Hľadaj

Košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ SJ Košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ SJ 

Arcibiskup Cyril Vasiľ bol menovaný za košického eparchu

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu, ktoré mu predložil vladyka Milan Chautur CSsR. Zároveň vymenoval za biskupa Košickej eparchie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, doterajšieho apoštolského administrátora sede plena, pričom mu ponechal titul arcibiskupa. Informovalo o tom vatikánske Tlačové stredisko vo štvrtok 24. júna.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. V rokoch 1982-1987 absolvoval teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a v roku 1987 bol vysvätený za kňaza. Po krátkej pastoračnej službe bol poslaný do Ríma na štúdium kánonického práva a v roku 1990 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. V roku 2001 zložil slávnostné posledné rehoľné sľuby.

Po získaní doktorátu bol v roku 2000 menovaný za dekana Fakulty východného kánonického práva na Pápežskom východnom inštitúte (Pontificio Istituto Orientale), kde bol v období 2004-2007 vicerektorom a neskôr rektorom, až do menovania pápežom Benediktom XVI. za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi dňa 7. mája 2009. Biskupskú konsekráciu prijal 14. septembra 2009 ako titulárny arcibiskup ptolemaidský. Funkciu sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vykonával vyše desať rokov, až do 20. januára 2020, keď ho pápež František vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu. Od 24. júna 2021 je arcibiskup Cyril Vasiľ košickým eparchom.

Cyril Vasiľ SJ je autorom a editorom početných vedeckých publikácií a článkov, osobitne v oblasti východného kánonického práva. Prednášal na viacerých pápežských fakultách i na Slovensku. V Ríme bol niekoľko rokov duchovným asistentom skupiny Vodkýň a skautov Európy a neskôr bol federálnym radcom tohto skautského združenia na európskej úrovni.

Arcibiskup Vasiľ je členom Posudkového kolégia pre odvolania v záležitostiach rezervovaných deliktov pri Kongregácii pre náuku viery, členom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry a konzultorom viacerých dikastérií Rímskej kúrie: Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a Pápežskej rady pre legislatívne texty.

-jb-

24 júna 2021, 12:29