Hľadaj

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, proste Boha za nás

Hoci sme na Slovensku zvyknutí sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda, Učiteľov Slovanov, 5. júla, mnohých možno prekvapí informácia, že tento dátum nie je v Cirkvi univerzálny pre slávenie ich sviatku.
Rubrika o. Marka Durláka o živote gréckokatolíkov – máj 2022

Naši vierozvestcovia sa 5. júla slávia iba na Slovensku a v Českej republike, kým rímsky i byzantský kalendár ich slávia pod rôznymi dátumami. Rímske martyrológium uvádza ich deň pod dátumom 14. februára, čo je v skutočnosti deň skonu svätého Konštantína Cyrila, no Rímska cirkev zvolila tento dátum per liturgické slávenie obidvoch bratov spoločne. Spomínané martyrológium pri 14. februári uvádza toto:

Sviatok svätého mnícha Cyrila a biskupa Metoda. Títo dvaja bratia zo Solúna, ktorých poslal na Moravu carihradský biskup Focius, ohlasovali tam kresťanskú vieru a zostavili písmo, v ktorom preložili posvätné knihy z gréčtiny do slovanského jazyka. Po príchode do Ríma, Cyril, ktorý sa predtým volal Konštantín, sužovaný chorobou sa stal mníchom a v tento deň usnul v Pánovi. Metod zasa bol vysvätený pápežom Hadriánom II. na biskupa Srijemu v dnešnom Chorvátsku. Hlásal evanjelium v Panónii nehľadiac na prekážky, pričom musel znášať mnohé protivenstvá namierené proti nemu, no u rímskych pápežov našiel vždy oporu. Za svoje námahy prijal odmenu 6. apríla v Starom Meste na Morave.

Byzantský kalendár uvádza ich spoločný sviatok 11. mája podľa gregoriánskeho kalendára, a teda 24. mája podľa juliánskeho kalendára. Traduje sa, že práve v tento deň Solúnski bratia zostavili písmo pre Slovanov, čím položili základ slovanskej písomnosti a kultúry. Pod týmto dátumom ich začali sláviť v 19. storočí najprv v Bulharsku a v roku 1863, pri príležitosti milénia ich príchodu na Veľkú Moravu a zostavenia písma, sa začal ich sviatok sláviť aj v Rusku. Dodnes sa v tento deň, ktorý sa u východných a južných Slovanov slávi aj ako deň slovanskej kultúry a písomnosti, konajú rozličné konferencie, sympóziá a akadémie na počesť svätých Učiteľov Slovanov.

Pri nedávnej ďakovnej púti Slovákov do večného mesta, počas audiencie so Svätým Otcom, pápež František vo svojom príhovore našim pútnikom povedal: „Viem, že ste hrdí na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali mosty bratstva spolu so všetkými národmi, ktoré sa sýtia z tých istých koreňov evanjelizácie Európy, s oboma pľúcami kresťanstva, o ktorých hovoril svätý pápež Ján Pavol II.“

Nie náhodou preto nedávna púť Slovákov v Ríme vyvrcholila modlitbou akatistu k svätým Cyrilovi a Metodovi v nedeľu 1. mája, v bazilike svätého Klimenta. Modlitbu akatistu viedli dvaja gréckokatolícki biskupi, vladyka Peter Rusnák a vladyka Cyril Vasiľ. Po skončení akatistu v sprievode prítomných kňazov a biskupov zostúpili do podzemnej baziliky, kde sa nachádza hrob svätého Konštantína Cyrila, pri ktorom sa tiež nachádza aj kamenný oltár, dar Slovákov, ktorí ho tam dali postaviť presne pred sedemdesiatimi rokmi.

Slovo akatist pochádza z gréckeho akathistos a v preklade znamená nesedalná pieseň. Ide teda o modlitbu, počas ktorej sa stojí. Pôvodný akatist bol zostavený na počesť Bohorodičky ako ďakovný spev za záchranu Konštantínopola pred niekoľkonásobným vpádom nepriateľov. Neskôr boli podľa jeho modelu zostavené aj ďalšie akatisty na počesť rôznych svätcov, zvlášť v slovanskom prostredí. Jedným z nich je aj akatist k svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorého krátky úryvok prinášame na záver:

Veriaci, oslavujme svetlom žiariacu dvojicu apoštolov Slovanov, zanechajme spory, nesvornosť a najmä rozdelenie vo viere. Zachovávajme jednotu ducha vo zväzku pokoja a našich svätých učiteľov takto ospevujme:

Radujte sa, zvučné fanfáry evanjeliovej blahozvesti.

Radujte sa, sladko znejúce husle ohlasovania spásy.

Radujte sa, mocní stúpenci spravodlivosti.

Radujte sa, neoblomní ničitelia neprávosti.

Radujte sa, svätí Cyril a Metod, apoštoli Slovanov.

(Pre Vatikánsky rozhlas pripravil o. Marko Durlák, autor rubriky o živote gréckokatolíkov)

-mh-

14 mája 2022, 09:36