Meklēt

Klusās nedēļas dievkalpojumi: Vatikāna norādes

Bīskapiem un bīskapu konferencēm adresētā notā, kas tika izdota 17. februārī, Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija sniedz dažas norādes attiecībā uz liturģijas svinēšanu Klusajā nedēļā. Tāpat kā pagājušogad, arī šogad būs spēkā ar Covid-19 pandēmiju saistītie piesardzības mēri.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ja dažās zemēs sabiedriskā dzīve ir atgriezusies puslīdz normālās sliedēs, tad daudzviet vēl joprojām pastāv stingri ierobežojumi, lai nepieļautu pandēmijas izplatīšanos. Tā rezultātā ticīgie nevar apmeklēt dievnamus, vai arī iespēja piedalīties dievkalpojumos ir ļoti ierobežota. Tādēļ minētā kongregācija izdeva notu, kas atsaucas uz 2020. gada 25. martā izdoto dekrētu, kurā sniegtas vispārējas norādes attiecībā uz dievkalpojumu organizēšanu no Palmu svētdienas līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Notā teikts, ka pagājušā gada dekrētā izklāstītās norādes ir spēkā arī šogad, un sevišķi bīskapi tiek aicināti pārlasīt šīs norādes, lai, ņemot vērā savā valstī esošo situāciju, varētu pieņemt attiecīgus lēmumus par Lieldienu svinēšanu.

“Bīskaps, kā liturģiskās dzīves moderators savā Baznīcā, ir aicināts pieņemt saprātīgus lēmumus, lai liturģisko svinību norise būtu auglīga Dieva tautai un nestu labumu viņam uzticētajām dvēselēm, ievērojot veselības aizsardzības pasākumus un norādes, ko izdevušas par sabiedrības labumu atbildīgās varas”, lasām Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas dokumentā, ko parakstījis tās prefekts Roberts Sara un sekretārs Artūrs Rohs. Notas turpinājumā tiek pievienoti daži punkti jau pagājušajā gadā izdotajām norādēm.

Baznīcas ganiem ļoti noderēja sociālo mediju izmantošana, kā rezultātā tie varēja pandēmijas laikā atbalstīt savas kopienas un būt tām līdzās – lasām notā. Tur tiek norādīts, ka līdz ar pozitīvajiem rezultātiem, tika novērotas arī problēmas. Kas attiecas uz Klusās nedēļas dievkalpojumu svinēšanu, tiek ieteikts īpašu priekšroku dot bīskapa svinēto dievkalpojumu pārraidīšanai un mudināt ticīgos, kuri nevar atnākt uz dievnamu, pievienoties bīskapa vadītajām liturģijas svinībām tiešsaistē. Tā būtu viņu vienotības ar Baznīcu zīme.

Dokumenta turpinājumā tiek uzsvērts, ka visos dievkalpojumos, saskaņā ar Bīskapu konferenci, ir jāpievērš uzmanība dažiem īpašiem momentiem un žestiem, stingri ievērojot ar veselības aizsardzību saistītās prasības.

Ja nepieciešams, tad Hrizmas svētīšanas Mise var tikt celebrēta kādā citā piemērotākā dienā – lasām notā. Svarīgi, lai tajā varētu piedalīties ievērojams skaits garīdznieku un ticīgo.

Attiecībā uz Pūpolu svētdienas, Lielās ceturtdienas un Lielās piektdienas liturģijas svinībām, paliek spēkā pagājušā gada norādes – teikts tikko izdotajā notā. Jau pieminētajā 2020. gada 25. marta dekrētā par Pūpolu svētdienu lasām:

“Kunga ierašanās Jeruzalemē piemiņa tiek svinēta dievnamā; katedrālēs tiek izmantota Romas Misālē paredzētā otrā forma, bet draudzes baznīcās un citās vietās - trešā.”

“Kāju mazgāšana [Lielajā ceturtdienā], kas jau nav obligāta, tiek izlaista. Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas svētās Mises beigās tiek izlaista arī procesija, un Vissvētākais Sakraments tiek uzglabāts tabernakulā.”

Attiecībā uz Lielo piektdienu, dekrēts nosaka sekojošo: “Bīskapiem ir jārūpējas, lai vispārējā lūgšanā tiktu sagatavots īpašs nodoms par tiem, kuri pārdzīvo satraucošo situāciju, par slimajiem un mirušajiem (sal. Missale Romanum). Krusta adorācija un tā skūpstīšana ir atļauta tikai celebrantam.”

Savukārt, kas attiecas uz Lielo sestdienu, lasām: “To [Lielo sestdienu] vajadzētu svinēt tikai katedrālēs un draudzes baznīcās. Kristības liturģijas vietā tiek izmantota tikai kristību solījumu atjaunošana (Missale Romanum)”.

Visbeidzot kongregācija aicina sagatavot piemērotas brošūras lūgšanai ģimenē un vienatnē un pievērst uzmanību arī noteiktām “Stundu liturģijas” daļām.

Notas noslēgumā tiek atzīts, ka pieņemtie lēmumi ne vienmēr ir bijuši viegli pieņemami garīgajiem ganiem un ticīgajiem lajiem. Tomēr kongregācija pateicas bīskapiem un bīskapu konferencēm par viņu “pastorālo atbildi” pandēmijas laikā. Runa ir par to, lai svēto noslēpumu svinēšana nestu kopienām iespējami bagātīgākus augļus, taču nedrīkst arī neievērot ar kopējo labumu un visas sabiedrības veselību saistītās prasības.

19 februāris 2021, 18:52