Hľadaj

Vatican News
San Giorgio San Giorgio 

Peter Dufka SJ: Múdrosť rozlišovania sv. Barsanufia

Egyptský mních sv. Barsanufius žil v 5. storočí. Celý život prežil v kláštore, kde za ním prichádzali ľudia so žiadosťou o duchovné rady. Napísal okolo 800 listov, ktoré mali veľký vplyv na rozvoj duchovného života. Osobitná oblasť, ktorou sa zaoberal vo svojich listoch, je duchovné rozlišovanie.
P. Dufka: Rozlišovanie sv. Barsanufia (7 min.)

Včera sme oslávili sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Evanjelium sv. Lukáša nám podáva udalosť zvestovania. Anjel Gabriel navštívil Pannu Máriu a zvestoval jej, že sa stane matkou Syna Božieho. Niektorí exegéti dávajú toto stretnutie do súvislosti s dialógom, ktorý sa odohral na úsvite ľudských dejín. Išlo o rozhovor Evy so zlým duchom. A tak sa nám takto predstavujú dve duchovné bytosti, anjel a diabol, ktoré nadväzujú rozhovor s dvoma ženami - s Máriou a Evou. Tento rozhovor dvoch duchovných bytostí s človekom sa vinie celými dejinami ľudstva a zasahuje i do života každého z nás. I nám sa prihovára anjel i diabol. Príprava na Vianoce nám môže poslúžiť na zvýšenie citlivosti na tieto duchovné, veľmi rozdielne podnety.

O citlivosti na duchovné podnety, ktoré nazval rozlišovaním, originálnym spôsobom píše egyptský mních sv. Barsanufius, žijúci v 5. storočí. Celý život prežil v kláštore, kde za ním prichádzali ľudia so žiadosťou o duchovné rady. Napísal okolo 800 listov, ktoré mali veľký vplyv na rozvoj duchovného života. Osobitná oblasť, ktorou sa zaoberal vo svojich listoch, je duchovné rozlišovanie.

Barsanufius bol prekvapený z duchovnej negramotnosti ľudí, ktorí za ním prichádzali. Prirovnával ju k človeku, ktorý i po mnohých rokoch strávených v škole  stále nevie plynule čítať, ale len slabikuje. Niečo podobné konštatuje u ľudí, ktorí na sklonku života nie sú schopní rozlíšiť dobré myšlienky od zlých. Táto neschopnosť podľa neho najviac ničí dušu človeka. Duchovné rozlišovanie je súčasťou ľudskej dôstojnosti. Podľa Barsanufia všetko máme robiť s rozlišovaním, ktoré nám prináša istotu mysle.

Aby uľahčil proces rozlišovania, odporúča sústrediť sa na tri oblasti. Telesnú, duševnú a duchovnú.   

1. V telesnej oblasti rozlišovania sa koncentroval na oblasť jedla. Hovorí, že si treba nadobudnúť istú mieru v stravovaní. Prílišná konzumácia fyzického pokrmu nás automaticky oberá o  potrebu duchovnej stravy. Varuje nielen pred nestriedmosťou, ale i pred jedením len pre chuť. Rozlišovanie v oblasti stravovania by malo viesť človeka k tomu, aby nejedol len pre chuť, ale kvôli posilneniu tela. Nedostatok disciplíny v oblasti stravovania prináša žiadostivosť hrdla, ktorá ľahko prerastie do žiadostivosti tela. Barsanufius hovorí, že máme jesť len toľko, koľko skutočne potrebujeme a dodáva, že podobne by to malo byť i s odpočinkom. Uplatňuje tu známu zásadu: Natoľko, nakoľko. Natoľko si dopriať jedlo i odpočinok, nakoľko to náš organizmus potrebuje. Nič viac.

Nedávno ma prekvapila istá pani z Petrohradu, ktorá pracuje už niekoľko rokov v Ríme. Stará sa o chorých. Celý týždeň vrátane soboty je s nimi zavretá v dome. Jediný voľný deň má nedeľu. Dopoludnia je na dlhej liturgii a celé popoludnie sa modlí v chráme. Keď som ju raz pozval na obed, odmietla. Povedala, že jej duch by bol obťažený a nedokázala by sa dobre modliť. Jej duša by ťažko vystupovala k Bohu. Pozrela na mňa takým hlbokým a presvedčivým pohľadom, že som pozvanie na obed už nikdy nezopakoval. Stojí za zmienku dodať, že ako súčasť adventnej prípravy na Vianoce väčšina kresťanov východných cirkví zachováva pôst podobne, ako je to v západnej cirkvi pred veľkonočnými sviatkami.

2. Duševnú oblasť rozlišovania charakterizuje srdce. Barsanufius hovorí o istom osvietení srdca, na základe ktorého je človek schopný rozlišovať dobré myšlienky od zlých. Bez činnosti srdca nikto nie je schopný správne rozlišovať. Ako prostriedok na získanie tejto schopnosti srdca uvádza skúsenosť bolesti a utrpenia. Je presvedčený o tom, že nič tak neosvetlí temné zákutia srdca ako stretnutie s bolesťou. Kto nemá    tento druh zážitku, nepochopí ani bolesť druhých. Bez pretrpeného človek nedokáže správne rozlišovať a už vôbec nie dobre poradiť. V jednom zo svojich listov Barsanufius hovorí, že srdce sa musí namáhať, prežiť sklamania a rôzne bolesti, pokiaľ sa naučí rozlišovať. Je až prekvapujúce, s akou múdrosťou a nadhľadom vedia poradiť niektorí starí ľudia. Pamäť a intelekt im často slúžia len veľmi obmedzene, a predsa vidia ďalej a hlbšie. Neraz vedia predvídať udalosti a takmer prorocky predpovedať. Odkiaľ vychádza táto múdrosť? Zo srdca, ktoré veľa prežilo, a ktoré i veľa pretrpelo.

3. Duchovná oblasť rozlišovania. Tu ide o schopnosť rozoznať prítomnosť dobrého alebo zlého ducha v našom srdci. V liste 406 hovorí o podstate duchovného rozlišovania, ktorým zachytávame prítomnosť dobrého alebo zlého ducha. Prítomnosť zlého ducha charakterizuje pretvarovanie a klamstvo, ktoré dobre zachytáva udalosť knihy Genesis, kedy had ponúka  ovocie prarodičom – Adamovi a Eve. Autor knihy dodáva, že ovocie bolo na pohľad krásne. Ponuky zlého ducha sú obyčajne na prvý pohľad krásne a lákavé. Väčšina takýchto ponúk svedčí o jeho prítomnosti. Inak je to s myšlienkami od Boha. Hneď od začiatku sú vyrušované rôznymi pochybnosťami. Toto je podľa Barsanufia dôkaz toho, že pochádzajú skutočne od Boha. Ak pochybnosti pretrvávajú, môžeme si byť istí, že sme na dobrej ceste. Dobro totiž prekáža diablovi a je zdrojom závisti.

Podobný princíp možno vyčítať i v životoch svätých. Niekto si môže myslieť, že po istom čase kresťanského života je človek chránený akoby železnou košeľou čností  a pozitívnych návykov. Ale práve naopak. Čím viac človek postúpi na ceste kresťanskej dokonalosti, tým viac je napádaný útokmi zlého ducha. Za všetkých možno spomenúť útoky, ktoré zakusovali napr. páter Pio alebo sv. Ján Mária Vianney.

Milí priatelia, listy svätého Barsanufia sú aktuálne i dnes. Vedú nás k  rozlišovaniu v telesnej, duševnej a duchovnej oblasti. Nech nám rady tohto menej známeho svätca z 5. storočia pomôžu dobre prežiť adventné obdobie, a tak sa pripraviť na slávenie sviatkov Kristovho narodenia. 

09 decembra 2018, 15:08