Szukaj

Vatican News
Nowe zapisy Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego Nowe zapisy Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego 

Nowe zapisy Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego

Według bp. Juana Ignacio Arriety, sekretarza Papieskiej Rady Tekstów Prawnych wprowadzenie zmian w Księdze VI Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi konsekwencję braku spełnienia oczekiwań w zakresie dyscypliny karnej z 1983 roku. Zatwierdzone wtedy teksty były często nieprecyzyjne, przede wszystkim dlatego, że wierzono, iż poszczególni biskupi i przełożeni, których zadaniem było stosowanie dyscypliny karnej lepiej określą, kiedy i jak karać w najbardziej odpowiedni sposób. Późniejsze doświadczenie pokazało wiele trudności, jakie mieli ordynariusze w stosowaniu norm karnych, zwłaszcza w sytuacji łączenia wymogów miłosierdzia z zasadami sprawiedliwości. Rozbieżność władz w tym zakresie stawała się często powodem niezadowolenia wspólnoty chrześcijańskiej. W takiej sytuacji Stolica Apostolska znalazła się w sytuacji, w której musiała własnym autorytetem uzupełnić braki zwyczajnego systemu karania, zastrzegając sobie wyjątkowo – już w 1988 roku, choć faktycznie dopiero w 2001 roku – kierowanie dyscypliną karną w poważniejszych przypadkach.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Zmiany wprowadzone w księdze VI odpowiadają zasadniczo trzem kryteriom przewodnim. Po pierwsze następuje uszczegółowienie norm karnych, którego wcześniej nie było, w celu zapewnienia precyzyjnych oraz jasnych wskazówek dla tych, którzy mają je stosować. Przestępstwa są teraz lepiej określone, a kary zostały wyczerpująco wymienione w kanonie 1336. Drugim kryterium, które przyświecało reformie jest ochrona wspólnoty oraz troska o naprawę skandalu oraz zadośćuczynienie za wyrządzone szkody. Nowe teksty przewidują nałożenie nakazu karnego oraz wszczęcie procedury karnej. Trzecim celem jest zapewnienie pasterzom niezbędnych środków do zapobiegania przestępstwom i możliwości interweniowania na czas w celu naprawienia sytuacji, które mogłyby stać się poważniejsze, nie rezygnując jednak z koniecznych środków dla ochrony zasady domniemanej niewinności.

Bp Arrieta zwrócił uwagę, że do Kodeksu zostały włączone przestępstwa, które w ostatnich latach zostały opisane w ustawach specjalnych, takie jak próba wyświęcania kobiet, nagrywanie spowiedzi oraz świętokradcza konsekracja eucharystyczna. Do Kodeksu zostały również włączone niektóre przypadki obecne w Kodeksie z 1917 roku. Chodzi m. in. korupcję w sprawowaniu urzędu, udzielanie sakramentów osobom, które mają zakaz ich udzielania, ukrywanie przed prawowitą władzą wszelkich nieprawidłowości lub cenzur w przyjmowaniu święceń. Do nich należy dodać kilka nowych przypadków, takich jak np. naruszenie tajemnicy papieskiej; zaniechanie obowiązku wykonania wyroku lub dekretu karnego; zaniedbanie powinności zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz bezprawne porzucenie posługi.

Wskazuje się także przestępstwa o charakterze finansowym, takie jak alienacja dóbr kościelnych bez wymaganej konsultacji lub przestępstwa popełnione z poważnej winy lub znaczące zaniedbania w administracji. Ponadto określono nowe przestępstwo, które jest przewidziane dla duchownego lub zakonnika, który „oprócz przypadków już przewidzianych przez prawo, popełnia przestępstwo w sprawach gospodarczych - także w sferze cywilnej - lub poważnie narusza przepisy zawarte w kan. 285 § 4” zabraniającego duchownym zarządzania majątkiem bez pozwolenia ordynariusza.

„Następnie jako ostatnia nowość, przestępstwo znęcania się nad dziećmi zostało ujęte nie w ramach przestępstw przeciwko szczególnym obowiązkom duchownych, ale jako przestępstwo przeciwko godności osoby - podkreślił bp Arrieta. Nowy kanon 1398 obejmuje więc w tym względzie czyny dokonane nie tylko przez duchownych, którzy, jak wiemy, należą do zastrzeżonej jurysdykcji Kongregacji Nauki Wiary, ale także przestępstwa tego rodzaju popełnione przez zakonników niebędących duchownymi i przez świeckich, którzy pełnią pewne funkcje w Kościele, jak również wszelkie tego rodzaju zachowania z udziałem osób dorosłych, ale popełnione z użyciem przemocy lub nadużyciem władzy.“

 

01 czerwca 2021, 14:32