Hľadaj

Vatican News
Pápež František Pápež František  (@Vatican Media)

Apoštolát modlitby a jeho úmysly na celý rok 2018

Spolu s prehľadnými informáciami o charaktere, histórii a spiritualite Apoštolátu modlitby prinášame modlitbové úmysly na rok 2018 vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska.

V kalendárnom roku 2018 pozýva Svätý Otec a Konferencia biskupov Slovenska k modlitbe na tieto úmysly:

Január
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.

Február
Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.

Marec
Evanjelizačný úmysel: Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Apríl
Všeobecný úmysel: Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.

Máj
Evanjelizačný úmysel: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoloč­nosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.

Jún
Všeobecný úmysel: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.

Júl
Evanjelizačný úmysel: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

August
Všeobecný úmysel: Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.

September
Evanjelizačný úmysel: Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel slovenských biskupov: Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.

Október
Všeobecný úmysel: Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca.

November
Evanjelizačný úmysel: Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

December
Všeobecný úmysel: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Úmysel slovenských biskupov: Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.

O Apoštoláte modlitby a jeho činnosti

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie s vyše 170-ročnou tradíciou, ktorého rozvíjanie zverili pápeži jezuitom. Od 27. marca 2018 ho Svätý Otec František ustanovil ako pápežské dielo s úradným sídlom vo Vatikáne a schválil jeho nové štatúty.

Svetová sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux.

Pápežské dielo zverené jezuitom

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. Apoštolát modlitby prešiel v posledných rokoch obnovou a nesie aj označenie Svetová sieť modlitby Svätého Otca. V súčasnosti je jeho medzinárodným riaditeľom páter Frédéric Fornos SJ.

Na Slovensku šíri myšlienky a aktivity Apoštolátu modlitby katolícky časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý vydáva jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave.

Spiritualita úcty k Ježišovmu Srdcu

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Modlitba obetovania dňa

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac: …

Klasické aj moderné digitálne formy

Dnes Apoštolát modlitby funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy Apoštolátu modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

-jb-

04 júla 2018, 10:53