Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Poľskí biskupi v Čenstochovej hovorili o pandémii i otázke LGBT

Členovia Konferencie biskupov Poľska opäť spoločne zasadali po niekoľkomesačnej prestávke spôsobenej pandémiou. Ich v poradí 386. plenárne zasadnutie v Čenstochovej počas troch dní 27. – 29. augusta sa zaoberalo viacerými otázkami.

Po uplynutí troch desaťročí od pádu komunistického režimu, ktorý umožnil návrat vyučovania náboženstva do škôl biskupi zhodnotili nadobudnuté skúsenosti a súčasný stav vyučovania náboženstva a prípravy katechétov. Hovorili o komplementárnosti školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farských spoločenstvách, ako aj o alternatívnej voľbe medzi náboženstvom a etickou výchovou v rámci poľských škôl.

Ďalšou z preberaných tém bola ochrana maloletých pred zneužívaním v prostredí Cirkvi. Arcibiskup Wojciech Polak, ktorý je biskupským delegátom pre ochranu detí a mládeže, predstavil zhromaždeniu iniciatívy, ktoré doteraz Cirkev v Poľsku podnikla na pomoc obetiam a na prevenciu. Ide zvlášť o štyri body: o úzku spoluprácu Nadácie sv. Jozefa s diecézami (ide o nadáciu založenú poľskou biskupskou konferenciou na pomoc obetiam), podobne o spoluprácu Centra na ochranu maloletých v Krakove s diecézami, o podporu zo strany odborníkov z radov laikov a o uvedenie do praxe procedúr stanovených pápežom Františkom v motu proprio Vos estis lux mundi.

Biskupi sa zamerali aj na pastoračné výzvy posledných mesiacov, ktoré súvisia s pandémiou. Vyslovili vďaku a uznanie všetkým, ktorí k nej pristúpili ako k pastoračnej výzve a zároveň šanci pre rozvinutie evanjelizácie. Poďakovali pracovníkom médií a všetkým, čo vo farnostiach prispeli k zabezpečeniu prenosov bohoslužieb i tým, ktorí aj v dobe izolácie aktívne vytvárali „domácu cirkev“ - jednotlivým rodinám, ako aj katolíckym hnutiam a združeniam. Zvláštnu vďaku vyjadrili zdravotníckym pracovníkom, ktorí obetavo pracujú v zápase s nákazou COVID-19. Biskupi pripomenuli aj etické požiadavky na vývoj vakcín, najmä neprípustnosť získavania biologického materiálu z abortov.

Na 386. plenárnom zasadnutí v Čenstochovej bol prezentovaný aj dokument s názvom Stanovisko Konferencie biskupov Poľska k problematike LGBT+. Táto téma vyvoláva v súčasnosti živú diskusiu v poľskej verejnosti. Text dokumentu v rozsahu 27 strán sa člení do štyroch kapitol: 1. Sexualita muža a ženy v kresťanskej vízii, 2. Hnutia LGBT+ v demokratickej spoločnosti, 3. Osoby LGBT+ v Katolíckej cirkvi a 4. Postoj Cirkvi ohľadom pozícií hnutia LGBT+ týkajúcich sa sexuálnej výchovy detí a mládeže.

Biskupi v stanovisku zdôrazňujú v duchu príkladu pápeža Františka, že Cirkev je otvorená pre dialóg s každým človekom dobrej vôle, ktorý hľadá pravdu, ale súčasne nemôže ustúpiť od jasného predkladania svojej náuky ohľadom rodovej ideológie a praktík protiviacich sa prirodzenosti a ľudskej dôstojnosti. V dokumente poľskí biskupi zdôrazňujú, že Cirkev nemôže akceptovať predefinovanie manželstva a rodiny a dávanie zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia na rovnakú úroveň s manželstvom medzi mužom a ženou, pričom však obhajuje základné ľudské práva osôb LGBT+.

Na plenárnom zasadnutí v Čenstochovej biskupi hovorili aj o otázke slávnosti blahorečenia kardinála Stefana Wyszińského, ktorá bola zatiaľ odložená z dôvodu nemožnosti organizovania hromadných podujatí kvôli zdravotnej prevencii šírenia koronavírusu. Poľskí biskupi sa oboznámili aj so správou o doterajšom priebehu tzv. Synodálnej cesty Cirkvi v susednom Nemecku.   

-jb-

31 augusta 2020, 17:54