Hľadaj

Vatican News

Laici sú Kristovými svedkami v súkromnom živote i v spoločnosti

Neklerikalizovať laikov a doceniť prítomnosť ženy v Cirkvi – aj týmto témam sa venoval pápež František pri stretnutí s účastníkmi plenárneho zasadania Dikastéria pre laikov, rodinu a život v sobotu 16. novembra.

Zuzana Klimanová  - Vatikán

Pápež členom a pracovníkom Dikastéria pre laikov, rodinu a život ponúkol podnety k základným postojom potrebným pri ich práci. Dikastérium je relatívne nové – existuje len niečo vyše dvoch rokov a pracujú v ňom pospolu kňazi, zasvätené osoby i laici. Na audienciu prišli pod vedením svojho prefekta, kardinála Kevina Farrella.

Cirkevné cítenie a bratský pohľad

Cítiť so srdcom Cirkvi, ktorá je Matkou – to je prvý postoj nevyhnutný k práci dikastéria. Pápež jeho členov vyzval prekročiť vlastnú diecézu, hnutie, rehoľu či duchovnú tradíciu a prejsť k širšej, univerzálnej perspektíve. K princípu spolucítenia s Cirkvou patrí zároveň aj svornosť všetkých, bez zvýhodňovania a uprednostňovania. Dôležitým prvkom práce dikastéria je aj chránenie dejín a živej tradície rodiny, povedal pápež.

Mať pohľad bratov a sestier vo viere  - to je druhý postoj, s akým majú členovia Dikastéria pre laikov, rodinu a život pracovať v prospech veriacich laikov. Keďže úlohou dikastéria je aj formácia veriacich a upevňovanie ich identity a misie vo svete, pápež zdôraznil nevyhnutnosť osobného vzťahu veriacich s Bohom:

„Akákoľvek kresťanská formácia sa musí vždy opierať o základnú skúsenosť stretnutia sa s Bohom a o sviatostný život“. Ako „bratia a sestry vo viere“ viete, aj to, že formácia sa nemôže sústreďovať len na činnosť: v našich časoch je podstatne dôležité učiť deti, mládež, mladých, zosobášené páry, aby mali modlitebný život, každodenný rodinný rozhovor s Bohom. V tomto ohľade netreba mať strach zveriť laikom sprevádzanie iných laikov v duchovnom živote.“

Rozvíjať krstnú milosť

Svätý Otec naznačil ďalší dôležitý prvok pri formácii laikov, vychádzajúci z Božej milosti prijatej v krste:

„Pomôcť im rásť vo vedomí, že sú Kristovými svedkami v súkromnom živote i v spoločnosti; povedal by som, takmer „viditeľnými znameniami“ prítomnosti Krista v každom prostredí. Základ toho je v krste. ... Vo svete existuje mnoho veriacich laikov, ktorí žijúc s pokorou a úprimnosťou svoju vieru, stávajú sa veľkými svetlami pre tých, čo žijú v ich blízkosti.“

Členov dikastéria Svätý Otec nabádal k vnímavosti na celú škálu situácií laikov:

„Rozšírte pohľad na všetkých bratov vo viere, na každú sociálnu kategóriu a na každý región sveta. To vám veľmi pomôže kreatívne a realisticky myslieť na to, ako môže byť dikastérium podporou cirkvám pri sprevádzaní pokrstených, aby žili s radosťou, presvedčením a vernosťou svoju príslušnosť ku Kristovi, stávajúc sa misionárskymi učeníkmi, protagonistami v podporovaní života, v obrane správneho úsudku, spravodlivosti, pokoja, slobody, pri podporovaní zdravého spolunažívania medzi národmi a kultúrami.“

Vyhýbať sa klerikalizácii laikov

Pápež František poukázal aj na nebezpečenstvo klerikalizácie laikov. Ako konkrétny príklad uviedol splošťovanie úlohy stálych diakonov len na liturgickú asistenciu a naopak zdôraznil ich úlohu služby medzi ľuďmi.

„Vy ste laici, musíte pracovať s laikmi a nie ich klerikalizovať. Mnohokrát sa stalo i v predošlej mojej diecéze, že prišiel farár a povedal mi: Mám úžasného laika. Vie urobiť úplne všetko. Urobíme ho diakonom? Aby bol naďalej laikom?

Aj tento fenomén vidím v diakonoch. Stávajú sa stálymi diakonmi a namiesto toho, aby boli strážcami služby v diecéze, rýchlo hľadia na oltár a skončia ako „nerealizovaní kňazi“, kňazi na pol ceste. Biskupom radím toto: Vzdiaľte diakonov od oltára, nech sa dajú do služby. Sú strážcami služby a nie miništrantmi prvej triedy či kňazmi druhej triedy.“

Správne chápať úlohu ženy v Cirkvi

Rola ženy v Cirkvi bola ďalším podnetom pápeža členom Dikastéria pe laikov, rodinu a život, ktoré má vo svojich radoch dve ženy vo významnej úlohe podsedkretára:

„Musíme vždy napredovať, aby sme začlenili ženy na posty rady i vedenia, bez strachu. Bez strachu, no povedal by som, vždy majúc na zreteli jednu skutočnosť: miesto ženy v Cirkvi nesmeruje len k funkčnosti. Áno, môže byť aj hlavou dikastéria. ... Toto sú funkcie. Avšak veľmi dôležitá je rada ženy. Pri stretnutí predsedov biskupských konferencií vo februári na tému zneužívaní jedna z vašich podsekretárok dala zaznieť inej hudbe, inému spôsobu pohľadu a myslenia. A toto bolo veľmi obohacujúce. Aj posty vedenia, rady, no nekončí sa to pri funkčnosti. A na tomto sme ešte nezapracovali. Rola ženy v cirkevnej organizácii, v Cirkvi, ide oveľa ďalej a musíme pracovať na tomto „ďalej“. ... Je tu práve ten mariánsky princíp ženy; a žena v Cirkvi je obrazom Cirkvi ako nevesty a Panny Márie. Zdôrazňujem tieto dve veci: neklerikalizovať laikov a otvoriť tento nový horizont, aby sme dobre chápali, čo je žena v Cirkvi.“

16 novembra 2019, 20:31