Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Nedeľa s pápežom Františkom: Duch Svätý dáva žiariť pravej tvári Cirkvi

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Regina Caeli – Raduj sa, nebies Kráľovná – v 6. veľkonočnú nedeľu 26. mája 2019. Veriacim na Námestí sv. Petra sa prihovoril ako už tradične z okna Apoštolského paláca presne na poludnie, tentoraz pomedzi kvapky mierneho dažďa.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium dnešnej Šiestej veľkonočnej nedele nám ponúka úryvok z Ježišovho príhovoru apoštolom pri Poslednej večeri (porov. Jn 14,23-29). Ježiš hovorí o konaní Ducha Svätého a dáva prísľub: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (v. 26). Zatiaľ čo sa blíži chvíľa jeho ukrižovania, Ježiš uisťuje apoštolov, že nezostanú sami: bude s nimi stále Duch Svätý, Paraklét, ktorý ich bude posilňovať v ich poslaní prinášať Evanjelium do celého sveta. V originálnom gréckom jazyku termín „Paraklét“ označuje toho, kto stojí nablízku, aby podporoval a utešoval. Ježiš sa síce vracia k Otcovi, ale naďalej bude vyučovať a povzbudzovať svojich učeníkov skrze pôsobenie Ducha Svätého.

V čom spočíva úloha Ducha Svätého, ktorého Ježiš sľubuje ako dar? Sám Ježiš to vysvetľuje: „On vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (porov. v. 26). Počas svojho pozemského života Ježiš už odovzdal apoštolom všetko, čo im chcel zveriť: doviedol do úplnosti zjavenie Boha, t. j. to, čo chcel Otec povedať ľudstvu vtelením Syna. Úloha Ducha Svätého je to pripomínať, t. j. pomáhať k plnému pochopeniu Ježišovho učenia a privádzať k jeho konkrétnemu plneniu. Práve toto je aj poslaním Cirkvi, ktorá ho uskutočňuje dôsledným štýlom života, pre ktorý sú charakteristické isté požiadavky: viera v Pána a dodržiavanie jeho Slova; poddajnosť pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý činí Vzkrieseného Pána ustavične živým a prítomným; prijatie jeho pokoja dosvedčované  postojom otvorenosti a ústretovosti voči druhým.

Aby to všetko Cirkev mohla uskutočňovať, nemôže zostať statická, ale s aktívnym zapojením sa každého pokrsteného má konať ako putujúce spoločenstvo, oduševňované a posilňované svetlom a silou Ducha Svätého, ktorý všetko obnovuje. Znamená to oslobodiť sa z pút svetáctva v podobe našich názorov, stratégií, cieľov, ktoré častokrát sťažujú cestu viery, a poslušne načúvať Pánovmu slovu. Tak bude Boží Duch viesť nás i Cirkev, aby sa zaskvela jej pravá, krásna a žiarivá tvár, akú si prial Kristus.

Pán nás dnes pozýva otvoriť si srdce daru Ducha Svätého, aby nás viedol po cestách dejín. On nás deň čo deň vyučuje logike Evanjelia a logike pohostinnej lásky a tým nás „učí všetkému“ a „pripomína nám všetko, čo nám Pán povedal“.

Panna Mária, ktorú si v tomto mesiaci máj uctievame a modlíme sa k nej s osobitnou zbožnosťou ako k našej nebeskej Matke, nech stále ochraňuje Cirkev a celé ľudstvo. Tá, ktorá s pokornou a odvážnou vierou naplno spolupracovala s Duchom Svätým pri vtelení Božieho Syna, nech pomáha i nám dať sa vyučovať a viesť Paraklétom, aby sme mohli prijať Božie slovo a dosvedčovať ho naším životom.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

Zostrih z poludňajšieho stretnutia
26 mája 2019, 16:47