Hľadaj

Vatican News

Generálna audiencia: Duch Svätý podnecuje v dejinách proces zbratania sa

Prinášame 12. pokračovanie cyklu katechéz Svätého Otca Františka o Skutkoch apoštolov na tému „Boh nenadŕža nikomu (Sk 10,34). Peter a vyliatie Ducha Svätého na pohanov“. Pápež František pripomenul aj dnešné výročie zvolenia sv. Jána Pavla II. na Petrov stolec.

„Boh chce, aby jeho deti zdolali každý partikularizmus a otvorili sa univerzálnosti spásy.“ Duch Svätý chce podnietiť v dejinách „proces zbratania sa“, uviedol v katechéze pri generálnej audiencii v stredu 16. októbra pápež František. Vysvetlil, že evanjelizátor je ten, kto chápe Boží zámer spasiť všetkých, vrátane pohanov. Je to ten, kto uľahčuje stretnutie ľudí s Bohom.

Na udalosti krstu stotníka Kornélia a na zmene postoja u apoštola Petra pápež František ukázal, ako sám Duch Svätý tvorivo koná dielo spásy a pripravuje si na to ľudí.

Na úvod katechézy zazneli slová 10. kapitoly knihy Skutkov apoštolov: „Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: «Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých»” (Sk 10,34-36).

Katechéza o Skutkoch apoštolov (12)

„Boh nenadŕža nikomu“ (Sk 10,34). Peter a vyliatie Ducha Svätého na pohanov.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Cesta Evanjelia do sveta, o ktorej svätý Lukáš rozpráva v Skutkoch apoštolov, je sprevádzaná nesmiernou Božou tvorivosťou, ktorá sa prejavuje prekvapivým spôsobom. Boh chce, aby jeho deti zdolali každý partikularizmus a otvorili sa univerzálnosti spásy. Toto je tým cieľom: prekonať partikularizmy, aby sme sa otvorili univerzálnosti spásy, pretože Boh nás chce spasiť všetkých.

Všetci, čo sa znovuzrodili z vody a z Ducha – všetci pokrstení – sú povolaní vyjsť zo seba samých, otvoriť sa druhým, prežívať blízkosť, štýl vospolného života, ktorý premieňa každý osobný vzťah na skúsenosť bratstva (porov. Evangelii gaudium, 87).

Svedkom tohto procesu „zbratania sa“, ktorý chce Duch Svätý podnietiť 

v dejinách, je Peter, hlavná postava Skutkov apoštolov spolu s Pavlom. Peter prežíva udalosť, ktorá sa stane rozhodujúcim zvratom v jeho živote. Pri modlitbe dostane videnie, ktoré funguje ako „božia provokácia“, aby v ňom vyvolala zmenu zmýšľania. Vidí veľké prestieradlo, ktoré zostupuje z výšky, obsahujúce rôzne živočíchy: štvornožce, zemeplazy a nebeské vtáctvo, a počuje hlas, ktorý ho pozýva nasýtiť sa týmto mäsom. On ako dobrý Žid, reaguje tvrdením, že nikdy nejedol nič nečisté, ako to žiada Zákon Pána (porov. Lv 11). Vtedy sa opäť ozýva dôrazný hlas: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným“ (Sk 10,15).

Touto udalosťou Pán chce Petra priviesť k tomu, aby viac nehodnotil udalosti a osoby podľa kategórií čistý a nečistý, ale naučil sa ísť ďalej, hľadieť na osobu a úmysly jej srdca. To čo robí človeka nečistým totiž nepochádza zvonka, ale jedine zvnútra, zo srdca (porov. Mk 7,21). A Ježiš to povedal zreteľne.

Po tomto videní Boh pozýva Petra do domu istého cudzinca, neobrezaného. Kornélius bol „stotník kohorty, zvanej Italská, [...] nábožný a bohabojný“, dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu (porov. Sk 10,1-2), ale nebol židom.

V tomto pohanskom dome Peter ohlasuje ukrižovaného a vzkrieseného Krista a odpustenie hriechov každému, kto v neho verí. Kým Peter hovoril, na Kornélia a jeho členov rodiny sa vylial Duch Svätý. A Peter ich krstí v mene Ježiša Krista (porov. Sk 10,48).

Táto mimoriadna skutočnosť – niečo takého sa deje po prvý krát – sa rozchýri v Jeruzaleme, kde bratia, pohoršení Petrovým správaním, mu to ostro vyčítajú (porov. Sk 11,13). Peter urobil niečo, čo zachádzalo poza zvyklosti, poza zákon! A preto mu to vyčítajú.

V skutočnosti, po stretnutí s Kornéliom je Peter slobodnejší od seba samého a viac v spojení s Bohom a s druhými, pretože videl Božiu vôľu v konaní Ducha Svätého. Môže tak pochopiť, že vyvolenie Izraela nie je odmenou za zásluhy, ale znak zdarma daného povolania byť prostredníkom božieho požehnania medzi pohanským ľudom.

Drahí bratia, od Kniežaťa apoštolov sa naučme, že evanjelizátor nesmie byť prekážkou tvorivého diela Boha, ktorý „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (1 Tim 2,4), ale tým, ktorý podporuje stretnutie sŕdc s Pánom. A my, ako sa my správame k našim bratom, obzvlášť k tým, čo nie sú kresťanmi? Sme prekážkou k stretnutiu sa s Bohom? Sťažujeme im stretnutie s Otcom, alebo im ho uľahčujeme?

Poprosme dnes o milosť žasnúť nad Božími prekvapeniami, neprekážať jeho tvorivosti, ale rozpoznať a podporovať stále nové spôsoby, ktorými Vzkriesený Pán vylieva svojho Ducha vo svete a priťahuje srdcia dávajúc sa poznať ako „Pán všetkých“ (Sk 10,36).

Výročie zvolenia pápeža sv. Jána Pavla II.

Na Námestí sv. Petra boli medzi pútnikmi z rozličných národov opäť aj veriaci zo Slovenska, celkovo asi dve stovky. Z väčších skupín možno spomenúť Gymnázium sv. Uršule z Bratislavy, farnosť Ohradzany, okr. Humenné a farnosť Turzovka v okrese Čadca.

V príhovore k poľským pútnikom Svätý Otec pripomenul dnešné 41. výročie zvolenia na Petrov stolec ich rodáka sv. Jána Pavla II. Pápež František ich oslovil týmito slovami:

„Srdečne vítam poľských pútnikov. Drahí bratia a sestry, dnes si pripomíname zvolenie kardinála Karola Wojtyłu na Petrov stolec. Ďakujeme Pánovi za každé dobro, ktoré sa dosiahlo v Cirkvi, vo svete a v ľudských srdciach cez slová Jána Pavla II., cez jeho skutky a svätosť. Pamätajme, že jeho výzva na otvorenie sŕdc Kristovi je vždy aktuálna. Na jeho príhovor prosím Pána o hojné dary Ducha Svätého pre vás všetkých, pre vaše rodiny, spoločenstvá a pre celú Cirkev. Zo srdca vám žehnám.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-

16 októbra 2019, 14:49