohých aspektov sociálnej náuky Cirkvi, ktorý treba plne rešpektovať, sme schopní reagovať bratskou láskou a žičením, hľadaním a chránením dobra druhých a ich integrálneho rozvoja.

Drahí priatelia, stanovili ste si cieľ rozšíriť na všetkých príležitosti a prínosy nášho ekonomického systému. Vaše snahy nám pripomínajú, že tí, ktorí sa angažujú v hospodárskom a obchodnom živote, sú povolaní slúžiť spoločnému dobru snahou rozmnožiť dobrá tohto sveta a sprístupniť ich všetkým (porov. Evangelii gaudium, 203).

V konečnom dôsledku nejde iba o „viac mať“, ale o „viac byť“. To, čo sa žiada, je hlboká obnova sŕdc a myslí, aby ľudská osoba mohla stáť vždy v centre spoločenského, kultúrneho a ekonomického života.

Vaša prítomnosť tu je teda znakom nádeje, pretože ste uznali otázky, na ktoré je náš svet povolaný odpovedať a povinnosť odhodlane konať pre budovanie lepšieho sveta.

Vyjadrujem vám svoju vďačnosť za vaše úsilie podporovať spravodlivejšiu a ľudskejšiu ekonomiku, v línii základných princípov sociálnej náuky Cirkvi a pamätajúc na celého človeka, ako aj na súčasnú generáciu i tie budúce. Inkluzívny kapitalizmus, ktorý neponecháva nikoho vzadu, ktorý neskartuje nikoho z našich bratov a sestier, je ušľachtilou ašpiráciou hodnou vášho najlepšieho úsilia.“

Pápež František členov Rady pre inkluzívny kapitalizmus pri rozlúčke uistil o svojich modlitbách a udelil im požehnanie, zároveň s prosbou o modlitbu.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 novembra 2019, 17:08