Hľadaj

Vatican News
Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána bol príkladom jeho komunikácie s mladými Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána bol príkladom jeho komunikácie s mladými  (ANSA)

Anjel Pána so Svätým Otcom: Je dobré nekonať zlo, ale je zlé nekonať dobro

Príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel Pána 12. augusta 2018 na Námestí sv. Petra pri vyvrcholení národnej púte mládeže talianskych diecéz do Ríma ako prípravy na októbrovú biskupskú synodu venovanú mladým.

Drahí bratia a sestry, drahá mládež Talianska, dobrý deň!

V dnešnom druhom liturgickom čítaní sa na nás sv. Pavol obracia s naliehavou výzvou: „Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia“ (Ef 4,30). Pýtam sa však: ako človek zarmúti Svätého Ducha? Všetci sme ho dostali vo sviatosti krstu a birmovania. Preto, aby sme nezarmucovali Svätého Ducha, je nevyhnutné žiť v zhode s krstnými sľubmi, obnovenými pri birmovke. Žiť spôsobom, ktorý je v súlade s krstnými sľubmi, nie s pokrytectvom: nezabúdajte na to. Kresťan nemôže byť pokrytcom: má žiť dôsledne. Krstné sľuby majú dva aspekty: zrieknutie sa zlého a pridŕžanie sa dobra.

Zrieknutie sa zlého znamená hovoriť „nie“ pokušeniam, hriechu, satanovi. Ešte konkrétnejšie to znamená povedať „nie“ kultúre smrti, ktorá sa prejavuje útekom od reality k falošnému šťastiu, ktoré sa prejavuje lžou, podvodom, nespravodlivosťou a pohŕdaním druhými. Tomuto všetkému patrí „nie“. Nový život, ktorý nám bol darovaný v krste, a ktorý pramení z Ducha Svätého, odmieta správanie ovládané vášňami rozdelenia a nesvornosti. Kvôli tomu apoštol Pavol vyzýva odstrániť si zo srdca akúkoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každú inú zlobu (porov. v. 31). Tak hovorí Pavol. Týchto šesť prvkov či nerestí, ktoré narúšajú radosť Ducha Svätého, sú jedom pre srdce a vedú k zlorečeniu voči Bohu a voči blížnemu.

Avšak nestačí iba nerobiť zlo, aby sme boli dobrými kresťanmi. Je nevyhnutné prilipnúť k dobru a konať ho. Práve preto sv. Pavol pokračuje takto: „Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi“ (v. 32). Častokrát počujeme, ako niekto povie: „Ja nerobím zle nikomu“. A domnieva sa, že je svätý. V poriadku, ale konáš dobro?

Mnoho ľudí nekoná zlo, ale ani dobro, a ich život plynie v ľahostajnosti, apatii, vlažnosti. Takéto správanie je v protiklade k Evanjeliu, a je tiež v rozpore s povahou vás mladých, ktorí ste od prírody dynamickí, zapálení pre vec a odvážni. Zapamätajte si toto – a potom to môžeme to spolu zopakovať: „Je dobré nekonať zlo, ale je zlé nekonať dobro“. Toto hovorieval sv. Alberto Hurtado.

Dnes vás vyzývam byť protagonistami dobra! Tými, čo konajú dobro. Nehovorte si, že ste v poriadku, keď nerobíte zlo. Každý je vinný, keď mohol urobiť dobro, ale ho nevykonal. Nestačí nemať nenávisť, je potrebné odpúšťať. Nestačí neprechovávať zášť, ale treba sa za nepriateľov modliť. Nestačí nevyvolávať rozdelenie, ale treba prinášať pokoj tam, kde chýba. Nestačí nehovoriť zle o druhých, je treba stopnúť reč, keď počujeme niekoho ohovárať: zastaviť klebetenie, to znamená konať dobro. Ak sa nepostavíme proti zlu, tak ho mlčky živíme. Je nevyhnutné zasiahnuť tam, kde sa zlo rozširuje; lebo zlo sa rozširuje tam, kde chýbajú odvážni kresťania, ktorí by sa postavili zlu konaním dobra, „kráčajúc v dobročinnej láske“ (porov. Ef 5,2), ako napomína sv. Pavol.

Drahí mladí, v týchto dňoch ste toho nachodili veľa! Máte to teda natrénované a ja vám môžem povedať: kráčajte v dobročinnosti, kráčajte v láske! A spolu kráčajme v ústrety nastávajúcej synode biskupov. Panna Mária nech nás podporuje svojím materským príhovorom, aby každý z nás mohol svojimi skutkami denne povedať „nie“ zlu a „áno“ dobru.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Anjel Pána s účastníkmi celotalianskej púte mladých

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec osobitne poďakoval všetkým kňazom, ktorí sa venujú náročnej pastoračnej službe sprevádzania mladých. Podobne sa poďakoval aj rehoľným sestrám za ich prácu s mládežou. Osobitnú vďaku vyjadril Konferencii biskupov Talianska pod vedením kardinála Gualtiera Bassettiho za prípravu celého podujatia v rámci prípravy na nadchádzajúcu synodu biskupov. Na prítomných mladých ľudí sa v závere Svätý Otec obrátil týmito slovami:

„Drahí mladí, keď sa vrátite domov, buďte pre vašich rovesníkov a všetkých, ktorých stretnete, svedkami radosti z bratstva a spoločenstva, ktoré ste zakusovali v týchto dňoch putovania a modlitby.“

-mk, jb-

12 augusta 2018, 16:17