Hľadaj

2019.06.08 studenti, studio, università 2019.06.08 studenti, studio, università 

Katolícke školy ako „staveniská“ humanizmu – videoposolstvo pápeža do New Yorku

„Vďaka vám za prácu, ktorú konáte pre to, aby ste urobili vzdelávacie inštitúcie miestami a skúsenosťami rastu vo svetle Evanjelia a urobili ich „staveniskami“ humanizmu bratstva pre budovanie civilizácie lásky“. Tieto slová vo svojom videoposolstve adresoval pápež František účastníkom Svetového kongresu katolíckeho vzdelávania (OIEC - Office International de l’Enseignement Catholique), ktorý sa konal v dňoch 5. – 8. júna v New Yorku s názvom „Educatio Si“. Kreatívny slogan chce poukázať na dôležitosť vzdelávania v súvislosti s odkazom sociálnej encykliky pápeža Františka Laudato si´.

Účastníci kongresu sa zamýšľali nad tým, ako možno prostredníctvom vzdelávania prispieť k šíreniu humanizmu a bratskosti. Svätý Otec poukázal na spätosť tejto témy s dokumentom Druhého vatikánskeho koncilu Gravissimum educationis.

Citujúc sv. Jána Pavla II. pápež František  pripomenul, že „katolícke vzdelávacie inštitúcie sú  povolané budovať to, čo háji víziu spoločnosti , ktorá má v centre ľudskú osobu a jej neodcudziteľné práva, jej hodnoty spravodlivosti a pokoja, a to na konkrétnom vzťahu medzi jednotlivcami, spoločnosťou a štátom, v logike solidarity a subsidiarity. Je to humanizmus schopný vliať dušu do samotného ekonomického pokroku, aby ten smeroval k podpore každého človeka a celého človeka“. Ako dodal Svätý Otec František, táto humanistická perspektíva má dnes zahŕňať i výchovu k ekológii.

Pápež František vo videoposolstve poukázal na tri ťažkosti, s ktorými sa dnes katolícke vzdelávanie stretáva a ponúkol zároveň aj návrh ako im čeliť:

Nedopustiť podkopávanie ľudskosti

1. Jednou z hlavných ťažkostí vzdelávania je dnes podľa Svätého Otca rozklad (dekonštrukcia) humanizmu:

„Individualizmus a konzumizmus plodia súťaživosť, ktorá podceňuje spoluprácu, zatemňuje spoločné hodnoty a od koreňov podkopáva tie najzákladnejšie pravidlá spolužitia.“

Ako dodal pápež, ničivý vplyv na humanizmus má aj kultúra ľahostajnosti. Odpoveďou na túto situáciu má byť synergia rozličných výchovných inštitúcií, z ktorých prvá je rodina. Vychovávatelia sú povolaní vzájomne spolupracovať, aby mladým pomohli byť budovateľmi solidárnejšieho a pokojnejšieho sveta, hovorí vo svojom videu pápež a dodáva:

„Osobitným spôsobom majú katolícke vzdelávacie inštitúcie misiu ponúkať horizonty otvorené transcendentnu, pretože katolícke vzdelávanie má svoju charakteristickú odlišnosť práve tým, že kultivuje u mladých duchovné hodnoty“.

Pre rekonštrukciu humanizmu je potrebné, aby bolo vzdelávanie orientované smerom k perifériám – sociálnym i existenciálnym, vysvetlil Svätý Otec. A to prostredníctvom služby, stretávania a pohostinnosti, v zameraní na tie najslabšie a najkrehkejšie osoby.

Nepodľahnúť diktatúre výsledkov

2. Ako zdôraznil Svätý Otec, vzdelávanie k humanizmu ohrozuje aj tzv. diktatúra výsledkov, ktorá „považuje osobu za akýsi laboratórny objekt a nemá záujem o jej integrálny rast“. Takýto prístup v skutočnosti stavia ľudí na úroveň strojov.

„Ak chceme zvíťaziť nad touto prekážkou, musíme do centra vzdelávacej činnosti postaviť osobu v jej integrálnosti“, vysvetľuje vo videu pápež.  Pedagóg však musí byť okrem svojej profesionálnosti aj bohatý na ľudskosť, mať láskyplnú pozornosť a starostlivosť voči študentom a má podporovať ich duchovný i ľudský rast.

Prinavrátiť času jeho hodnotu

3. Svätý Otec napokon upozornil aj na prekážku tzv. zrýchľovania (rapidizácie), „ktoré uväzňuje život vo víre rýchlosti, neustále meniac referenčné body“. To negatívne ovplyvňuje identitu a psychologickú štruktúru človeka.

„Na chaos rýchlosti treba odpovedať tým, že navrátime času jeho primárny faktor, osobitne vo vývojovom období detstva a adolescencie“. Okrem toho, že každému študentovi treba dopriať dosť času na osvojenie si poznatkov, potrebné je aj učiť ich oceňovať ticho a vychutnávať krásu stvorenstva, čo má viesť k ochrane „spoločného domu“ a k pozitívnej zmene životného štýlu.

-zk-

 

08 júna 2019, 18:38