Hľadaj

Vatican News

Robiť hudbu v Cirkvi patrí medzi najkrajšie veci na slávu Božiu

V sobotu 28. septembra prijal Svätý Otec na audiencii členov Talianskeho združenia sv. Cecílie (Associazine Italiana Santa Cecilia), ktoré sa počas víkendu v Ríme zúčastňujú na celonárodnom stretnutí liturgických speváckych zborov, známych aj pod tradičným názvom „schola cantorum“.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Vatikánska Aula Pavla VI. sa zaplnila spevákmi chrámových zborov zo všetkých kútov Talianska. Hudobné združenie sv. Cecílie má dlhovekú históriu, siahajúcu do roku 1584, keď ho zriadil pápež Sixtus V. bulou Rationi congruit. Pápež František pripomenul pozornosť, akú venovali tomuto združeniu a celkovo posvätnej hudbe pápeži ako sv. Pius X., sv. Pavol VI. či Benedikt XVI. Z myšlienok Pavla VI. citoval nasledujúce zásady:

„Nejde tu o hocakú hudbu, ale o hudbu posvätnú, pretože je tu posvätnosť obradov; o hudbu umelecky ušľachtilú, pretože Bohu sa musí dať to najlepšie; o hudbu univerzálnu, aby jej všetci mohli rozumieť a ňou sláviť. Predovšetkým sa jasne odlišuje od tej, čo sa používa na iné účely.“

Zo slov sv. Pavla VI., ktorý  nabádal kultivovať cirkevný zmysel (sensus ecclesiae) a rozlišovaciu schopnosť ohľadom hudby v liturgii, pápež František uviedol tento citát: «Nie všetko zaváži, nie všetko je dovolené, nie všetko je dobré. Posvätno sa tu musí spájať s krásou v harmonickej a nábožnej syntéze» (Pavol VI., Príhovor rehoľníčkam špecializovaným na liturgický spev, 15. apríla 1971).

Svätý Otec pripomenul aj svojho bezprostredného predchodcu: „Benedikt XVI. vás vyzval, aby ste nezabudli na hudobné dedičstvo minulosti, obnovovali ho a obohacovali novými kompozíciami.“

3000 chrámových spevákov spoločne zaspievalo Svätému Otcovi

Pápež František napokon povzbudil hudobníkov k spolupráci v rámci ich združenia:

„Drahí priatelia, aj ja vás povzbudzujem pokračovať na tejto ceste. Byť združením je pomoc: pomáha vám vytvárať hnutie, záujem, angažovanosť pre lepšiu službu v liturgii. Združenie, ktoré nie je protagonistom alebo vlastníkom hudby, ale ktoré má v osnove lásku a vernosť Cirkvi. Spoločne sa môžete lepšie angažovať v speve ako integrálna súčasť liturgie, inšpirujúc sa prvým vzorom, gregoriánskym spevom.

Spoločne sa starajte o umeleckú a liturgickú prípravu a podporujte prítomnosť speváckeho zboru v každom farskom spoločenstve. Zbor totiž vedie celé zhromaždenie a – so svojím špecifickým repertoárom – je kvalifikovaným hlasom spirituality, spoločenstva, tradície a liturgickej kultúry. Prosím vás, pomáhajte spievať celému Božiemu ľudu, s uvedomelou a aktívnou účasťou na liturgii. Toto je dôležité: blízkosť Božiemu ľudu.“

Prítomnosť spevákov a hudobníkov chrámových zborov v liturgii nazval pápež František výsadou a Božím dobrodením:

„Spievať, hrať, komponovať, dirigovať, robiť hudbu v Cirkvi patrí medzi najkrajšie veci na slávu Božiu. Je to privilégium, Boží dar, vyjadrovať sa hudobným umením a pomáhať spoluúčasti na božích tajomstvách. Krásna a dobrá hudba je privilegovaným prostriedkom priblíženia sa k nadprirodzenu, a často pomáha porozumieť posolstvu aj tomu, kto je roztržitý.“

Na záver Svätý Otec prítomných členov združenia požehnal s povzbudením, aby boli vytrvalí vo svojej angažovanosti v liturgickej službe:

„Vaša oddanosť liturgii a jej hudbe predstavuje cestu evanjelizácie na všetkých úrovniach, od detí po dospelých. Liturgia je v skutočnosti prvou „učiteľkou“ katechizmu.“

 

28 septembra 2019, 16:13