Cerca

Vatican News
Pope Francis' Regina Coeli prayer Pápež František pozdravuje veriacich na Námestí sv. Petra pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná  (ANSA)

Príhovor pri Regina Caeli na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Regina Caeli - Raduj sa, nebies Kráľovná na sviatok Zoslania Ducha Svätého 20. mája 2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého vrcholí veľkonočné obdobie, ktorého stredobodom je Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie. Dnešnou slávnosťou si pripomíname a znovu zažívame vyliatie Ducha Svätého na apoštolov a ostatných učeníkov, ktorí boli vo večeradle v modlitbe zjednotení s Pannou Máriou (porov. Sk 2,1-11). V ten deň sa začali písať dejiny kresťanskej svätosti, pretože Duch Svätý je prameňom svätosti, ktorá nie je privilégiom iba niektorých, ale povolaním všetkých.

Skrze sviatosť krstu sme totiž všetci povolaní k účasti na samotnom božskom živote Krista a skrze sviatosť birmovania k tomu, aby sme sa stali svedkami [Evanjelia] vo svete. „Duch Svätý nanovo vylieva svätosť na celý svätý Boží ľud“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 6). „Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil.“ (Dogmatická konštitúcia, Lumen gentium, 9).

Pán oznámil ľudu tento svoj plán už skrze starodávnych prorokov. Prorok Ezechiel hovorí: „Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. […] Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom“ (36,27-28). Prorok Joel hovorí: „Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; […] Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha […] A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený“ (3,1-2.5). Všetky tieto proroctvá sa uskutočňujú v Ježišovi Kristovi, „prostredníkovi a záruke ustavičného vyliatia Ducha“ (Rímsky misál, Prefácia po Nanebovstúpení). A dnes máme práve slávnosť vyliatia Ducha.

Odo dňa Zoslania Ducha Svätého, a až po koniec časov, je táto svätosť, ktorej plnosťou je sám Kristus, darovaná všetkým tým, čo sú otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a snažia sa mu poddať. Je to sám Duch Svätý, ktorý umožňuje zažívať plnosť radosti. Keď do nás vstúpi Duch Svätý, víťazí nad vnútornou vyprahnutosťou, otvára srdcia nádeji, podnecuje a pomáha nám vnútorne dozrievať vo vzťahu k Bohu a k blížnemu. Ako hovorí sv. Pavol: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23). Toto všetko v nás činí Duch Svätý. Práve preto dnes oslavujeme toto bohatstvo, ktoré nám dáva Otec.

Prosme Pannu Máriu o to, aby i dnes Cirkev nanovo zažila Turíce a aby dostala obnovenú mladosť, aby nám mohla dávať radosť žiť a umožňovala svedčiť o Evanjeliu a aby „v nás vyvolala silnú túžbu stať sa svätými na ešte väčšiu slávu Božiu“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 177).

-mk-

20 mája 2018, 17:42