Hľadaj

Vatican News
Pápež František na Nový rok udelil požehnanie Pápež František na Nový rok udelil požehnanie  (ANSA)

Anjel Pána v 52. svetový deň pokoja: Dobrá politika v službách pokoja

Na Nový rok spolu so sviatkom Panny Márie Bohorodičky Cirkev slávila 52. svetový deň pokoja. Pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pripomenul jeho tému: „Dobrá politika je v službe pokoja“. Zdôraznil spoluzodpovednosť všetkých za spoločné dobro ľudskej obce a veriacich povzbudil ku každodennému vytváraniu pokoja v rodine. Ocenil zároveň iniciatívy Cirkvi po celom svete na podporu mieru.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Po dopoludňajšom eucharistickom slávení vo Vatikánskej bazilike Svätý Otec František na poludnie vystúpil do pápežskej pracovne v Apoštolskom paláci, aby z jej okna udelil veriacim požehnanie. Hojnému počtu obyvateľov Ríma i pútnikov z rozličných národov v úvodnom príhovore pripomenul biblický zmysel starobylého áronovského požehnania. Spolu s prítomnými trojnásobným zvolaním pozdravil Pannu Máriu Bohorodičku: „Svätá Matka Božia!“

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a šťastlivý nový rok všetkým!

Dnes, v ôsmy deň po Vianociach, oslavujeme Pannu Máriu Bohorodičku. Tak ako betlehemskí pastieri, zostaňme s pohľadom upretým na ňu a na Dieťa, ktoré drží v náručí. A takýmto spôsobom, ukazujúc nám Ježiša, Spasiteľa sveta, nás ona, matka, žehná. Dnes nás Madona všetkých žehná. Požehnáva cestu každého muža a každej ženy v tomto roku, ktorý sa začína, a ktorý bude dobrým práve v tej miere, v akej každý prijme Božie dobro, ktoré prišiel Ježiš priniesť svetu.

Je to skutočne Božie požehnanie, čo tvorí základ všetkých žičení,

ktoré si vzájomne prajeme v týchto dňoch. A dnes liturgia podáva starobylé požehnanie, ktorým izraelskí kňazi žehnali ľud. Dobre počúvajme ako znie: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“ (Nm 6,24-26).

Toto je to starobylé požehnanie. Kňaz po tri razy opakoval Božie meno - „Pán“ -, s rukami vystretými k zhromaždenému ľudu. V Biblii totiž meno predstavuje samotnú skutočnosť, ktorá sa vyslovuje, a tak venovať Pánovo meno nejakej osobe, nejakej rodine, nejakej komunite, znamená uštedriť im blahodarnú silu, ktorá pramení z Pána.

V spomenutej formule sa dva razy spomína „tvár“, Pánova tvár. Kňaz sa modlí, aby ju Boh „rozžiaril“ a „obrátil“ k svojmu ľudu, a udelil mu tak milosrdenstvo a pokoj.

Vieme, že podľa Svätého písma je Božia tvár človeku neprístupná. Nikto nemôže uzrieť Boha a zostať nažive. Toto vyjadruje Božiu transcendenciu, nekonečnú veľkosť jeho slávy. No Božia sláva je v plnej miere Láskou; a preto hoci zostáva neprístupná - tak ako Slnko, do ktorého nemožno hľadieť - vyžaruje svoju milosť na každé stvorenie, a osobitným spôsobom na mužov a ženy, v ktorých sa najviac odzrkadľuje.

„Keď prišla plnosť času“ (Gal 4,4), Boh sa zjavil v tvári človeka, Ježiša, „narodeného zo ženy“. A tu sa vraciame k ikone dnešného sviatku, z ktorej sme vyšli: k ikone Svätej Matky Božej, ktorá nám ukazuje Syna, Ježiša Krista, Spasiteľa sveta. On je tým Požehnaním pre každého človeka a pre celú ľudskú rodinu. On, Ježiš, je zdroj milosti, milosrdenstva a pokoja.

Z tohto dôvodu si svätý pápež Pavol VI. prial, aby bol 1. január

Svetovým dňom pokoja. A my dnes slávime 52. v poradí, ktorého téma znie: „Dobrá politika je v službe pokoja“. Nemyslime si, že politika je vyhradená len pre tých, čo vykonávajú moc. Všetci sme zodpovední za život „obce“, za spoločné dobro. A aj politika je dobrou v tej miere, v akej je v službách pokoja. Nech nám v tomto každodennom úsilí pomáha Svätá Matka Božia.

Rád by som, keby sme ju teraz všetci pozdravili trojnásobným zvolaním: „Svätá Matka Božia“. [Spoločne s veriacimi tri razy: „Svätá Matka Božia“.]

Pápež pozdravil pútnikov a ocenil mierové iniciatívy

 

Po modlitbe Anjel Pána a prosbe za duše zosnulých Svätý Otec udelil apoštolské požehnanie slávnostnou formulou z Knihy Numeri s oboma rukami vystretými nad ľudom. Ďalej sa prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, v deň Vianoc som adresoval Rímu i svetu posolstvo bratstva. Dnes ho obnovujem ako žičenie pokoja a blaha. A modlime sa denne za pokoj.

Ďakujem pánu prezidentovi Talianskej republiky za blahoprianie, ktoré mi vyjadril včera večer. Nech Pán stále žehná jeho ušľachtilú a cennú službu talianskemu ľudu.

Moje srdečné priania smerujú osobitne k vám, drahí Rimania a pútnici, ktorí ste dnes tu na Námestí sv. Petra. V takom hojnom počte, vyzerá to ako nejaká kanonizácia! Zdravím osobitne účastníkov manifestácie „Pokoj všetkým krajinám“, organizovanej Komunitou sv. Egídia. A tu chcem vyjadriť moje ocenenie a moju blízkosť nespočetným iniciatívam modlitby a úsilia o mier, ktoré sa v tento deň konajú vo všetkých častiach sveta za podpory cirkevných spoločenstiev. Pripomínam zvlášť tú, ktorá sa včera večer konala v Matere.

Na orodovanie Panny Márie nech nám Pán udelí, aby sme boli dômyselnými tvorcami pokoja – a toto sa začína doma, v rodine: vytváranie pokoja – v každom dni nového roka. A ešte raz vám prajem šťastlivý a svätý rok. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

Videozáznam poludňajšej modlitby Anjel Pána
01 januára 2019, 17:07