Hľadaj

Vatican News
Pápežov pozdrav v nedeľu 13. mája Pápežov pozdrav v nedeľu 13. mája  (AFP or licensors)

Príhovor pri Regina Caeli v nedeľu 13. mája

Plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Regina Caeli - Raduj sa, nebies Kráľovná v 6. veľkonočnú nedeľu 13. mája 2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa v Taliansku ako aj v mnohých iných krajinách svätí slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento sviatok v sebe nesie dva prvky. Na jednej strane, upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený Ježiš sedí po Božej pravici (porov. Mk 16,19). Na strane druhej, pripomína nám začiatok misie Cirkvi: prečo? Pretože zmŕtvychvstalý a nanebovstúpený Ježiš posiela svojich učeníkov do celého sveta šíriť Evanjelium. Z toho dôvodu nás sviatok Nanebovstúpenia vyzýva pozdvihnúť svoj zrak k nebu, aby sme ho vzápätí hneď nasmerovali na zem pri uskutočňovaní úloh, ktoré nám zmŕtvychvstalý Pán zveruje.

Presne k tomuto nás pozýva dnešná stať z Evanjelia, kde sa udalosť nanebovstúpenia uskutočňuje hneď po tom, ako Ježiš zveruje učeníkom poslanie. Ide o misiu bezhraničnú – t. j. doslova bez hraníc –, ktorá presahuje ľudské sily. Ježiš totiž hovorí: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15). Zdá sa to byť skutočne odvážne poslanie, ktoré Ježiš zveruje malej skupinke jednoduchých ľudí bez väčších intelektuálnych schopností! A predsa je táto nepočetná družina, v očiach svetových veľmocí nevýznamná, poslaná priniesť Ježišovo posolstvo lásky a milosrdenstva do všetkých kútov zeme.

Avšak tento Boží plán sa môže uskutočniť len silou, ktorú apoštolom udelí Boh sám. V tomto smere ich Ježiš uisťuje, že ich misiu bude podporovať Duch Svätý. Hovorí takto: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1,8). Takto sa táto misia mohla uskutočniť a apoštoli mohli začať dielo ohlasovania, v ktorom neskôr pokračovali ich nasledovníci. Misia, ktorú Ježiš zveril apoštolom, pokračovala počas stáročí a pokračuje ešte i dnes: táto misia si vyžaduje spoluprácu nás všetkých. Každý z nás je totiž mocou krstu, ktorý prijal, spôsobilý zo svojej strany ohlasovať Evanjelium. Práve krst je tým, čo nás uschopňuje a aj pohýna k tomu, aby sme boli misionármi a ohlasovali Evanjelium.

Nanebovstúpenie Pána, ktoré započína novú formu Ježišovej prítomnosti uprostred svojich, nás zároveň vyzýva mať oči a srdce schopné stretnúť ho, slúžiť mu a vydávať o ňom svedectvo iným. Máme byť mužmi a ženami Nanebovstúpenia, čiže hľadačmi Krista na cestách našej doby, ktorí prinášajú jeho slovo spásy až na kraj zeme. Pri tomto putovaní stretávame Krista v bratoch, najmä tých najchudobnejších; v tých, čo na vlastnom tele trpia ťažkou a ponižujúcou skúsenosťou starých i nových foriem chudoby. Ako na začiatku Zmŕtvychvstalý Kristus poslal svojich apoštolov so silou Ducha Svätého, tak dnes posiela všetkých nás s tou istou silou, aby sme dávali konkrétne a viditeľné znamenia nádeje. Pretože Ježiš nám dáva nádej; odišiel do neba a otvoril brány neba a nádej, že tam prídeme.

Panna Mária, ktorá ako Matka Pána, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych oživovala vieru prvého spoločenstva učeníkov, nech i nám pomáha mať „hore srdcia“, tak ako nás k tomu povzbudzuje liturgia. A nech nám zároveň pomáha mať „nohy na zemi“ a s odvahou rozsievať Evanjelium v konkrétnych situáciách života a dejín.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

13 mája 2018, 15:54