Hľadaj

Kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov 

Rozhovor s kard. Kochom o revidovanom preklade Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení

Prinášame rozhovor s predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom, ktorý poskytol pre vatikánske médiá v súvislosti s nedávnym vydaním revidovaného talianskeho prekladu významného ekumenického dokumentu z roku 1999 - Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení.

Ako vysvetľuje kardinál Kurt Koch, revidované talianske vydanie pri 20. výročí pôvodného dokumentu zahŕňa okrem katolíkov a luteránov aj metodistov, anglikánov a reformovaných. Švajčiarsky kardinál pripomína aktuálnu súvislosť revidovanej edície s 500. výročím exkomunikácie Martina Luthera. Poukazuje tiež na ekumenický potenciál Augsburského vyznania, ktorého 500. výročie bude v roku 2030.

Eminencia, 3. januára Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Svetový luteránsky zväz zverejnili revidovaný taliansky preklad Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení (UO). Čím je osobitne dôležité toto vyhlásenie?

Kard. Koch: Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení z roku 1999 predstavuje dôležitú etapu na ceste katolícko-luteránskeho zmierenia. Kľúčová otázka pre náš kresťanský život – „Ako sa dospeje k spáse a ako sa zotrváva v spáse?“ – vyvolala ostré polemiky v 16. storočí – polemiky, ktoré nakoniec viedli k rozdeleniu v Cirkvi. Po storočiach konfesionálnych polemík, v roku 1999 katolíci a luteráni mohli spoločne vyznať v diferencovanom konsenze: «Jedine milosťou vo viere v Kristovo spasiteľné dielo a nie pre naše zásluhy nás Boh prijíma a dostávame Ducha Svätého, ktorý obnovuje naše srdcia, keď nám dáva schopnosť a vyzýva nás konať dobré skutky» (UO 15).

Práve zverejnené vydanie obsahuje ďalšie texty preložené do taliančiny po prvýkrát. O čo ide?

Kard. Koch: Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení z roku 1999 bolo pôvodne bilaterálnym dokumentom, ovocím katolícko-luteránskeho dialógu. Našťastie následne získalo multilaterálne prijatie. Pridali sa k nemu aj Svetová rada metodistických cirkví, Anglikánske spoločenstvo a Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví. V roku 2019 nielen predstavitelia Katolíckej cirkvi a Svetového luteránskeho zväzu, ale aj reprezentanti troch práve spomenutých svetových spoločenstiev sa stretli na Univerzite Notre Dame v Severnej Amerike a nanovo potvrdili svoj spoločný ekumenický záväzok pre budúcnosť. Všetky súvisiace texty sa teraz nachádzajú aj v novom vydaní. Pre nás bolo dôležité ešte lepšie dať spoznať toto osobitné svedectvo ekumenického zmierenia v prostredí talianskeho jazyka, predovšetkým katolíckom.

Na rozdiel od iných existujúcich prekladov, talianske vydanie má aj  jeden ekumenický predslov podpísaný Vami, Eminencia, a generálnym sekretárom Svetovej luteránskej federácie, Rev. Martinom Jungem. Prečo ste si vybrali za dátum zverejnenia 3. január?

Kard. Koch: Tretí január 2021 bol päťstým výročím exkomunikácie Martina Luthera zo strany pápeža Leva X. Táto udalosť aj naďalej predstavuje bolestnú ranu v dejinách katolícko-luteránskeho rozdelenia. Odsúdenie zo strany Martina Luthera na adresu pápeža, ktorého definoval „antikristom“, prispelo zároveň k vzájomnému vzdialeniu sa. Svetový luteránsky zväz a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov sa nachádzajú pred tou výzvou, že musia z ekumenického uhla pohľadu vyjasniť historické, teologické a kánonické otázky vzťahujúce sa na exkomunikáciu Martina Luthera. Táto úloha bola už dlhý čas zverená ekumenickej skupine expertov. Dúfame, že v najbližšej budúcnosti bude možné zverejniť nejaké spoločné posolstvo. Bez toho, že by sme chceli predbiehať záverečný výsledok, bolo dôležité, aby sme spolu s Rev. Jungem pri 500. výročí exkomunikácie Luthera ukázali prostredníctvom tohto talianskeho vydania náš pevný úmysel pokračovať na ceste zmierenia vedenej evanjeliom.

Eminencia, na aké ďalšie kroky smerom ku katolícko-luteránskemu zmiereniu pomýšľate?

Kard. Koch: V roku 2030 budeme sláviť 500. výročie Augsburského vyznania. Augsburské vyznanie teraz patrí do luteránskych vyznaní; v roku 1530 tu bol posledný pokus, žiaľ neúspešný, zabrániť hroziacemu rozdeleniu Cirkvi. Augsburské vyznanie má ekumenický potenciál, ktorý katolíci a luteráni môžu znovuobjaviť. Využiť tento potenciál by mohlo byť sľubnou úlohou pre najbližšiu budúcnosť.

-zk-

Upravené: 8.1.2021, 16:59

08 januára 2021, 15:48