Hľadaj

Pápež František sa modlí pred milostivým krížom v Kostole sv. Marcela v Ríme (15. marca 2020) Pápež František sa modlí pred milostivým krížom v Kostole sv. Marcela v Ríme (15. marca 2020) 

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021

Prinášame v celkovom prehľade úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec František schválil na rok 2021.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021

Január

Evanjelizačný úmysel: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel našich biskupov: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Január

Február

Všeobecný  úmysel: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.

Úmysel našich biskupov: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.

Február

Marec

Evanjelizačný  úmysel: Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.

Úmysel našich biskupov: Aby  boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.

Marec

Apríl

Všeobecný  úmysel: Za  tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy.

Úmysel  našich  biskupov: Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti. 

Apríl

Máj

Evanjelizačný  úmysel: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní oblasti financií a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.

Úmysel našich biskupov: Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí.

Máj

Jún

Evanjelizačný  úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.

Úmysel našich biskupov: Aby Pán štedro požehnal Slovensko mnohými kňazskými a rehoľnými povolaniami.

Jún

Júl

Všeobecný úmysel: Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti.

Úmysel našich biskupov: Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej evanjelizácie celej našej spoločnosti.

Júl

August

Evanjelizačný  úmysel: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.

Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

August

September

Všeobecný  úmysel: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrného voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Úmysel našich biskupov: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.

September

Október

Evanjelizačný  úmysel: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.

Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.

Október

November

Všeobecný úmysel: Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.

Úmysel našich biskupov: Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich odpustky.

November

December

Všeobecný  úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.

Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.  

December

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho)

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 decembra 2020, 10:38