Hľadaj

Vatican News
BRAZIL-NOMOPHOBIA-DELETE BRAZIL-NOMOPHOBIA-DELETE  (AFP or licensors)

Zverejnili posolstvo pápeža k 53. svetovému dňu médií: «Sme si navzájom údmi»

«Sme si navzájom údmi» (Ef 4,25). Od komunít sociálnych sietí k ľudskej komunite – tento tiltul nesie posolstvo pápeža Františka k 53. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré bolo zverejnené dnes, v deň liturgickej spomienky patróna žurnalistov, sv. Františka Saleského. Svetový deň masmédií sa tradične slávi v nedeľu pred Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, tento rok to bude 2. júna.

Zuzana Klimanová – Vatikán

„Týmto posolstvom by som vás chcel opäť raz pozvať k reflexii o základe a dôležitosti nášho existovania vo vzťahoch a – v obsiahlosti výziev aktuálneho komunikačného kontextu – k znovuobjaveniu túžby človeka, ktorý nechce zostať vo vlastnej osamelosti“ týmito slovami vyjadruje cieľ svojho posolstva pápež František. (Text posolstva v angličtine)

Vo Vatikáne bude observatórium o kyberšikane

V dokumente Svätý Otec oceňuje výhody internetu, ako „zdroja znalostí a vzťahov, ktoré boli istého času nemysliteľné“. Pritom však upozorňuje:

„Ak internet predstavuje neobyčajnú možnosť prístupu k poznaniu, je tiež pravdou, že, sa prejavil ako jedno z miest, ktoré sú najviac vystavené dezinformácii a vedomej deformácii zacielenej na skutočnosti a medziľudské vzťahy, ktoré častokrát preberajú formu diskreditácie“.

Svätý Otec tu uvádza príklady manipulatívneho používania osobných údajov kvôli politickým a ekonomickým záujmom, bez ohľadu na práva osoby. Štatistiky tiež udávajú, že každý štvrtý mladý človek má dočinenia s takzvanou kyberšikanou (kyberbulizmus). „K zastaveniu tohto fenoménu bude založené Medzinárodné observatórium o kyberbulizme so sídlom vo Vatikáne“, uvádza sa v dokumente.

Nebezpečný fenomén: „sociálni pustovníci“

Pre lepšie pochopenie problematiky internetu pápež v posolstve siaha k obrazu siete, ktorý stál pri jeho vzniku. „Sieť funguje vďaka spoluúčasti všetkých elementov“, uvádza Svätý Otec. Sieť však evokuje ďaší obraz – komunitu, ktorá si vyžaduje „vzájomné načúvanie a dialóg založený na zodpovednom používaní jazyka“.

Avšak „komunita sociálnych sietí nie je automaticky synonymom komunity“, upozorňuje Svätý Otec. Častokrát sú internetové komunity len „zoskupením jedincov, ktorí sa spoznávajú kvôli záujmom či argumentom charakterizovaným slabými vzťahmi“.

„Okrem toho sa v sociálnych sieťach identita príliš často zakladá na kontrapozícii v porovnaní s druhým, cudzím voči skupine: dochádza tu k definícii na základe toho, čo rozdeľuje, namiesto toho, čo spája, dávajúc tak priestor podozrievaniu a výlevom predsudkov každého druhu (etnických, sexuálnych, náboženských a iných)“.

Ako ďalej uvádza pápež, „sieť je tiež príležitosťou k šíreniu stretnutia s druhými, avšak môže tiež rozvíjať našu sebaizoláciu, tak ako pavučina, ktorá je schopná chytiť do pasce. Mladí sú najviac vystavení ilúzii, ktorú sociálne siete môžu poskytnúť uspokojenie na úrovni vzťahov, až po nebezpečný fenomén mladých „sociálnych pustovníkov“, ktorí riskujú, že sa úplne odcudzia spoločnosti“.

Riešenie: Sme údmi jedného Kristovho tela

Všetci však máme možnosť a zodpovednosť podporovať pozitívne používanie internetu, zdôrazňuje pápež František. „Ako teda znovuobjaviť skutočú komunitnú identitu vo vedomí zodpovednosti, ktorú máme jedni voči druhým aj na „online“ sieti?“ – kladie si otázku Svätý Otec. Jednozu z odpovedí je podľa neho obraz tela a jeho údov, ktoý používa sv. Pavol v Liste Efezanom (4,25). Ako kresťania sa všetci pokladáme za údy jedného Kristovho tela a tak v druhých nevidíme potenciálnych konkurentov, naša identita je založená na jednote v rôznosti. Základom vzájomného porozumenia a komunikácie sú osoby Najsvätejšej Trojice – Boha, ktorý je láskou, jednotou a komunikáciou, „pretože láska vždy komunikuje“. Keďže sme boli stvorení na obraz a podobu Boha, každý z nás má v sebe túžbu po živote v jednote, po prináležitosti ku komunite.

Nie „like“, ale „amen“ vytvára jednotu Cirkvi

Pápež František pripomína, že používanie sociálnych médií má dopĺňať fyzické stretnutie. Svoje posolstvo uzatvára slovami:

„Takto môžeme prejsť od diagnózy k terapii: otvárajúc cestu dialógu, stretnutiu, úsmevu, prejavu nežnosti... Toto je sieť, ktorú chceme. Sieť, ktorá nebola vytvorená pre ulapenie do pasce, ale pre oslobodenie, pre chránenie jednoty slobodných osôb. Samotná Cirkev je sieťou utkanou z eucharistického spoločenstva, kde sa jednota nezakladá na „páči sa mi“ (like), ale na pravde, na „amen“, s ktorým sa každý hlási ku Kristovmu telu, prijímajúc druhých.“

24 januára 2019, 18:07