Hľadaj

Snímka z Ekumenickej modlitby za pokoj, v Ríme 20.okt. 2020 Snímka z Ekumenickej modlitby za pokoj, v Ríme 20.okt. 2020 

Kard. Koch: Ekumenický potenciál 1700. výročia Nicejského koncilu

Na ekumenický význam pomaly sa približujúceho 1700. výročia prvého ekumenického koncilu, ktorý sa konal v roku 325 v Nicei, upozornil kardinál Kurt Koch. Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov v kontexte Týždňa modlitby za jednotu kresťanov poukázal na ekumenický potenciál Nicejského kréda, spájajúceho kresťanov dodnes.

Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kard. Kurt Koch vo svojom článku s titulom „Kráčať spoločne po jednej ceste: Synodalita z ekumenického hľadiska“ v denníku L´Osservatore Romano uvažuje nad synodalitou v zmysle ekumenickej výzvy, pričom sa osobitne zameriava na jej vzťah s primátom Rímskeho biskupa. Poukazuje na eucharistickú povahu vlastnú synodalite, ale rovnako aj primátu - v jeho chápaní ako „prvenstva v láske v eucharistickom význame“.

Kardinál Koch pripomína aj podnety pápeža Františka k prehlbovaniu sa v chápaní synodality. Okrem iného cituje jeho slová: „Nestačí mať synodu, treba byť synodou“. Dáva tiež do pozornosti dokument Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a misii Cirkvi. Tento dokument dala nedávno k dispozícii v slovenskom preklade Konferencia biskupov Slovenska.

Prinášame niekoľko myšlienok z úvodnej časti spomenutého článku kardinála Kocha. O význame blížiaceho sa 1700. výročia prvého ekumenického koncilu, ktorý sa konal v roku 325 v Nicei na území Malej Ázie neďaleko Konštantínopolu píše takto:

„V tomto historickom kontexte sa javí ešte dôraznejšie veľký význam prvého ekumenického koncilu. Ten zamietol model striktne filozofického monoteizmu, propagovaného alexandrijským teológom Áriom, podľa ktorého Kristus mohol byť ´Synom Božím´ iba v nepravom zmysle, a postavil tento model do protikladu s vyznaním viery v Krista, Božieho Syna, «jednej podstaty s Otcom».

Nicejské krédo sa stalo základom spoločnej kresťanskej viery, keďže Nicejský koncil sa konal v čase, keď kresťanstvo nebolo ešte zasiahnuté následnými početnými rozdeleniami.

Krédo koncilu zjednocuje ešte i dnes všetky kresťanské cirkvi a cirkevné komunity, a jeho ekumenický význam je veľmi veľký. Skutočne, ekumenické znovuvytvorenie jednoty Cirkvi predpokladá zhodu v základných obsahoch viery, zhodu nie iba medzi cirkvami a  cirkevnými komunitami dneška, ale aj zhodu s Cirkvou minulosti, a predovšetkým s jej apoštolským počiatkom.

Toto 1700. výročie Nicejského koncilu bude teda užitočnou príležitosťou na pripomenutie si tohto koncilu v ekumenickom spoločenstve a na obnovenú reflexiu o jeho kristologickom vyznaní viery.“

-jb, mh-

22 januára 2021, 14:46