Hľadaj

Vatican News

Posolstvo k Svetovému dňu stvorenstva: Buďme niťou v sieti života

V plnom znení prinášame text posolstva Svätého Otca Františka publikovaného 1. septembra 2019 vo Vatikáne pri príležitosti Svetového dňu modlitby za starostlivosť o stvorenstvo. Pápež František tento deň zaviedol v roku 2015 v súčinnosti s ekumenickým patriarchom Bartolomejom. S nástupom septembra sa začína aj tzv. „Mesiac stvorenstva“ (1. septembra – 4. októbra), ktorý každoročne zjednocuje kresťanov na celom svete.

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitby za starostlivosť o stvorenstvo

1. septembra 2019

«A Boh videl, že je to dobré» (Gn 1,25). Boží pohľad sa na začiatku Biblie s úľubou upiera na stvorenstvo. Od zeme určenej na obývanie až  po vody sýtiace život, od stromov prinášajúcich ovocie až po zvieratá, ktoré obývajú spoločný dom, to všetko je drahé v očiach Boha, ktorý ponúka človeku stvorenstvo ako vzácny dar, o ktorý sa treba starať.

Žiaľ, ľudská odpoveď na dar bola poznačená hriechom, uzavretím sa do vlastnej autonómie, chamtivosťou vlastniť a využívať. Egoizmy a záujmy urobili zo stvorenstva, z miesta stretnutia a zdieľania, divadlo súperenia a sporov. Takto sa ocitlo v ohrození samotné prostredie, vec dobrá v Božích očiach sa stala v ľudských rukách vecou zneužiteľnou. Degradácia sa v posledných desaťročiach zvýšila: sústavné znečisťovanie, neustávajúce využívanie fosílnych palív, intenzívne poľnohospodárske vyčerpávanie, prax holorubu lesov, toto zvyšuje globálne teploty na úroveň vyžadujúcu ostražitosť.

Nárast intenzity a frekvencie extrémnych poveternostných javov a dezertifikácia pôdy vystavujú tvrdej skúške tých, ktorí sú medzi nami najzraniteľnejší. Roztápanie sa ľadovcov, nedostatok vody, zanedbanosť povodí a značná prítomnosť plastov a mikroplastov v oceánoch sú rovnako znepokojujúce skutočnosti, ktoré potvrdzujú naliehavosť zásahov, ktoré už nemožno odkladať. Vytvorili sme klimatickú núdzovú situáciu, ktorá vážne ohrozuje prírodu a životy, vrátane tých našich.

V zásade, zabudli sme, kto sme: stvorenia na Boží obraz (porov. Gn 1,27), povolané obývať ako bratia a sestry jeden spoločný dom. Neboli sme stvorení na to, aby sme boli indivíduami, ktoré povýšenecky panujú; boli sme zamýšľaní a chcení ako stred siete života tvorenej miliónmi druhov, ktoré láskyplne pripojil pre nás náš Stvoriteľ. Je čas znovuobjaviť naše povolanie Božích detí, bratov voči sebe navzájom, správcov stvorenstva. Je čas činiť pokánie a obrátiť sa, vrátiť sa ku koreňom: sme stvorenia vrúcne milované Bohom, ktorý nás vo svojej dobrote pozýva milovať život a prežívať ho v spoločenstve, spojení so stvorenstvom.

Preto mocne pozývam veriacich k modlitbe v tomto období, ktoré sa ako výsledok ekumenickej iniciatívy slávi v podobe „Mesiaca stvorenstva“ (Season of Creation, Tempo del creato): je to obdobie intenzívnej modlitby a činnosti pre dobro spoločného domu, ktoré sa začína dnes, 1. septembra, vo Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, a uzavrie sa 4. októbra, pri spomienke na sv. Františka z Assisi.

Je to príležitosť cítiť sa ešte viac zjednotení s bratmi a sestrami rôznych kresťanských vyznaní. Mám na mysli obzvlášť pravoslávnych veriacich, ktorí tento osobitný deň slávia už tridsať rokov. V kontexte tejto ekologickej krízy dotýkajúcej sa každého sa cítime tiež v hlbokom súzvuku s mužmi a ženami dobrej vôle, spoločne povolanými podporovať ochranu siete života, ktorej sme súčasťou.

Je to čas vhodný na pestovanie návyku modlitby v kontakte s prírodou, kde sa spontánne rodí vďaka voči Bohu stvoriteľovi. Svätý Bonaventúra, výrečný svedok františkánskej múdrosti, hovorieval, že stvorenstvo je prvou „knihou“, ktorú Boh otvoril pred našimi očami, aby nás cez obdivovanie jeho usporiadanej a krásnej rozmanitosti opäť priviedol k láske a chvále Stvoriteľa (porov. Breviloquium, II, 5.11).

V tejto knihe každé stvorenie predstavuje pre nás jedno „Božie slovo“ (porov. Commentarius in librum Ecclesiastes, I, 2). V tichosti a modlitbe môžeme počúvať symfonický hlas stvorenstva, ktorý nás vyzýva zanechať naše egocentrické uzatváranie sa, aby sme pocítili,  že sme obklopení nežnosťou Otca a s radosťou sa delili o prijaté dary. V tomto zmysle môžeme povedať, že stvorenstvo, sieť života, miesto stretnutia s Pánom a medzi nami, je „Božou sociálnou sieťou“ (Audiencia skautov a vodkýň Európy, 3. augusta 2019). Toto nás vedie pozdvihnúť hlas v speve vesmírnej chvály Stvoriteľa slovami Svätého písma: «Dobrorečte Pánovi, všetky plody zeme, chváľte a vyvyšujte ho naveky!» (Dan 3,76).

Toto je čas na zamyslenie sa nad našim štýlom života a nad tým, ako naše každodenné rozhodnutia ohľadom jedla, spotreby, cestovania, využívania vody, energie a ďalších materiálnych dobier, môžu byť neraz nerozvážne a škodlivé. Veľakrát sa správame k stvorenstvu ako mocipáni. Rozhodnime sa zmeniť, prijať jednoduchší a úctivejší životný štýl! Nastal čas opustiť závislosť od fosílnych palív a podniknúť rýchlo a rozhodne posun smerom k formám tzv. „čistej energie“ a udržateľnému a cyklickému (bezodpadovému) hospodárstvu. A nezabudnime načúvať domorodým obyvateľstvám, ktorých stáročná múdrosť nás môže naučiť žiť v lepšom vzťahu k životnému prostrediu.

Toto je čas podujať sa na prorocké činy. Mnoho mladých ľudí po celom svete pozdvihuje svoj hlas a volá po odvážnych rozhodnutiach. Sú sklamaní primnohými nesplnenými sľubmi, záväzkami prijatými a zanedbávanými pre sebecké záujmy a pohodlnosť. Mladí ľudia nám pripomínajú, že Zem nie je vlastníctvom na mrhanie, ale dedičstvom na odovzdanie ďalej; že dúfať v zajtrajšok nie je len nejaký ušľachtilý cit, ale úloha, ktorá si vyžaduje konkrétne kroky tu a teraz. Im dlhujeme ozajstné odpovede, nie prázdne slová; skutky, nie ilúzie.

Naše modlitby a naše výzvy sú zamerané predovšetkým na zvýšenie vnímavosti politických a občianskych predstaviteľov. Mám na mysli najmä vlády, ktoré sa v nadchádzajúcich mesiacoch stretnú s cieľom obnoviť záväzky, rozhodujúce pre nasmerovanie planéty smerom k životu, a nie k smrti. Prichádzajú tu na myseľ slová, ktoré Mojžiš ohlásil ľudu ako istý druh duchovného testamentu pred vstupom do zasľúbenej zeme: «Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo» (Dt 30,19).

Sú to prorocké slová, ktoré by sme mohli prispôsobiť sebe a situácii našej Zeme. Vyberme si teda život! Povedzme nie konzumnej nenásytnosti a vidine všemocnosti, cestám smrti; vydajme sa prezieravými cestami, vytváranými zodpovednými obetami dneška, aby sme zaručili perspektívu života zajtrajška. Nepoddávajme sa zvrátenej logike ľahkých príjmov, myslime na budúcnosť všetkých!

V tomto zmysle je mimoriadne dôležitý nadchádzajúci klimatický samit OSN, počas ktorého bude zodpovednosťou vlád preukázať politickú vôľu drasticky urýchliť opatrenia na čím skoršie dosiahnutie nulových čistých emisií skleníkových plynov a obmedziť priemerný nárast globálnej teploty na 1,5°C v porovnaní s úrovňami pred industrializáciou, v súlade s cieľmi Parížskej dohody.

Na budúci mesiac, v októbri, bude centrom Špeciálneho zhromaždenia Synody biskupov Amazónia, ktorej integrita je vážne ohrozená. Využime tieto príležitosti, aby sme dali odpoveď na krik chudobných a zeme!

Každý veriaci kresťan, každý člen ľudskej rodiny môže prispieť ako jemná, ale jedinečná a nevyhnutná niť k utkávaniu siete života, ktorá objíma všetkých. S modlitbou a odhodlaním si osvojme výzvu a zodpovednosť v starostlivosti o stvorenie. Boh, „milovník života“ (Múd 11,26), nám dáva odvahu konať dobro bez vyčkávania, kým začne niekto iný, alebo až kým bude prineskoro.

Vo Vatikáne 1. septembra 2019

František

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

02 septembra 2019, 15:35